Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslöshet och utkomst

Du kan få inkomstrelaterat dagpenning vid arbetslöshet eller permittering om ditt arbetsvillkoret är uppfyllt och du har varit medlem i PAM och arbetslöshetskassan under motsvarande period. Arbetsvillkoret bestäms utgående ifrån tiden en arbetslös eller en permitterad person bör ha varit anställd och medlem av arbetslöshetskassan för att ha rätt till inkomstrelaterat dagpenning.

Arbetsvillkoret är 26 veckor, vilket gäller för ansökningsperioder som inleds efter 1.1.2021.

Du kan hitta mer information om hur du ansöker om inkomstrelaterat dagpenning på a-kassans webbplats

På denna sida besvaras frågorna nedan. Du kommer direkt till svaret genom att klicka på frågan. 

Vilka stöd kan arbetslösa och permitterade få och på vilka villkor?
Hur söker jag inkomstrelaterad dagpenning? 
Hur stor är inkomstrelaterade dagpenningen? 
Hur länge tar det tills pengarna är på mitt konto?
Självrisktid och karens – vad avses med dessa? 
Mitt arbetsvillkor uppfylls inte men jag har sagts upp/permitterats. Vilket stöd kan jag få? 
För tillfället klarar jag mig inte på mina inmkomster. Kan jag till exempel få utkomststöd? )
Påverkar deltidsarbete eller obetald ledighet betalningen av inkomstrelaterad dagpenning? 
Min insolventa arbetsgivare har inte betalat mig lön eller tillägg som jag har rätt till. Vad ska jag göra – kan jag söka lönegaranti?
Hur påverkar en permittering arbetslöshetstryggheten för en lönesubventionerad arbetstagare? Vad händer med en i TE-utbildning eller med en som studerar? 

Vilket stöd kan arbetslösa och permitterade få och på vilka villkor? 
Har du sagts upp eller permitterats kan du söka arbetslöshetsdagpenning. Du söker dagpenning antingen hos a-kassan eller hos FPA beroende på om du varit medlem av a-kassan

Har du hört till PAM och dess a-kassa kan du söka inkomstrelaterad dagpenning (se anvisningar här). Om inte ska du söka arbetslöshetsdagpenning hos FPA. Om dina pengar inte räcker till för grundläggande behov som boende och mat på grund av arbetslöshet eller permittering kan du också söka till exempel allmänt bostadsbidrag eller utkomststöd via FPA.

Då du blir arbetslös eller permitteras ska först anmäla dig som arbetslös arbetssökande på en TE-byrå (se anvisningar här).

OBS! Endast EU- och EES-medborgare kan för närvarande starta sin jobbsökning via TE-byråns onlinetjänst.
Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande med hjälp av TE-byråns öppna onlineformulär, som inte kräver stark identifiering.  Samma formulär bör också användas om du inte har bankkoder. Observera att formuläret inte fungerar i Internet Explorer webbläsare.
Du kan också kontakta närmaste TE-byrå, som finns här, och fråga mer om anmälningsförfarandet.

Är du permitterad kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du har rätt till det. Permitteras du helt får du full dagpenning medan om du permitteras delvis jämkas den. 

Hur stor är inkomstrelaterade dagpenningen?
Inkomstrelaterade dagpenningen baserar sig på skattepliktiga arbetsinkomsterna under de veckor som uppfyller arbetsvillkoret (semesterpenning och semesterersättning beaktas dock inte). I a-kassans webbtjänster finns en kalkylator för att uppskatta storleken på dagpenningen. TYJ har också en dagpenningkalkylator. Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar per vecka.

Mitt arbetsvillkor uppfylls inte men jag har sagts upp/permitterats. Vilket stöd kan jag få? 
Du kan söka arbetsmarknadsstöd hos FPA. Det är till för personer som söker arbete men inte kan få grund- eller inkomstrelaterad dagpenning.

För tillfället klarar jag mig inte på mina inkomster. Kan jag få till exempel utkomststöd?

Räcker inte dina inkomster till kan du få utkomststöd. Utkomststöd är en ekonomisk förmån som beviljas i sista hand för att trygga utkomsten för individer och familjer. Inkomster, tillgångar och utgifter påverkar huruvida du får stöd. På grund av coronavirusepidemin beaktas tillgångar inte temporärt. Detta innebär att du inte behöver realisera sådana tillgångar som du kunde realisera omedelbart.

Du kan få utkomststöd då du väntar på en förmån, till exempel arbetslöshetsdagpenning. Då kan utbetalade utkomststödet dock krävas igen. Utkomststöd beviljas alltid om dina nödvändiga utgifter överskrider dina inkomster. Alla utgifter beaktas dock inte i samband med utkomststöd – närmare sagt grundläggande utkomststöd.

Det finns tre typer av utkomststöd:

  • Grundläggande utkomststöd från FPA. OBS! Ett undantag är Åland där socialbyrån tar hand om hela processen kring utkomststöd.
  • Behovsprövat kompletterande och förebyggande utkomststöd från kommunala socialförvaltningen.

Grundläggande utkomststödet från FPA består av två delar: grunddelen (fast belopp) och övriga grundutgifter (varierande belopp).

Grunddelen för ensamboende är till exempel 504,06 euro per månad i 2021. Den täcker vanligen utgifter för mat och kläder, mindre hälsovårdsutgifter och utgifter för personlig hygien och renlighet i hemmet samt utgifter för lokaltrafik, prenumeration på en dagstidning, utgifter för användning av telefon och datakommunikation, utgifter för hobby- och fritidsverksamhet och andra motsvarande utgifter.

Som övriga grundutgifter beaktas till ett skäligt belopp till exempel boendekostnader, hälsovårdsutgifter och utgifter för en hemförsäkring. På grund av coronavirusepidemin beaktas temporärt verkliga boendekostnaderna.

Kommunen beviljar kompletterande utkomststöd till särskilda utgifter såsom tillbehör och hobbyer för barn samt möbler. Förebyggande utkomststöd beviljas åter för att främja individers och familjers sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand. Detta innebär att stöd kan beviljas också i situationer då du inte har rätt till grundläggande eller kompletterande utkomststöd. Beroende på riktlinjer och prövning hos kommuner kan stöd beviljas till exempel på grund av överskuldsättning, för att lindra svårigheter förorsakade av en oförutsedd försämring av ekonomiska situationen eller till andra boendekostnader som FPA inte beaktar i samband med grundläggande utkomststöd, till exempel finansieringsvederlag för en ägarbostad.

Sök i första hand grundläggande utkomststöd hos FPA. Förkastar FPA ansökan eller räcker beviljade stödet inte till kan du beroende av utgifterna söka kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos kommunala socialbyrån.

Med FPA-ansökan om grundläggande utkomststöd kan du också söka kommunalt utkomststöd. Då överför FPA ansökan till kommunen för handläggning. FPA överför dock inte ansökan om den bedömer att förkastade utgiftsposten omfattas av grundläggande utkomststödet. I så fall måste du själv söka utkomststöd hos kommunala socialbyrån. 

Enligt lag ska FPA handlägga ansökningar om grundläggande utkomststöd inom sju vardagar från att alla nödvändiga bilagor inlämnats. Därför ska du alltid kontrollera vilka bilagor FPA behöver och inlämna dem samtidigt med ansökan. 

Enligt lag ska FPA handlägga brådskande ansökningar redan samma eller senast nästa dag. Samma handläggningstider gäller också ansökningar om utkomststöd till kommunen.

Du kan söka grundläggande utkomststöd elektroniskt i FPA:s e-tjänst eller genom att sända ett pappersformulär till adressen KELA, PB 10, 00056 FPA. Skriv ut blanketten här.

Du kan söka kommunalt utkomststöd elektroniskt på kommunala webbsidor. Om du av någon anledning inte finner rätt ställe ring socialbyrån i din kommun och fråga.

På FPA:s sidor finns ytterligare uppgifter om utgifter till vilka du kan få grundläggande utkomststöd.

Hur påverkar deltidsarbete eller obetald ledighet betalningen av inkomstrelaterat dagpenning?
Deltidsarbetare som får justerad dagpenning bör också permitteras om arbetsgivaren inte har ett jobb att erbjuda. De har då rätt att kräva ett fullständig inkomstrelaterad dagpenning från a-kassan istället för justerad dagpenning. Innan detta måste TE-byrån och a-kassan meddelas om att situationen förändrats. Permittering kan också vara deltid. Om permitteringen inte är på heltid men har gjorts genom att minska veckotiden eller den dagliga arbetstiden måste de utförda arbetstimmar anges i dagpenningsansökan. Löneuppgifterna från arbetslöshetskassan finns tillgängliga via inkomstregistret.

Det finns ingen rätt till dagpenning för obetald ledighet (t.ex. vårdledighet).

Min insolventa arbetsgivare har inte betalat mig lön eller tillägg som jag har rätt till. Vad ska jag göra – kan jag söka lönegaranti?
Om din arbetsgivare försätts i konkurs eller blir annars insolvent kan du söka obetalda löner via lönegarantin. Via lönegarantin betalas fordringar som hänför sig till en anställning och vars grund och belopp har kunnat fastställas. För lönegarantin svarar Närings- trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Läs mer om att söka lönegaranti. 
Ta även del av PAM:s nyhet om lönegarantin.

Hur påverkar en permittering arbetslöshetstryggheten för en lönesubventionerad arbetstagare? Vad händer med en i TE-utbildning eller som studerar?

Om det lönesubventionerade arbetet har uppfyllt arbetsvillkoret igen, har du rätt till en ny period inkomstrelaterad dagpenning. Å andra sidan, om arbetsvillkoret inte har uppfyllts i ett lönesubventionerat jobb, har du inte rätt till ny inkomstrelaterad dagpenning.

I ett lönesubsidierat jobb krävs det mer arbetsveckor än i ett normalt anställningsförhållande för att uppfylla arbetsvillkoret, för i ett lönesubsidierat jobb räknas bara 75% av din arbetstid i arbetsvillkoret. Således krävs normalt 26 arbetsveckor för att uppfylla anställningsvillkoret, medan minst 35 arbetsveckor krävs för lönesubventionerat arbete. Om du har slutfört 35 arbetsveckor har du rätt till en ny period inkomstrelaterad dagpenning.

När det gäller studeranden eller arbetslösa som har deltagit i den utbildning som ordnas av TE-byrån, kommer försörjningen att fortsätta som tidigare, men den förändrade situationen måste rapporteras till både TE-byrån och a-kassan.


Ytterligare uppgifter: 

Servicebranschernas arbetslöshetskassa

Servicebranschernas arbetslöshetskassas webbtjänster (a-kassa, inloggning via identifikationstjänsten Suomi.fi med nätbankkoder eller mobilcertifikat)

Utkomststöd via FPA