Skip to content
Framsida » På arbetsplatsen » Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare

Medlemsavgiften 2024

Medlemsavgiften år 2024 är 1,5 procent av alla löneinkomster, förmåner och arvoden som är underkastade förskottsinnehållning. Medlemsavgift tas också ut på semesterpenning och semesterpremie och på semesterersättning när anställningen upphör.

tatilitykset@pam.fi

förbundsnummer 019

Servicetelefon 020 774 2007
Telefontjänsten är öppet vardagar 10-14

Servicefacket PAM rf
Medlemsregistret
PB 54
00531 Helsingfors

Inkassering av medlemsavgifter

Inkasseringsavtalet för medlemsavgift är en fullmakt med vilken arbetstagaren befullmäktigar arbetsgivaren att ta ut medlemsavgiften från lönen.

Från 14.6.2024 börjar vi använda ett nytt elektroniskt inkasseringsavtal

Först och främst i framtiden vi skickar via e-posten till löneadministrationen länken till ett förefyllt  inkasseringsavtal. E-posten skickas från adressen perintasopimukset@pam.fi. Vänligen svara inte direkt till e-posten. Bakom länken finns inkasseringsavtalet som ni accepterar och sänder och avtalet återkommer till vårt system.

Genom att trycka plus ni kan utöka formulärets avsnitt. Medlemsuppgifter kan inte ändras, men vid behov kan ni redigera eller komplettera löneadministrationsuppgifter

Datumet när inkasseringen börjar kan också förändras till ett senare datum.

Efter avtalet har godkänt får ni via e-posten länken var ni kan ladda egen kopia. 

Förbundet ska underrättas ifall inkasseringen av medlemsavgift avbryts eller avslutas. Meddelandet kan skickas med säker post till adressen tatilitykset@pam.fi.

När arbetstagaren redan är medlem i PAM

Om arbetstagaren redan är medlem i förbundet kan inkasseringen börja från början av den lönebetalningsperiod som pågår eller följer på den dag då arbetsgivaren undertecknat avtalet. Ofta är det tydligast att börja inkasseringen från början av följande löneperiod.

När arbetstagaren ännu inte är medlem i PAM

Enligt stadgarna godkänns en medlem som medlem av förbundet och arbetslöshetskassan tidigast från och med den dag då anslutningsblanketten har anlänt till förbundet. En medlem kan själv betala för tiden mellan anslutningsdagen och den dag då arbetsgivarens inkassering börjar.

Den uppgiften kan anges på anslutningsblanketten, varvid den nya medlemmen blir medlem den dagen. Samtidigt kan medlemmen befullmäktiga PAM att skicka inkasseringsavtalet direkt till arbetsgivaren.

Hur medlemsavgifter redovisas

Medlemsavgifterna ska redovisas på förbundets konto senast den 15 i följande månad. Referensen ska alltid vara referensen för den månad som lönen avser oberoende av när lönen betalas ut till medlemmen. Om medlemmen får lön fler än en gång i månaden, ska samma referensnummer användas för alla redovisningar för samma månad eller löneperiod.

Förteckningarna med referensnummer skickas till lönekontoret i början av januari. Om medlemsavgiften börjar tas ut mitt under året, skickas referensnumren till lönekontoret inom en månad efter att förbundet har fått avtalet.

Två sätt att redovisa

  1. Medlemsavgifter för enskilda medlemmar redovisas med medlemsspecifika referensnummer. Ingen separat förteckning behöver skickas till förbundet.
  2. Medlemsavgifterna för hela företaget redovisas på en gång med företagsspecifika referensnummer. Uppgifter om medlemsavgifterna skickas till förbundet en gång i månaden eller kvartalsvis.

Ändringar i redovisningssättet

Kontakta medlemsregistret tatilitykset@pam.fi om du vill ändra redovisningssättet eller har frågor.

Uppgifter om medlemsavgifter

Arbetsgivare som redovisar medlemsavgifterna med företagsspecifika referensnummer ska lämna in uppgifter om uttag och redovisning för varje medlem månatligen eller kvartalsvis senast den 15 i den månad som följer efter den månad som uppgifterna gäller.

Vi vill helst ha uppgifterna i maskinläsbar form. Uppgifterna kan skickas elektroniskt över webben via Tyvi-tjänsten. Närmare information finns på adresserna nedan. Lönekontoret på företagen eller Tyvi-operatörerna kan ge närmare information.

Aditro: www.aditro.fi

OpusCapita: www.tyvi.fi

CGI: www.tyvi-palvelu.fi

Tjänsten Selvitys+

Ni kan också redovisa medlemsavgifterna via Futunios kostnadsfri tjänst Selvitys+. Registreringen är gratis och förbinder dig inte till någonting. För att kunna använda tjänsten behöver du anmäla dig med företagets FO-nummer och din e-postadress. Därefter kan du redovisa avgifter via en säker förbindelse. Tjänsten finns på www.selvitysplus.fi.

Mer information och instruktioner kan erhållas via e-post på selvityspalvelu@futunio.fi eller per telefon på (09) 7771 9745.

Förteckningar kan också lämnas in på företagens egen pappersblanketter.

Följande uppgifter ska framgå tydligt:

  • medlemmarnas namn och personbeteckning
  • belopp och tidpunkt när avgiften tagits ut
  • arbetsgivarens FO-nummer och namn

För att snabba på handläggningen ser vi helst att förteckningen är i alfabetisk ordning utan specifikation av fackavdelning.

Skicka in förteckningen till Servicefacket PAM rf, Medlemsregistret, PB 54, 00531 Helsingfors

Uppgifter om medlemsavgifter till skattemyndigheterna

Fackförbunden är skyldiga att lämna in uppgifter om medlemmarnas medlemsavgifter till skattemyndigheterna.

För att medlemmarnas skatteuppgifter ska vara riktiga är det av största vikt att arbetsgivarna har lämnat in uppgifter om medlemsavgifterna för föregående år till förbundet senast den 15 januari och har redovisat alla medlemsavgifter för föregående år till förbundet i tid.

De arbetsgivare som använder medlemsspecifika referensnummer ska inte lämna in någon separat specificering av medlemsavgifterna.

Medlemsavgifter när löneutbetalningen avbryts eller avslutas

Medlemmarna är befriade från medlemsavgift vid avbrott i löneutbetalningen, till exempel vid familjeledighet, studier eller sjukskrivning. Förbundet måste underrättas när löneutbetalningen avslutas för att vi ska vara medvetna om att det inte kommer redovisningar från arbetsgivaren. Skicka oss ett meddelande till e-postadressen tatilitykset@pam.fi via länken nedan.

Se informationen som behövs för att göra en anmälan

När företagsverksamheten upphör eller ägaren byts

Förbundet ska underrättas när företagsverksamheten upphör eller när företaget får ny ägare. Vi behöver uppgiften för att veta vem det är som redovisar medlemsavgifterna eller för att vara medvetna om att det i fortsättningen inte kommer medlemsavgifter från företaget.

Vi vill också gärna bli underrättade när kontaktinformationen till lönekontoret ändras för att det inte ska uppstå onödiga avbrott i medlemsavgifterna.

Ändringar kan meddelas per e-post till tatilitykset@pam.fi eller per telefon till 020 774 2007.

Säker e-post

Meddelanden som innehåller personuppgifter och bilagor kan skickas säkert till tatilitykset@pam.fi via Turvaposti säker e-post (https://turvaposti.pam.fi).

Sök