Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Villkor för minderåriga
Senast uppdaterad: 13.05.2024

Arbetslagstiftning som gäller personer under 18 år

Är du en ung arbetstagare? Läs på denna sida vilka särskilda bestämmelser som gäller dig! Lagen tryggar bland annat tillräcklig vila för minderåriga.

Unga arbetstagare omfattas av en särskild lag med bestämmelser om t.ex. maximal arbetstid och raster. Lagen om unga arbetstagare gäller alla arbetstagare under 18 år. 

Det finns olika bestämmelser för unga arbetstagare i olika åldrar. 

Skolelevens lön framgår vanligen av kollektivavtalet för den aktuella branschen. Lönerna är i genomsnitt 70–90 % av den lägsta tabellönen. Se ungas och sommarjobbares löner. Det är alltid viktigt att kontrollera att du fått rätt lön och tillägg. Varje sommar framkommer det fall där grundlön eller lönetillägg inte har betalats ut till unga. 

OBS! Det är alltid bra att skriva upp utförda timmar i till exempel kalendern, ifall de skulle bli föremål för en tvist senare. 

13 år eller yngre 

En person som är 13 år eller yngre får med tillstånd av regionförvaltningsverket arbeta tillfälligt med att uppträda eller som assistent på konst- och kulturevenemang och andra liknande evenemang. I lagen om unga arbetstagare finns en förteckning över villkoren för beviljande av undantagstillstånd. 

13–14-årig arbetstagare 

En 14-åring eller en person som under samma kalenderår fyller 14 år får utföra lätt arbete. Arbetet får inte inverka skadligt på skolgången. 

En 13–14-åring får arbeta högst hälften av tiden under skollov. Under skolarbetet får den unga arbeta tillfälligt eller utföra i övrigt kortvariga arbeten. Arbetet ska vara sådant lätt arbete som inte inverkar skadligt på den ungas hälsa, utveckling eller skolgång. 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning (189/2012) innehåller en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare. 

Bestämmelser om arbetstid för 13–14-åringar 

En 14-åring eller en person som under samma kalenderår fyller 14 år får arbeta under skollov högst 7 h/dygn och högst 35 h/vecka. Övertidsarbete är förbjudet.  

Arbetstiden ska förläggas mellan klockan 8 och klockan 20, av vägande orsaker kan arbetstiden förläggas mellan klockan 6 och klockan 20. Den oavbrutna vilotiden per dygn ska vara 14 h/dygn. Veckovilan är 38 timmar.

En ung arbetstagare ska under arbetstiden få åtminstone en regelbunden 30 minuters rast om arbetstiden är längre än 4 timmar och 30 minuter i dygnet. Den unga arbetstagaren får avlägsna sig från arbetsplatsen under den dagliga rasten. OBS! Har det i kollektivavtalet överenskommits om den dagliga rasten på ett sätt som avviker från arbetstidslagen, får denna avtalsbestämmelse tillämpas även på unga arbetstagare.

Regelbunden arbetstid• 7 timmar per dygn
• 35 timmar per vecka
Arbetstid för ungdom i grundläggande utbildning då skolarbete pågår• lovdagar 7 timmar per dygn
• skoldagar 2 timmar per dygn
• veckoarbetstid högst 12 timmar per vecka
• skoldagens och arbetstiden sammanlagt högst 8 timmar per dygn
ÖvertidFörbjudet
Arbetstidens förläggning• kl. 8–20, av vägande orsaker kl. 6–20
• i hushållsarbete högst till kl. 23
Matrast30 min, om arbetstiden är mer än 4 timmar 30 min (se undantag ovan)
Oavbruten vilotid per dygn14 timmar per dygn
Oavbruten vilotid per vecka38 timmar per vecka

Arbetstagare under 18 år 

Från och med den 1 augusti 2021 omfattar läroplikten alla barn under 18 år. Läroplikten upphör antingen när en ung person fyller 18 år eller när hen har tagit en examen på andra stadiet. 

Det betyder dock inte att den unga inte också kan arbeta. Ett permanent anställningsförhållande kan ingås av en ung person som har fyllt 15 år och har slutfört den grundläggande läroplanen, det vill säga grundskolan. En ung person kan till exempel arbeta deltid. 

Utgångspunkten för arbetet är dock att arbetsskift för en ung person som omfattas av läroplikten inte får placeras ovanpå undervisning som kräver närvaro. Om arbetet och studierna överlappar varandra, har arbetstagaren rätt att tacka nej till ett arbetsskift som skulle hindra hen från att delta i undervisningen. Följaktligen har arbetstagaren en skyldighet att i god tid underrätta arbetsgivaren om när det är nödvändigt att närvara i studierna. 

Arbetsgivaren ska skaffa en tillförlitlig utredning om den ungas ålder och slutförandet av grundskolan innan den unga arbetstagaren anställs.  

Bestämmelser om arbetstid för 15–17-åringar 

De som har fyllt 15 år har samma arbetstid som myndiga personer, 8 h/dygn och 40 h/vecka, högst 9 h/dygn och 48 h/vecka. Arbetsskift får inte sammanfalla med studier som förutsätter närvaro.  

Övertidsarbete får utföras högst 80 h/år, med undantagstillstånd ytterligare 40 h/år.  

Den läropliktiges arbetstid under skolåret 

  • under skoldagar högst 2 h/dygn, om den läropliktige omfattas av den grundläggande utbildningen. Begränsningen på två timmar gäller inte gymnasiestudier eller yrkesstudier. 
  • under lovdagar högst 7 h/dygn. 
  • arbetstiden per vecka totalt högst 12 h/vecka. 
  • den sammanlagda skoltiden och arbetstid får inte överstiga 8 h/dygn. 

I läroavtalsutbildning är arbetstiden högst 8 h/dygn och 40 h/vecka. 

En ung arbetstagare ska under arbetstiden få åtminstone en regelbunden 30 minuters rast om arbetstiden är längre än 4 timmar och 30 minuter i dygnet. Den unga arbetstagaren får avlägsna sig från arbetsplatsen under den dagliga rasten. OBS! Har det i kollektivavtalet överenskommits om den dagliga rasten på ett sätt som avviker från arbetstidslagen, får denna avtalsbestämmelse tillämpas även på unga arbetstagare.

Regelbunden arbetstid• 7 timmar per dygn
• 35 timmar per vecka
Arbetstid för ungdom i grundläggande utbildning då skolarbete pågår• lovdagar 7 timmar per dygn
• skoldagar 2 timmar per dygn
• veckoarbetstid högst 12 timmar per vecka
• skoldagen och arbetstiden sammanlagt högst 8 timmar per dygn
Övertid• högst 80 timmar per år, med tillstånd från RFV ytterligare 40 timmar per år
• daglig arbetstid högst 9 timmar per dygn
• veckoarbetstid högst 48 timmar per vecka
Arbetstidens förläggning• kl. 6–22
• i hushållsarbete högst till kl. 23
• i 2-skiftesarbete för yrkesutbildning högst till kl. 24
Matrast30 min, om arbetstiden är mer än 4 timmar 30 min (se undantag ovan)
Oavbruten vilotid per dygn12 timmar per dygn
Oavbruten vilotid per vecka38 timmar per vecka

Försäljning av alkohol och tobak 

Försäljning av alkohol och tobak inom detaljhandeln: personer under 18 år får sälja alkohol och tobak endast under tillsyn av en myndig person. 

Försäljning av alkohol och tobak på restauranger: En 16-åring får servera alkohol endast under omedelbar tillsyn av en ansvarig föreståndare eller en person som utsetts för uppgiften. Även försäljning av tobak ska ske under tillsyn av en person som fyllt 18 år. Mer information finns på Valviras webbplats

Ingående av arbetsavtal för unga  

En person som fyllt 15 år får själv både ingå och säga upp sitt arbetsavtal. När det gäller personer under 15 år kan vårdnadshavarna (vanligtvis pappa och mamma) ingå ett arbetsavtal eller också kan den unga personen med deras tillåtelse göra det själv. 

Vårdnadshavare har rätt att häva den unga personens arbetsavtal, om de anser det nödvändigt på grund av den unga personens uppfostran, utveckling eller hälsa. 

Skriftligt eller muntligt avtal? 

Trots att ett muntligt avtal är bindande för parterna, är det förnuftigast att ingå arbetsavtal skriftligen. PAM har kommit överens med arbetsgivarförbunden om arbetsavtalsmodeller för olika branscher. Det är bra att ingå arbetsavtalet enligt en sådan modell. 

Om en ung arbetstagare eller dennas vårdnadshavare begär det ska arbetsgivaren ge en skriftlig redogörelse över villkoren i arbetsavtalet innan avtalet ingås, såvida inte avtalet ingås skriftligen eller det enbart handlar om en dags hushållsarbete i arbetsgivarens hem. 

Om arbetsavtalet inte ingås skriftligen, är arbetsgivaren skyldig att i anställningsförhållanden som varar längre än en månad oombedd ge en skriftlig redogörelse över villkoren i anställningsförhållandet. I redogörelsen ska bland annat lön, arbetstid, arbetsuppgifter och anställningsförhållandets längd framgå.   

Vilken typ av arbete får du utföra? 

Arbetsuppgifterna ska anpassas till den unga arbetstagarens fysiska och mentala förmåga. Man ska vara särskilt noga med arbetsorienteringen och övervakningen av arbetet när det gäller unga. 

I statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006) som trädde i kraft den 1 augusti 2006 finns bestämmelser om förutsättningarna för de arbetsuppgifter som kan ges till unga arbetstagare under 18 år enligt 9 § 2 mom. i lagen om unga arbetstagare (998/1993). 

Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare (188/2012). De får inte över huvud taget utföras av personer under 16 år. Unga som har fyllt 16 år får utföra farliga arbeten, om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att trygga säkerheten i arbetet. 

Hälsoundersökning 

Om anställningsförhållandet ska vara i över tre månader ska den unga arbetstagaren genomgå en hälsoundersökning på arbetsgivarens bekostnad senast inom en månad efter att anställningen påbörjats. 

Hälsoundersökningen behöver inte genomföras om arbetet är lätt affärs- eller kontorsarbete eller annat därmed jämförbart lätt arbete. Hälsoundersökningen behöver inte heller genomföras om den unga arbetstagaren kan uppvisa ett läkarintyg som inte är äldre än ett år och som tillräckligt klart utvisar att hen är lämplig för arbetet. 

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över unga arbetstagare 

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över alla unga arbetstagare vars anställningsförhållande varar i minst två månader. Av förteckningen ska framgå 

  • den unga arbetstagarens fullständiga namn och födelsetid 
  • adress 
  • vårdnadshavarens namn och adress 
  • tiden när arbetsförhållandet börjat 
  • utredning om arbetsuppgifterna. 

Anställningen upphör 

Sommarjobb är vanligen tidsbegränsade. Avtalet upphör utan uppsägning när avtalsperioden löper ut. 

I löneutbetalningen när anställningen upphör (slutlikviden) ska i regel semesterersättning betalas ut, eftersom även sommarjobbare tjänar in semester, trots att den unga arbetstagaren inte kan ta ut semesterdagar under själva semesterperioden. Semesterersättning ska betalas ut separat ovanpå lönen och får inte ingå i grundlönen. Om arbetstagaren så önskar har hen även rätt att få ett arbetsintyg. 

Slutlikviden ska betalas ut på den sista arbetsdagen, om inget annat överenskommits. Om slutlikviden betalas ut senare än avtalat är arbetsgivaren skyldig att betala full lön för väntetiden, dock högst i sex dagar. 

Användbara länkar 

Läs också 

Sök