Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemskapsfrågor » Uppdatera dina medlemsuppgifter

Uppdatera dina medlemsuppgifter – en förändring i livet kan påverka medlemsavgiften

Se till att dina uppgifter är uppdaterade och meddela PAM om en livsförändring. I en del fall kan en livsförändring påverka din medlemsavgift.

Om dina uppgifter är uppdaterade, kan vi ge dig bästa möjliga service. Den enda information PAM får automatiskt är adressändringar. Övriga uppgifter – som namnbyte, nytt jobb, yrke, telefonnummer eller ny e-post – måste du själv uppdatera.

Meddela också om till exempel familjeledighet, studier, arbetslöshet eller sjuk- och arbetslöshetsdagpenning från FPA. Alla dessa kan vara orsaker till befrielse från medlemsavgiften. Nedan finns mer ingående information om olika livsförändringar.

Meddela om förändringar i PAM:s e-tjänst eller genom att ringa numret för medlemstjänster.

När du har varit borta från arbetslivet under en längre tid och sedan återvänder, glöm inte att kolla lönespecifikationen. Där ser du om arbetsgivaren har kommit ihåg att ta ut medlemsavgiften från lönen.

Medlemsnummer

Då du ansluter dig till PAM från du ett personligt medlemsnummer som skickas till dig som textmeddelande omgående när dina uppgifter har registrerats i PAMs medlemsregister.

Du hittar ditt medlemsnummer också på PAMs e-tjänsten (inloggning med bankkoder eller mobilcertifikat).

Vänligen notera att medlemsnumret inte finns angivet i leveransuppgifterna för tidningen PAM utan den nummerserien hänför sig till leveranskoden.

Du kan förbli medlem i förbundet när du går i pension. Pensionärsmedlemskapet är gratis.

Meddela om att du går i pension i PAM:s e-tjänst eller genom att ringa numret för medlemstjänster.

Pam.fi-tidningen sänds till pensionärer på begäran.

Arbetar du och får lön under pensionen kom ihåg att betala medlemsavgift på lönen. Då har du rätt till anställningsrådgivning hos PAM. Du betalar medlemsavgift endast på lönen – inte på pensionen.

Du kan enkelt ändra dina medlemsuppgifter (namn, e-post, telefon, avtalsbransch, arbetsplats, oavlönade perioder) i PAM:s e-tjänst.

Du ska alltid meddela förbundet om en namnändring.

PAM får medlemmarnas adressuppgifter från postens adresstjänst en gång i veckan. Detta gäller dock inte de som bor på Åland. Du kan meddela om ändrad adress till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Posti .

Det är viktigt att våra e-postmeddelanden och textmeddelanden verkligen når dig. Det lönar sig alltså att alltid ändra de e-postadresser och telefonnummer vi har i medlemsregistret om det sker ändringar i dem. Det är också värt att kolla så att de inte innehåller skrivfel.

När du tar examen och börjar jobba eller när du jobbar vid sidan av studierna, är det bra om du blir ordinarie medlem. Då har du rätt till anställningsrådgivning hos PAM och tjänar in arbetsvillkoret, det vill säga den arbetstid som berättigar till inkomstrelaterade dagpenning.

Läs mer om ändringen från studerande till ordinarie medlem

Du behöver inte betala medlemsavgift om du lämnat arbetslivet av en godtagbar orsak och inte har löneinkomster. Studier utgör en godtagbar orsak.

Meddela genast om studier i PAM:s e-tjänst eller genom att ringa numret för medlemstjänster. Skolor sänder inte automatiskt uppgifter, utan du måste själv lämna en anmälan.

På lön du tjänar vid sidan av studierna betalar du medlemsavgift som normalt. Om arbetslöshetskassan betalar dagpenning till dig under studierna, tas medlemsavgift ut från dagpenningen.

Om du glömt att anmäla oavlönad ledighet då den började ska du kontakta PAM så snart som möjligt. Kom överens med PAM om hur medlemsavgifterna och medlemskapet ska ordnas upp.

Du behöver inte betala medlemsavgift om du lämnat arbetslivet av en godtagbar orsak och inte har löneinkomster. Familjeledigheter utgör en godtagbar orsak.

Är du borta från lönearbete på grund av familjeledighet ska du alltid informera PAM om detta, så att ditt medlemskap inte avbryts. Du behöver inte gå ur förbundet då du inte längre har löneinkomster. Anmäl i stället en oavlönad period.

Meddela om familjeledighet i PAM:s e-tjänst eller genom att ringa numret för medlemstjänster.

Går du på moderskaps- eller faderskapsledighet betalar arbetsgivaren lön till dig för en del av ledigheten. På denna lön ska medlemsavgift betalas som vanligt. Efter den avlönade perioden börjar den oavlönade ledigheten för vilken du får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. På dem betalas inte medlemsavgift.

Om du glömt att anmäla oavlönad ledighet då den började ska du kontakta PAM så snart som möjligt för att komma överens om hur medlemsavgifterna och medlemskapet ska ordnas upp.

Du behöver inte betala medlemsavgift om du lämnat arbetslivet av en godtagbar orsak och inte har löneinkomster. FPA:s sjukdagpenning utgör en godtagbar orsak för befrielse från medlemsavgiften.

Meddela om att du blivit sjuk i PAM:s e-tjänst eller genom att ringa numret för medlemstjänster.

När du blir arbetslös, ska du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån senast den första dagen av arbetslösheten. När det har gått två veckor sedan du blev arbetslös, ska du lämna en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och de bilagor som behövs till arbetslöshetskassan.

Läs mer om hur du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning på arbetslöshetskassans webbplats.

Om du får inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan, får förbundet automatiskt information om att du är arbetslös från kassan. Du behöver inte meddela att du är arbetslös i PAM:s e-tjänst. Medlemsavgiften tas ut från din inkomstrelaterade dagpenning.

Om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, meddela att du är arbetslös i PAM:s e-tjänst eller genom att ringa numret för medlemstjänster. Du behöver inte betala medlemsavgift om du får FPA:s arbetslöshetsdagpenning.

Tillsammans med sina samarbetspartner erbjuder PAM diverse tjänster till sina arbetslösa medlemmar. Till exempel kan de få gratis utbildning för hygienpasset och arbetssäkerhetskortet samt billiga understödda semestrar.

Läs mer om PAM:s tjänster för arbetslösa.

När du åker utomlands för att jobba, bör du normalt ansluta dig till ett fackförbund och en arbetslöshetskassa i värdlandet. Innan du åker, kontakta PAM genom att ringa numret för medlemstjänster eller Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

När du kommer tillbaka, ska du genast kontakta ditt förbund, så att arbetslöshets- och medlemsskyddet löper utan avbrott.

När du byter jobb eller yrke eller ingår ett nytt tidsbundet avtal, ska du alltid informera PAM om detta. Meddela också om du arbetar samtidigt för flera arbetsgivare.

Meddela om en ny arbetsplats i PAM:s e-tjänst eller genom att ringa numret för medlemstjänster.

När du byter jobb eller ingår ett nytt tidsbundet arbetsavtal, ska du också ingå ett nytt avtal om inkassering av medlemsavgifter.

Läs mer om att betala medlemsavgiften och om avtal om inkassering

Har du ett tidsbundet arbetsavtal gäller avtalet om inkassering lika länge som arbetsavtalet. Om du dock ingår ett nytt arbetsavtal med samma arbetsgivare inom tre månader efter att den föregående anställningen upphörde fortsätter inkasseringen av medlemsavgifter automatiskt.

Kom ihåg att kontrollera på lönespecifikationen att arbetsgivaren har tagit ut fackföreningsavgiften. Om det inte funkar att arbetsgivaren ska sköta betalningen, kan du själv betala medlemsavgiften i PAM:s e-tjänst eller ta i bruk e-faktura på din nätbank genom att välja Palvelualojen ammattiliitto PAM/Servicefacket PAM i listan över de fakturerande företag som skickar ut e-fakturor. 

Läs mer om att betala medlemsavgiften.

Du behöver inte betala medlemsavgift om du lämnat arbetslivet av en godtagbar orsak och inte har löneinkomster. Värnplikt och civiltjänst är godtagbara orsaker för befrielse från medlemsavgiften.

Meddela PAM om tid utan lön i e-tjänsten eller ring numret för medlemstjänster. När du avslutar tjänstgöringen och börjar arbeta igen, kom ihåg att meddela PAM om detta.

Medlemsavgift betalas inte på den dagpenning du får under tjänstgöringen. Om du får löneinkomster under tjänstgöringen, ska du betala medlemsavgift på dem som vanligt.

Om du glömt att anmäla oavlönad ledighet då den började ska du kontakta PAM så snart som möjligt för att komma överens om hur medlemsavgifterna och medlemskapet ska ordnas upp.

Blir du företagare påverkar det på flera sätt ditt individuella socialskydd. Företagare kan förbli medlemmar i PAM för en viss tid, men du ska informera PAM om att du blir företagare.

Då du blir företagare ska du omedelbart informera PAM om detta, även om du fortfarande lönearbetar inom en privat servicebransch. Du kan informera PAM via e-tjänsten.

Vi rekommenderar att du går över till Företagarnas Arbetslöshetskassa (Företagarkassan) när företagsverksamheten startar. En annan kassa, Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT, gick samman med Företagarkassan den 1 januari 2020. Från Företagarkassan får du mer information om företagarnas arbetslöshetsskydd.

Som företagare kan du vara kvar i PAM:s arbetslöshetskassa upp till 18 månader (efterskydd). Under den tiden betalar du medlemsavgift enligt den löneinkomst du hade tidigare. Om företagsverksamheten fortsätter efter tiden med efterskydd avslutas medlemskapet i PAM och arbetslöshetskassan. Du kan välja att fortsätta som medlem i facket (inte arbetslöshetskassan), men då måste du meddela förbundet om detta.

Efterskyddet är tänkt att underlätta omställningen från löntagare till företagare och tvärtom.

En företagare som blir arbetslös under efterskyddstiden har fortfarande rätt till inkomstrelaterad dagpenning för löntagare, såvida inte maximitiden för arbetslöshetsdagpenning är nådd. Efterskyddet för dem som övergår från företagande till lönearbete gäller tills arbetsvillkoret för löntagare uppfyllts.

Sök