Skip to content
Senast uppdaterad: 09.02.2024

Det lönar sig alltid att göra upp ett skriftligt arbetsavtal

I arbetsavtalet avtalas om villkoren för anställningen och arbetet. Sådana villkor är till exempel löner, lönetillägg, arbetstider, semestrar och rätt till utbildning.

Med ett arbetsavtal kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om på vilka villkor arbetstagaren tar anställning hos arbetsgivaren. Ett arbetsavtal är alltid en överenskommelse mellan två parter. Arbetsavtalet kan gälla tills vidare eller för viss tid. 

Begär ett skriftligt arbetsavtal och läs igenom det noggrant 

Det lönar sig alltid att göra upp ett skriftligt arbetsavtal. Enligt lag är ett arbetsavtal giltigt på lika villkor oberoende av om det har ingåtts muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Problemet med ett muntligt avtal är emellertid alltid att det med tiden kan vara svårt att komma ihåg vad man har kommit överens om eller att parterna har olika minnesbilder av överenskommelsen. 

Arbetsavtalet behöver inte undertecknas genast, utan det lönar sig att läsa igenom det noggrant. Be arbetsgivaren om tid för att läsa igenom arbetsavtalet. Om något är oklart för dig, tveka inte att fråga råd av PAM:s anställningsrådgivning eller någon som står dig nära. 

Ett arbetsavtal får inte ingås på sämre villkor än vad fackförbundet avtalat om i ett kollektivavtal eller vad som anges i arbetslivslagstiftningen. I arbetsavtalet kan man till exempel inte komma överens om att arbetstagaren inte får kvällstillägg eller lön för sjukledighet. 

Däremot är det tillåtet att komma överens om bättre arbetsvillkor än de som ingår i kollektivavtalet. Du kan kontrollera med din arbetsgivare eller förtroendeman vilket kollektivavtal som följs på din arbetsplats. 

Vad bör arbetstagaren beakta innan hen undertecknar arbetsavtalet? 

Det lönar sig att läsa igenom avtalet noggrant.  

Arbetsavtalet ska åtminstone innehålla:

  • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och personbeteckning samt deras hemort eller driftställe 
  • Arbetsavtalets giltighetstid (om det är ett arbetsavtal som gäller tills vidare eller för viss tid) 
  • Anställningstid vid arbetsavtal för viss tid och grund för visstidsanställning 
  • Arbetstid 
  • Arbetsuppgifter 
  • Lön och lönebetalningsperiod 
  • Semester 
  • Uppsägningstid 
  • Kollektivavtal 
  • Datum och underskrift. 

Var särskilt noga med hur ni kommit överens om minimiarbetstiden. Inom servicebranscherna är det inte möjligt med så kallade nolltimmarsavtal, eftersom man alltid måste komma överens om den genomsnittliga minimiarbetstiden i arbetsavtalet.  
 
Läs mer om nolltimmarsavtal och behovsarbetstagare.

Arbetsavtalsmodeller för servicebranscherna 

Nedan har vi sammanställt modeller som det är bra att följa när ett arbetsavtal ingås. Arbetsavtalet bör upprättas i två exemplar, ett för arbetstagaren och ett för arbetsgivaren.  
 
Ta del av arbetsavtalsmodellen för din egen bransch: 

Läs mer

Sök