Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Lön och semesterpenning
Senast uppdaterad: 16.08.2023

Hur betalas lön, semesterlön och semesterpremie?

Vad består lönen av? Hur betalas semesterlön och semesterpremie/semesterpenning? När ska slutlönen betalas? Vad är skillnaden mellan lön och inkomst? Läs svaren på den här sidan.

Lön är en ersättning som arbetsgivaren betalar till arbetstagaren för utfört arbete. Arbetstagaren och arbetsgivaren enas om lönen och övriga arbetsvillkor i ett arbetsavtal. Avtalet bör göras upp skriftligt. 

Finland har inte någon lag som bestämmer lönens storlek. Villkoren för branschernas minimilöner anges i kollektivavtalen mellan ett arbetstagarförbund (t.ex. PAM) och ett arbetsgivarförbund. I arbetsavtalet kan arbetstagaren och arbetsgivaren inte avtala om sämre lön än dessa minimilöner. Däremot kan man alltid avtala om bättre lön. 

Kontrollera alltid i kollektivavtalet för din bransch vad du ska ha i lön. Minimilönerna inom handeln och hotell- och restaurangbranschen kan du också kolla upp med PAM:s räknare (på finska).  

Grundlön och tillägg 

Lönen kan delas upp i grundlön och olika tillägg. Grundlönen kan betalas som månads-, tim- eller ackordslön. Tillägg kan betalas för exempelvis kvälls-, helg- eller övertidsarbete. Tilläggen i de olika branscherna varierar. 

Semesterlön, semesterpremie och semesterersättning 

För semestertiden betalas semesterlön, men vanligtvis inte någon annan lön. Merparten av kollektivavtalen har bestämmelser om uträkningen av semesterlön och tidpunkten för utbetalning av den. Kolla upp detta i kollektivavtalet för din bransch.  

Semesterpenning/semesterpremie är tilläggsförmåner för arbetstagarna enligt kollektivavtal. Vilken av termerna som används beror på kollektivavtalet. Semesterpenningen eller semesterpremien är 50 % av semesterlönen för semester som intjänats enligt semesterlagen (2 eller 2,5 dagar/månad). I regel förutsätter utbetalningen av semesterpremie att semestern inleds vid den avtalade eller meddelade tidpunkten och att man efter semestern genast återgår till arbetet. 

Om arbetstagaren arbetar på deltid (semesterdagar intjänas inte) eller inte kan ta ut intjänad semester av annat skäl betalar arbetsgivaren semesterersättning till arbetstagaren. Semesterersättningen är en ersättning för outtagen semester. 

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren en specifikation av vilken semesterlönens eller semesterersättningens belopp och beräkningsgrunder framgår när semesterlön eller semestersättning utbetalas. 

Läs också Byta semesterpenning till ledighet

Slutlön 

Slutlönen ska betalas den dag anställningsförhållandet upphör, såvida det inte avtalats något annat i arbetsavtalet eller i branschens kollektivavtal. Ibland har arbetstagare och arbetsgivare exempelvis avtalat att slutlönen kan betalas på företagets närmast följande normala löneutbetalningsdag efter anställningens upphörande. 

Slutlönen ska inkludera ordinarie lön samt alla fordringar som följer av anställningsförhållandet såsom semesterersättning och eventuell bonus.  

Om slutlönen fördröjs har arbetstagaren rätt att få dröjsmålsränta enligt räntelagen för väntedagarna, dock för högst sex kalenderdagar. 

Om fordran inte är klar och ostridig eller om dröjsmålet med utbetalningen beror på ett räknefel eller något annat misstag, har arbetstagaren rätt till lön för väntedagarna endast om han eller hon har anmärkt om dröjsmålet hos arbetsgivaren inom en månad efter det att anställningsförhållandet upphörde. Då ska arbetsgivaren betala slutlönen inom tre vardagar räknat från anmärkningen. Rätt till lön för väntedagarna uppkommer först från det att denna betalningstid har löpt ut. 

Löner till unga arbetstagare och sommarjobbare 

I sommarjobb och korta anställningsförhållanden tillämpas gällande kollektivavtal och dess allmänna anställningsvillkor för branschen.  

Kollektivavtalen har bestämmelser enligt vilka lönesumman också för unga sommaranställda arbetstagare ska utgå från erfarenhet och den utbildning som nyttjas i uppgiften. 

Läs närmare om löner till unga och sommarjobbare

Lön och inkomst i statistiken 

Det finns en skillnad mellan lön och inkomst i statistiken. Vilken? PAM:s ekonom Antti Koskela förklarar saken på videon bredvid. 

Lön avser endast grundlön. När man pratar om inkomst ingår miljötillägg, arbetstidstillägg och provisionstillägg men inte övertidsarbete. Inkomsten blir ofta högre än grundlönen. 

I talspråket betyder lön och inkomst ofta samma sak men i praktiken finns det en skillnad mellan dem. Det här är viktigt att veta när man jämför inkomsten i olika branscher utifrån statistiken. 

Läs också 

Sök