Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Hur inverkar graviditet och bildande av familj på anställningsförhållandet?

Arbetstagare får inte sägas upp på grund av graviditet eller familjeledighet. Det är bra om graviditeten anmäls till arbetsgivaren i ett så tidigt skede som möjligt.

Lagstiftningen fastställer inte när graviditet ska anmälas till arbetsgivaren. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetstagaren anmäla moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet till arbetsgivaren senast två månader före den planerade begynnelsetidpunkten för ledigheten. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden dock en månad. 

Det bästa är att anmäla graviditeten i ett så tidigt skede som möjligt. När graviditeten anmäls börjar skyddet mot uppsägning under graviditetstiden att gälla. Arbetsgivaren har också en utökad arbetarskyddsskyldighet mot den som väntar barn. 

Kan rådgivningen besökas på arbetstid under graviditeten? 

Utgångspunkten är att boka in besöken hos rådgivningsbyrån så att de sker utanför arbetstid. Är det inte möjligt har arbetstagaren rätt att gå på undersökningarna under arbetstid utan löneavdrag. Frånvaron och dess orsak ska naturligtvis anmälas till arbetsgivaren i god tid. 

Kan en arbetstagare sägas upp under familjeledighet? 

Arbetstagaren får inte sägas upp på grund av graviditet, under familjeledighet eller för att ha aviserat uttag av familjeledighet.  

Om en arbetstagare som är gravid eller tar ut familjeledighet sägs upp ska arbetsgivaren kunna bevisa att det finns ett godtagbart skäl till uppsägningen. En arbetstagare som är graviditets-, föräldra- eller vårdledig får sägas upp av ekonomiska och produktionsorsaker endast om arbetsgivarens verksamhet upphör helt och hållet. Uppsägningstidens sista dag är rörelseverksamhetens sista dag. 

Ifall arbetsgivarens verksamhet inte upphör helt och hållet kan en familjeledig arbetstagare sägas upp av ekonomiska och produktionsorsaker först när arbetstagaren återgår i arbete efter ledigheten. Då ska det naturligtvis finnas en grund för uppsägning. Uppsägningstiden börjar räknas först efter ledighetens slut. 

Läs mer om hur upphör anställningen

Återgång i arbete efter familjeledighet 

En arbetstagare har rätt att återgå till sitt tidigare arbete efter familjeledighet. Är det inte möjligt ska arbetstagaren erbjudas ett motsvarande arbetsavtalsenligt arbete. Är inte heller det möjligt ska annat arbetsavtalsenligt arbete erbjudas. 

Läs också 

Sök