Skip to content
Framsida » I samhället » PAM påverkar i samhället » Arbetsmiljö och arbetarskydd

Arbetsmiljö och arbetarskydd

I en säker arbetsmiljö vet alla, oberoende av bakgrund och anställningsform, hur arbetet utförs säkert och känner sig som en del av arbetsgemenskapen. Arbetarskyddsfullmäktige har adekvata resurser sett till antalet anställda och företagets verksamhetsområde.

Våra mål

  • Invandrare får språkutbildning
  • Olycksfallen i hyrt arbete under kontroll
  • Arbetarskyddsfullmäktige har reella möjligheter att verka

Invandrare får språkutbildning

Allt fler serviceanställda har invandrarbakgrund och behärskar inte finska eller svenska när de börjar arbeta. Arbets- och servicespråket på arbetsplatserna inom sektorn är oftast finska. Det är särskilt viktigt att introduktionen sker på ett språk som arbetstagaren kan tillräckligt bra.

Arbetsgivarens satsning på en kultur som främjar språkinlärning bidrar till inkludering i arbetsgemenskapen, engagemang för arbetsgivaren och integration i samhället. Den skyddar också mot exploatering av arbetstagare och arbetslöshet och stöder utveckling i arbetet och karriären.

Vi verkar för att arbetsgivarna och arbetsgemenskapen tar ansvar när det gäller stöd till invandrares språkinlärning.

Olycksfallen i hyrt arbete under kontroll

Hyrpersonal råkar ut för olycksfall mer än två gånger oftare än löntagarna i genomsnitt. Den allmänna olycksfallsfrekvensen ligger under 30 (olycksfall/miljon arbetade timmar) men är över 60 i hyrt arbete.

Det finns klara skillnader i olycksfallsfrekvens mellan löntagare i olika ålder. Kvantitativt råkar de unga ut för många arbetsolycksfall, men i de äldsta löntagargrupperna blir följderna av olycksfallen jämförelsevis mer allvarliga. (TVK 2023) I servicebranscherna anlitas hyrd arbetskraft typiskt vid brådskande situationer på arbetsplatsen, och introduktionen blir ofta svag eller uteblir.

Vi verkar på många sätt för att introduktionen av hyrpersonal ska uppmärksammas tillräckligt.

Arbetarskyddsfullmäktige har reella möjligheter att verka

I servicebranscherna befinner sig arbetarskyddsfullmäktige för ofta i en situation där de måste företräda ett alldeles för stort antal anställda. Enligt lag ska arbetsgivaren befria arbetarskyddsfullmäktigen från dennes ordinarie arbetsuppgifter för en sådan skälig tid som denne behöver för skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter.

Vid bestämmandet av den tid som behövs för skötseln av fullmäktigens uppgifter ska det enligt lag och avtal tas hänsyn till antalet arbetstagare som han eller hon företräder, arbetsplatsens regionala omfattning, antalet arbetsställen och det utförda arbetets art. Vid nästan alla kollektivavtalsförhandlingar förhandlas det om mer tid för befrielse av arbetarskyddsfullmäktige.

Mer befrielse hjälper inte om fullmäktigen redan är helt befriad men antalet företrädda uppgår till flera tusen på ett hundratal verksamhetsställen. Ett exempel är rikstäckande företag med arbetarskyddsfullmäktige som ofta företräder arbetstagare i hela landet.

Arbetarskyddsfullmäktige har stor arbetsbelastning. När fullmäktigen helt enkelt inte hinner sätta sig in i allt hotas också varje arbetstagares rätt att få stöd av en egen arbetarskyddsfullmäktig vid problem. Det här leder i sin tur till en ovilja att ställa upp som arbetarskyddsfullmäktig eftersom uppgiften verkar övermäktig.

PAMs mål är att verka för en lagstiftningsmässig begränsning av antalet anställda som företräds.

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Merja Vihersalo

Merja Vihersalo

Työympäristöasiantuntija, Edunvalvontaosasto

Työsuojelu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sök