Skip to content
Framsida » I samhället » PAM påverkar i samhället » Näringspolitik och ekonomisk politik

Näringspolitik och ekonomisk politik

En lyckad näringspolitik stärker servicebranschernas tillväxt och framgång samt möjliggör förnyelse i den digigröna omställningen. Detta innebär nya arbetstillfällen samt möjligheter till bättre anställningsförhållanden och bättre utkomst.

Målet för den ekonomiska politiken är en socialt och ekologiskt hållbar tillväxt som stöder sysselsättningen och välfärden. En rättvis skattepolitik tryggar välfärdsstatens finansiering även i framtiden.

Våra mål

  • Servicebranschernas framgång
  • Sysselsättning, hållbar tillväxt och välfärd
  • Tryggande av välfärdsstaten
  • Rättvis beskattning

PAM eftersträvar en näringspolitik som bidrar till servicebranschernas framgång.

En lyckad näringspolitik stärker företagsverksamhetens förutsättningar och möjliggör branschernas förnyelse mitt i den digigröna omställningen. Ett systematiskt utvecklingsarbete stärker exportbranschernas konkurrensförmåga och skapar en grund för produktivitetsökning i alla branscher. Det hjälper också till att förutse arbetstagarnas kompetensbehov i servicebranschernas omvandling.

Målet för den ekonomiska politiken ska vara en socialt och ekologiskt hållbar tillväxt och välfärd. Konjukturväxlingarna ska utjämnas med en modig och läglig finanspolitik och hålla så många som möjligt kvar i arbetslivet. Så stärks ekonomins hållbarhet på längre sikt.

Försörjningskvotens utveckling till följd av en förändrad åldersstruktur medför statsfinansiella utmaningar de kommande decennierna. Lösningen på utmaningarna är inte en kortsiktig nedskärningspolitik, som är kontraproduktiv ifall den också skär i förutsättningarna för tillväxt och delaktighet.

Skattepolitik

För att komma in på en hållbar utvecklingsbana krävs det lösningar på många förestående problem. Ett svar på dessa hållbarhetsutmaningar är en rättvis skattepolitik.

Den offentliga sektorns inkomster ska ökas genom en växande och tätare skattebas, dvs. att man tar bort onödiga skattestöd, lättnader och avdrag samt säkerställer att förvärvade inkomster och tillgångar inte fifflas ut från Finland utom räckhåll för skattemyndigheten.

Skatterna ska prioriteras så att bördan är jämnt fördelad efter betalningsförmåga och beskattningen sker effektivt, dvs. att skattefinansierade tjänster och inkomstöverföringar genererar mer välfärd än vad beskattningen tar.

Vid beskattning av arbete ska man till exempel undvika situationer där det inte lönar sig att ta emot (mer)arbete på grund av beskattningen. Detta kan hända särskilt bland låginkomsttagare och deltidsanställda.

Konsumtionsskatter är å sin sida ofta regressiva, dvs. att de är relativt sett högre för låginkomsttagare än höginkomsttagare. För att styra konsumtionen i hållbar riktning behövs olika menskatter. Om de innebär att låginkomsttagarnas ekonomi blir relativt sett mer försvagad, ska denna påverkan kompenseras genom annan beskattning eller förmåner.

Frågorna kring en rättvis skattepolitik löser man inte bara i hemlandet, utan beskattningen av multinationella bolag och rörligt kapital kräver samarbete på både europeisk och global nivå.

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Olli Toivanen

Olli Toivanen

Pääekonomisti, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

Talouden ja toimialojen kehitys, talous-, vero- ja elinkeinopolitiikka

Mikko Laakkonen

Mikko Laakkonen

Koulutus- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

Koulutus-, osaamis- ja sivistyspolitiikka, elinkeinopolitiikka

Sök