Skip to content
Framsida » På arbetsplatsen » Arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder arbetstagarna på arbetsplatsen i alla frågor som påverkar deras säkerhet och hälsa i arbetet.  

Arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter definieras i arbetarskyddslagen. Preciserade uppgifter kan även anges i kollektivavtalet. Arbetarskyddsfullmäktigen samverkar med arbetsgivaren och företagshälsovården.  

Arbetarskyddsfullmäktigen sätter sig in i sådant som påverkar säkerheten och hälsan på arbetsplatsen samt i arbetarskyddsbestämmelserna. Fullmäktigen uppmuntrar de företrädda arbetstagarna att fästa uppmärksamhet på säkerheten i arbetet och att lämna förslag om utveckling av säkerheten.  

En bra fullmäktig är lättillgänglig så att arbetstagarna enkelt kan ta upp arbetarskyddsfrågor med fullmäktigen.  

På arbetsplatsen är fullmäktigens uppgift att delta i 

  • bedömning och reducering av faror och risker 
  • introduktion av arbetstagare i säkert arbete 
  • introduktion av arbetstagare i säkra arbetssätt 
  • uppföljning av efterlevnaden av säkerhetsföreskrifter 
  • avhjälpande och analys av störningar som förekommer i företags-/tjänsteverksamheten 
  • utformning av anvisningar som rör arbetsgemenskapens funktion och uppföljning av hur de används 
  • åtgärder med sikte på att trygga arbetsförmågan och förlänga tiden i arbetslivet 
  • beaktande (förutseende) och tillämpning av krav som ny lagstiftning medför i samarbete med arbetsgivaren.

Arbetarskyddsfullmäktigen är dock inte ansvarig för dessa insatser. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Således är exempelvis bedömningen av faror inte exklusivt arbetarskyddsfullmäktigens uppgift, utan fullmäktigens uppdrag är att delta i arbetarskyddsverksamheten och ge arbetsgivaren behövlig kunskap om hur sunda arbetsförhållandena är ur arbetstagarnas synvinkel. 

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt och skyldighet att avbryta farligt arbete. 

Kunde du bli arbetarskyddsfullmäktig? 

Vill du påverka på din arbetsplats? Känner du till förhållandena och har lust att utveckla dem? Skulle du gärna hjälpa dina arbetskompisar?  

Ställ modigt upp – det är till nytta för hela arbetsplatsen! 

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt till utbildning 

Arbetsgivaren ska se till att arbetarskyddsfullmäktige har möjlighet att få ändamålsenlig utbildning. Uppdraget kräver bland annat kunskap om bestämmelser och anvisningar gällande arbetarskydd.  

Arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktige ska ta upp utbildningsbehovet och -arrangemangen inom två månader från valet. Utbildningen får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för fullmäktigen. Utbildningen ska ske på arbetstid. 

Det är förstås önskvärt att arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatser i servicebranschen är medlem i PAM. Som medlem har fullmäktigen rätt att få PAMs arbetarskyddsutbildning och möjlighet att aktivt delta i servicebranschernas arbetarskyddssamarbete med olika parter. Därför är det viktigt att få just en PAM-ansluten arbetarskyddsfullmäktig till alla arbetsplatser i servicebranschen.  

Utbildningsavtalen mellan förbunden anger närmare villkor för arbetarskyddsfullmäktigens avlönade utbildning.

Läs mer om PAM:s utbildning för arbetarskyddsfullmäktige 

Läs också

Användbara länkar 

Sök