Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Arbetarskydd och säkerhet » Osakligt bemötande och trakasserier
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Osakligt bemötande, trakasserier och mobbning

Osakligt bemötande, trakasserier och mobbning ska inte accepteras på arbetsplatsen. Vem som helst kan göra sig skyldig till osakligt bemötande på arbetsplatsen, såväl medarbetare som kunder och samarbetspartner.

Osakligt bemötande på arbetsplatsen är sådant beteende som inte kan anses allmänt accepterat. När det sker inom arbetsgemenskapen talar man ofta om mobbning. 

Vem som helst i arbetsgemenskapen kan utsätta någon för osakligt bemötande eller trakasserier, ensam eller i grupp. Såväl arbetstagare som chefer kan vara utsatta. Utomstående såsom kunder eller samarbetspartner kan likaså göra sig skyldiga till osakligt bemötande. 

Osakligt bemötande kommer till uttryck på olika sätt. Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren gripa in så fort som möjligt efter att ha fått information om saken. 

Trakasserier leder till ohälsa 

Trakasserier pratar man om när det osakliga bemötandet skadar den utsattes hälsa eller kommer att göra det i förlängningen. Trakasserier handlar oftast om att under lång tid återkommande trycka ned en annan person eller grupp.  

Trakasserier och osakligt bemötande innefattar bl.a. 

  • svartmålning av personens individuella egenskaper, karaktärsdrag eller privatliv 
  • förringande 
  • ignorering 
  • utfrysning 
  • hot och fysiskt antastande 
  • överträdelse av ledningsbefogenheter 
  • ensidig ändring av överenskomna villkor 
  • fortlöpande och grundlös kritik mot arbetsprestationen 
  • omotiverad ojämlik fördelning av arbetsuppgifter. 

Konsekvenserna av långvariga trakasserier är oftast ångest och psykosomatiska besvär. I förlängningen kan situationen förvärras och sluta i långa sjukskrivningar eller förtidspension. Trakasserierna kan försämra arbetsklimatet, trivseln och produktiviteten på arbetsplatsen. 

Vad göra om du utsätts för trakasserier? 

Om du utsätts för trakasserier av en medarbetare eller chef, gör genast klart för personen att du inte accepterar beteendet. Om du inte vågar säga till, be en arbetstagarrepresentant (arbetarskyddsfullmäktig eller förtroendeman) eller någon arbetskamrat om hjälp. Begär tillsammans att personen ändrar sitt beteende.  

Det är klokt att ha med minst en annan person när du kräver ett slut på trakasserierna. Då kan det bevisas att personen är medveten om att beteendet upplevs som kränkande. Om trakasserierna inte slutar sker de avsiktligt och med uppsåt. 

Om tillsägelserna inte hjälper och trakasserierna fortsätter ska personen meddelas att saken förs vidare till en arbetsgivarrepresentant. Det är också bra att informera arbetarskyddsfullmäktigen och/eller förtroendemannen om saken så tidigt som möjligt. Om du är PAM-medlem kan även regionkontoret ge dig råd och anvisningar om hur saken ska tas upp och föras vidare på arbetsplatsen. 

Ifall den som trakasserar är en kund ska din chef kunna ge instruktioner om hur du ska göra kunder medvetna om att sådant beteende inte accepteras. 

Arbetsgivaren är skyldig att stoppa trakasserier 

Arbetsgivaren eller den arbetsledande chefen är skyldig att ingripa mot alla trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsplatsen bör ha en färdig plan och anvisningar för trakasseri- och mobbningssituationer. Då finns det genomtänkta förfaranden när ett trakasserifall kommer upp.  

Enligt arbetarskyddslagen ska alla på arbetsplatsen undvika trakasserier och annat osakligt bemötande. Varje chef i linjeorganisationen har dock ett ansvar för att felaktigt agerande av de underställda medarbetarna rättas till. Om din chef hanterar problemet utan att det leder till förändring måste saken rapporteras till en högre chef. 

Arbetsgivarens ansvar att ingripa börjar först när en chef fått kännedom om trakasserierna. Om råd och anvisningar inte hjälper och trakasserierna fortsätter har arbetsgivaren befogenhet att vidta disciplinära åtgärder med stöd av sin rätt att leda och övervaka arbetet. 

Ibland är den som trakasserar en person i arbetsgivarställning. Om arbetsgivaren trots uppmaning inte slutar trakassera arbetstagaren och de skadar arbetstagarens hälsa kan arbetsgivaren åtalas för underlåtelse av arbetarskyddet, till och med för arbetarskyddsbrott. 

Om en kund trakasserar 

Arbetsgivaren ska även reagera på osakligt bemötande och trakasserier från kundernas sida. Arbetsgivaren har inte alltid effektiva medel att förebygga dåligt uppförande av utomstående, men på arbetsplatsen ska man just tillsammans identifiera olika situationer och planera ingripandet i förväg. 

Arbetstagarna ska ha klart för sig i vilket skede och på vilka sätt man får upplysa kunden om att uppförandet upplevs som dåligt. Det ska avtalas hur situationerna rapporteras och utreds efteråt, och uppföljning av eventuell belastning ska ordnas. Arbetstagarna måste veta varifrån de får hjälp. 

Webbkurs om hotfulla kundsituationer 

PAM och Finsk handel har tagit fram en kort självstudiekurs (Uhkaava asiakastilanne) om hur hotfulla kundsituationer kan hanteras och förutses. Den här länken (på finska) tar dig direkt till materialet. 

Läs vidare  

Användbara länkar 

Sök