Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Arbetarskydd och säkerhet » Likabehandling på arbetsplatsen
Senast uppdaterad: 08.02.2024

Likabehandling ska främjas – diskriminering förbjuden

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på arbetsplatsen och förpliktar arbetsgivarna att systematiskt främja likabehandling. Kravet på främjande gäller alla arbetsgivare, även små företag.

Alla arbetsgivare ska aktivt främja likabehandling av arbetstagarna och förebygga diskriminering på arbetsplatsen.  

En arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska utarbeta en likabehandlingsplan. Den kan ingå i någon annan plan, såsom jämställdhetsplanen, verksamhetsplan för arbetarskydd eller personal- och utbildningsplanen. 

Arbetsgivaren ska 

  • bedöma hur likabehandling uppnås på arbetsplatsen 
  • utveckla arbetsförhållandena med beaktande av arbetsplatsen behov samt 
  • utveckla förfarandena i samband med att personal anställs och beslut som berör personalen fattas. 

De främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av verksamhetsmiljön, resurserna och övriga omständigheter. Planeringen, genomförandet och effekten av de främjande åtgärderna ska göras i samarbete med personalen eller personalens representantier i både stora och små företag. 

Diskrimineringslagen och jämställdhetslagen förbjuder diskriminering 

Diskrimineringslagen (1325/2014) förbjuder diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Bestämmelser om jämställdhet och förbud mot könsdiskriminering finns i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986). 

Enligt lagen är det fråga om diskriminering när personer utan en legitim grund för särbehandling behandlas på ett ofördelaktigare sätt än någon annan behandlas i en jämförbar situation. Om närstående till den som diskrimineras utsätts för diskriminering är det diskriminering på grund av anknytning. Diskriminering kan även grunda sig på ett felaktigt antagande.  

Diskriminerande platsannonsering är förbjuden. Arbetsgivaren kan bland annat inte kräva en viss ålder eller nationalitet av sökanden.  

Diskriminering har påföljder i form av gottgörelse eller eventuellt skadestånd. Den som är skyldig till brott kan dömas till böter. 

Legitima grunder är undantag i lagen 

Arbetsgivaren får särbehandla arbetstagare när det finns legitima grunder. Särbehandling är inte diskriminering, om den grundar sig på lag och har ett godtagbart syfte och om medlen för att nå detta syfte är uppnå målet är proportionerliga.  

Positiv särbehandling (även kallad positiv diskriminering) är en legitim grund. Arbetsgivaren har då i samarbete fattat klara beslut i syfte att förbättra situationen för en viss grupp, som därför gynnas i exempelvis rekryteringar. Det är bra att tydligt skriva in alla åtgärder för positiv särbehandling i likabehandlingsplanen. 

Personer kan även särbehandlas i fråga om ålder eller boningsort, om syftet är sysselsättningspolitiskt eller om särbehandlingen beror på åldersgränser för erhållande av pensionsförmåner och förmåner vid arbetsoförmåga. 

Om du misstänker diskriminering 

Om du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering eller repressalier (utsatt för ofördelaktig behandling efter att ha åberopat diskrimineringslagen) ska du för arbetsgivaren lägga fram en utredning om vad misstanken grundar sig på. Därefter måste arbetsgivaren visa att förbudet mot diskriminering inte har överträtts. Om arbetsgivaren vägrar att ge en förklaring eller om den inte verkar riktig, kontakta förtroendemannen eller PAM. 

Myndigheterna övervakar att diskrimineringslagen följs i arbetslivet 

Ansvariga för att övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen är diskrimineringsombudsmannen, likabehandlings- och jämställdhetsnämnden och i enstaka arbetslivsfall arbetarskyddsmyndigheterna

Om du anser dig ha blivit ojämlikt behandlad är det värt att kontakta Diskrimineringsombudsmannens byrå med låg tröskel. 

Läs vidare 

Användbara länkar 

Sök