Skip to content

PAM i ett nötskal

Servicefacket PAM rf är ett fackförbund för dem som arbetar inom privata servicebranscher. Vi har 190 000 medlemmar, varav två tredjedelar är kvinnor. De flesta av våra medlemmar arbetar inom detaljhandel, turism, restaurang- och fritidstjänster, fastighetstjänster och bevakningsbranschen.

Vi förhandlar om kollektivavtal för servicebranscher. Vi förbättrar möjligheterna för arbetstagarna inom våra branscher att påverka arbetet, arbetsgemenskapen och säkerheten i arbetet samt utvecklingen av affärsverksamheten. Vi främjar demokrati, rättvisa, jämlikhet och social trygghet på nationell och internationell nivå.

PAM bevakar sina medlemmars intressen

 • Vi för samman och förenar anställda inom servicebranscher.
 • Vi erbjuder medlemmarna stöd och trygghet i arbetslivet.
 • Vi förhandlar om kollektivavtal för servicebranscherna och utövar tillsyn över hur de genomförs.
 • Vi påverkar lagstiftningen om arbetslivet.
 • Vi främjar förtroendevaldas verksamhet och intressebevakning på arbetsplatserna.

PAM i siffror

190 000

medlemmar

20 000

nya medlemmar år 2022

71 %

av medlemmarna är kvinnor

25 %

är under 31 år

2 136

förtroendevalda

117

fackavdelningar

33

kollektivavtal

152

anställda

Våra värderingar

Vårt mål är ett samhälle där alla har rätt till arbete, möjlighet till ett tryggt och gott liv och där man tar hand om de mest utsatta.

Ett säkert och gott liv
Tillräckliga utkomster, goda arbetsförhållanden, en sund livsmiljö och en balanserad fritid är värden i livet som tillhör alla.

Rättvisa
Rättvisa är jämlikhet, likabehandling, solidaritet, respekt för varandra och frihet. Vi främjar att dessa värderingar förverkligas i arbetslivet och i hela samhället.

Jämlikhet
Arbetslivet behandlar inte alla lika, och därför är det vår uppgift att stå på de utsattas sida. Vi fungerar som deras röst och skydd samt stärker deras möjlighet att företräda sig själva.

Hållbar utveckling
Vi vill ha ett samhälle och en värld som tar hänsyn till människor, miljö och ekonomi på lika villkor i beslutsfattandet. Vi arbetar för att människor även i framtiden ska ha möjlighet att leva ett fullgott liv i en trygg och ren miljö.

Vår vision

 • Yrkesutbildade inom servicebranscherna arbetar inom framgångsrika och attraktiva branscher. De har möjlighet att påverka sitt arbete samt beslut och utveckling på sin arbetsplats.
 • Genom kollektivavtalen har man fastställt en miniminivå för anställningsvillkor för alla anställda inom servicebranscherna, som garanterar deras utkomst och möjliggör ordentliga arbetsförhållanden. Lokala avtal förbättrar anställningsvillkoren och arbetsförhållandena på arbetsplatsen.
 • Företag verkar både socialt och ekologiskt ansvarsfullt. Företagen accepterar att alla anställda oavsett yrke och nationalitet har rätt och möjlighet att organisera sig och att förhandla om sina anställningsvillkor.
 • De anställda inom servicebranscherna har goda grundläggande färdigheter och har möjlighet att utveckla och upprätthålla sina kunskaper genom den personalutbildning som tillhandahålls av arbetsgivarna och som är opartisk oberoende av de anställdas utbildningsbakgrund och ställning.
 • De anställda inom servicebranscherna är aktiva samhällsmedlemmar. De kan lita på att samhällets skyddsnät är omfattande och är fungerande och mänskliga för sina användare.
 • Allt flera har en förtroendeman nära sig som har goda förutsättningar att sköta uppdraget och ett starkt stöd från förbundet.
 • Tillräckliga utkomster, goda arbetsförhållanden, en sund livsmiljö och en balanserad fritid är värden i livet som tillhör alla.

PAM:s förvaltning

Förbundskongressen

Förbundskongressen, som ordnas vart fjärde år, utövar den högsta beslutande makten i PAM. Förbundskongressen fastställer förbundets mål och godkänner verksamhetsprogrammet. Förbundskongressen väljer

Vid förbundskongressen fattas besluten av förbundsmedlemmar, som före mötet genom val valts ut som representanter till förbundskongressen.

Förbundskongressen bedömer förbundets verksamhet samt drar upp riktlinjer och beslutar om den framtida verksamheten i form av ett målprogram. Den väljer personer till förbundets förvaltning och förtroendeuppdrag. Den behandlar dessutom de initiativ som fackavdelningarna har lämnat.

Kongressrepresentanter väljs bland medlemskåren

Vid förbundskongressen finns ett antal kongressrepresentanter enligt medlemsantalet: en representant per påbörjade 600 medlemmar i valkretsen. Kongressrepresentanterna väljs i förbundskongressvalet. Vid valen har alla medlemmar rösträtt och valbarhet, med undantag av studerande- och pensionärsmedlemmar eller förbundets funktionärer.

Nästa förbundskongress ordnas i Jyväskylä 24–26.10.2023. 

Fullmäktige

Fullmäktige utövar beslutanderätt i PAM i de ärenden som inte enligt förbundets stadgar eller enligt lag ska avgöras av förbundskongressen eller styrelsen. Fullmäktige beslutar

Mandattiden för fullmäktige är fyra år och fullmäktige sammanträder två gånger om året. Vårmötet hålls i maj–juni och höstmötet i november–december. Medlemmarna i fullmäktige väljs vid förbundskongressen. De representerar PAM-medlemmar från olika delar av Finland och olika yrkesgrupper.

Fullmäktige består av en ordförande, två vice ordförande, 50 medlemmar och 10 allmänna ersättare.

Varje ordinarie fullmäktigeledamot har tre personliga ersättare. Medlemmarna har valts med beaktande av områden, yrkesgrupper och medlemskårens struktur.

Fullmäktige 2023-2027

Fullmäktigeordförande: Sami Viitasaari
Fullmäktiges 1. vice ordförande: Christa Pessi
Fullmäktiges 2. vice ordförande: Suvi Röntynen

Alla medlemmar i fullmäktige (pdf)

Styrelsen

Styrelsen styr förbundets praktiska arbete. Den ansvarar för att de beslut som fattas av förbundskongressen framskrider och leder förbundets verksamhet.

Styrelsen bland annat ser till att förbundets och fackavdelningarnas verksamhet överensstämmer med de riktlinjer som fastställts vid förbundskongressen samt att de är förenliga med gällande stadgar

Styrelsen väljer verksamhetsledaren och förbundets anställda i chefsposition samt utser ledningsgruppen. Dessutom ansvarar den för genomförandet av förbundskongressvalet.

Styrelsens mandatperiod är fyra år och styrelsens sammanträder i genomsnitt 11 gånger per år.

Styrelsemedlemmarna väljs av förbundskongressen. Styrelsen består av ordföranden (förbundets ordförande), ordförandens personliga ersättare, 15 medlemmar och tre allmänna ersättare.

Om styrelsen måste kompletteras under förbundskongressperioden, fattas valet av fullmäktige.

Medlemmarna i styrelsen deltar i fullmäktiges sammanträden och i planeringsdagarna för sitt område. En del av styrelsemedlemmarna är även medlemmar i branschkommittéer på sitt område.

Styrelsen 2023-2027

Annika Rönni-Sällinen, ordförande

Risto Kalliorinne, styrelseordförandes personliga ersättare

Medlemmar:

Johanna Buska
Tuuli Elokannas
Ulla Fagerström
Marjo Korhonen
Piia Kyrö
Heikki Laakkonen
Jenni Lehikoinen
Merja Lehto
Marko Lähdesniemi
Hanna Puhakka
Lassi Rantanen
Mikko Ruokonen
Kaisamari Sahlman
Arja Vakkuri
Päivi Vehmas

Ersättare:

Liisa Tamminen
Ulla Leskinen
Melina Mäkelä

Ordförande

PAM:s ordförande är styrelsens ordförande, som kallas förbundets ordförande. Ordföranden väljs vid förbundskongressen, som ordnas vart fjärde år. Ordföranden är ordförande på heltid och dessutom väljs en personlig ersättare för ordföranden.

Ordföranden leder styrelsen som har till uppgift att

Annika Rönni-Sällinen har varit ordförande för förbundet sedan 2019. Innan dess var hon bland annat förhandlingschef i PAM och avdelningschef vid FFC.

Förbundets stadgar

Servicefacket PAM rf är ett fackförbund för dem som arbetar inom privata servicebranscher. Förbundets namn är Servicefacket PAM rf, på finska Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

Servicefacket PAM rf kallas i stadgarna för förbundet. Dess fackavdelningar kallas avdelningar.

Förbundets hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet hela Finland. Förbundets språk är finska och svenska. Protokollspråket är finska.

Sök