Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Permittering
Senast uppdaterad: 16.08.2023

Permittering avbryter arbetet och lönebetalningen

Permittering innebär att arbetsgivaren har beslutat att tillfälligt avbryta arbetet och lönebetalningen. Anställningen kvarstår i övrigt. Arbetstagaren kan permitteras antingen för viss tid eller tills vidare.

På den finländska arbetsmarknaden är permittering ett sätt för arbetsgivare att klara av tillfälliga problem och på så sätt eventuellt också rädda arbetsplatser. 
 
En arbetstagare kan permitteras på två grunder:  

  1. ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker att säga upp arbetsavtalet 
  2. arbetsgivarens möjligheter att erbjuda arbete har minskat tillfälligt, enligt uppskattning för högst 90 dagar. 

En arbetstagare kan permitteras antingen för en bestämd tid eller tills vidare. Arbetet kan avbrytas helt eller delvis genom att förkorta arbetstiden. 

Permitteringen gäller i första hand fast anställda arbetstagare. Visstidsanställda får permitteras endast om de är vikarier och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren som den visstidsanställda vikarierar. 

Under permitteringen har arbetstagaren rätt att ta emot annat arbete och att säga upp arbetsavtalet utan uppsägningstid. 

Meddelande om permittering och om att den upphör 

Arbetsgivaren ska personligen ge arbetstagaren meddelande om permittering senast 14 kalenderdagar innan permitteringen börjar. Att permitteringen upphör ska meddelas 7 dagar på förhand. I kollektivavtalen har man kunnat komma överens om längre meddelandetider.  

Om permitteringen har varit tidsbestämd innehåller meddelandet om permittering ett datum då den tar slut, och då slutar permitteringen detta datum utan ett separat meddelande. 

Permitteringar och omställningsförhandlingar 

Om arbetsgivaren, i fråga om en eller flera arbetstagare, överväger uppsägning, permitteringar, överföring till anställning på deltid eller ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet, ska enligt samarbetslagen omställningsförhandlingar föras i företag med över 20 anställda. Tidigare kallades de för samarbetsförhandlingar. 

Läs mer om omställningsförhandlingar

Under permitteringen intjänas semester under de första 30 dagarna, precis som i arbetet. 

Om permitteringen pågår i mer än 30 dagar utan avbrott, intjänas semesterdagar endast för de månader då antalet arbetsdagar har varit minst 14. 

Räknandet av de 30 dagarna avbryts om man går på arbete. Om arbetstagaren arbetar i perioder mellan permitteringarna, börjar räknandet av de 30 dagarna om från början vid varje ny permittering.  

Om permitteringen genomförs genom förkortad arbetsvecka, intjänas semester som normalt under sex månader. Om permitteringen fortsätter därefter, intjänas inga semesterdagar. 

Läs mer om hur permitteringar inverkar på semester 

Om en arbetstagare ges meddelande om permittering när personen redan är sjukledig, är arbetsgivaren skyldig att betala lön enligt kollektivavtalet under tiden för sjukledigheten. Permitteringen träder i kraft efter att sjukledigheten har upphört. 

Om sjukledigheten däremot börjar efter meddelandet om permittering, träder permitteringen i kraft vid den första tidpunkt som anmälts och arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön för sjukledighet som infaller under samma tid.  

Arbetstagare kan säga upp sig utan uppsägningstid under permitteringen, bara de gör det tidigare än 7 dagar innan permitteringen slutar. Då upphör anställningen omedelbart och arbetstagaren har inte rätt till lön för uppsägningstid.   

Om permitteringen har varat minst 200 kalenderdagar utan avbrott, har arbetstagaren rätt att säga upp arbetsavtalet och få sin lön för uppsägningstiden samt semesterersättning. Semester som hållits under permitteringen avbryter inte nämnda 200 dagar. Däremot har en deltidspermitterad som sagt upp sig inte rätt till lön för uppsägningstiden, även om permitteringen har varat över 200 dagar. Det finns ingen skyldighet att arbeta. En deltidspermitterad kan inte heller säga upp sig utan att det påverkar karensen i arbetslöshetsskyddet (90 dagar). 

 Lönen för uppsägningstiden beräknas enligt den uppsägningstid som arbetsgivaren iakttar. Från lönen för uppsägningstiden får arbetsgivaren dra av 14 dagars lön, om arbetstagaren har permitterats med iakttagande av mer än 14 dagars tid för meddelande om permittering.  

Gör så här om du blir permitterad 

Om du har blivit permitterad och vill ansöka om dagpenning för permitteringstiden, ska du anmäla dig som arbetssökande på TE-byrån senast den första permitteringsdagen. Du kan få full inkomstrelaterad dagpenning för hela permitteringsdagar eller jämkad dagpenning för förkortad arbetstid. 
 
Läs mer om att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning vid permittering på webbplatsen för Servicebranschernas arbetslöshetskassa 

  • Arbetsavtalslagen (55/2001), kapitel 5 om permittering  
  • I samarbetslagen finns bestämmelser om förfarandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Samarbetslagen 1333/2021   
  • Semesterlagen (162/2005), 2 kap. 7 § om tid som är likställd med arbetad tid  

Sök