Skip to content

Bli medlem i PAM

PAM är ditt fackförbund om du arbetar inom den privata servicebranschen, till exempel som säljare, städare, servitör, kock, väktare eller fastighetsskötare. Vi förhandlar om dina anställningsvillkor.  

Bli medlem i PAM – undvik att bli ensam i arbetslivet 

Som medlem i PAM får du hjälp med arbetslivsfrågor. Du kan dra nytta av förbundets alla medlemstjänster, såsom anställningsrådgivning, utbildning och vid behov rättshjälp och juristtjänster i anställningsfrågor. Som medlem i PAM hör du också till Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Dessutom kan du njuta av tiotals värdefulla medlemsförmåner, som du har glädje av både på jobbet och på fritiden.  

När du är medlem i PAM, kan du jobba utan bekymmer  

Vi ser till att du blir rättvist behandlad, att din lön betalas ut rätt och att kollektivavtalet följs på din arbetsplats. Som medlem i PAM får du hjälp om något är oklart eller tveksamt. Du kan be om råd via PAM:s servicekanaler eller hos en förtroendevald.

Anslutningsmånaden är gratis

Anslutningsmånaden är gratis för nya medlemmar. Om du blir medlem till exempel den 10 september, börjar medlemsavgiften uppbäras först från och med den 1 oktober. Anslutningsförmånen gäller inte medlemmar som under de senaste 12 månaderna utträtt och återanslutit sig.

Vem kan gå med i PAM? 

Du kan gå med i PAM om du arbetar inom den privata servicebranschen, till exempel som säljare, servitör, städare, chef eller väktare eller om du studerar inom branschen. Du kan också bli medlem i PAM om du sysselsätter dig själv som företagare.  

Du kan bli medlem om du 

Du kan också övergå till PAM från ett annat förbund eller en annan arbetslöshetskassa.

Det lönar sig att gå med i PAM redan under studietiden om du studerar till ett yrke inom servicebranschen vid en yrkesläroanstalt eller en yrkeshögskola. Ett studerandemedlemskap är gratis.  

Läs mer om studerandemedlemskap 

Om du arbetar vid sidan av studierna, lönar det sig att bli ordinarie medlem och betala medlemsavgift. Då har du också rätt till anställningsrådgivning och eventuellt också rättshjälp.  

Läs mer om ordinarie medlemskap 

Det lönar sig att bli ordinarie medlem i PAM även när du får ett sommarjobb inom servicebranschen eller arbetar inom servicebranschen under studierna. Man vet aldrig vilka frågor du ställs inför på arbetsplatsen, och hos förbundet får du hjälp i ärenden som gäller till exempel anställningen och lönen.  

Skydd vid arbetslöshet 

Om du är ordinarie medlem kan du också tjäna in arbetsvillkoret för att få inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsvillkoret uppfylls när du har haft avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor. Varje kalendervecka då du har arbetat minst 18 timmar och betalat medlemsavgift på lönesumman bidrar till att uppfylla arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret bör uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader.  

Läs mer om inkomstrelaterad dagpenning och om arbetsvillkoret på arbetslöshetskassans sida. 

Även om du bara arbetar tillfälligt inom servicebranschen, lönar det sig att bli medlem i förbundet. Om du byter bransch senare, kan du också byta förbund

Egenanställda yrkesutövare och företagare kan bli företagarmedlemmar i förbundet, men kan inte höra till Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Som företagarmedlem betalar du medlemsavgift på den arbetsinkomst som utgör grunden för pensionsförsäkringspremien. 

Som företagare betraktas en person som är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring eller som omfattas av en annan lagstadgad pensionsförsäkring samt som 

  • arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där personen innehar minst 15 % av aktiekapitalet eller motsvarande bestämmanderätt 
  • arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, där personen tillsammans med sina familjemedlemmar innehar minst 30 % av aktiekapitalet eller motsvarande bestämmanderätt 
  • arbetar utan ledande ställning i ett aktiebolag, där personen själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar minst 50 % av aktiekapitalet eller röstetalet som aktierna medför eller på annat sätt motsvarande bestämmanderätt 
  • arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där personen själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de ovannämnda punkterna. 

Som företagare betraktas också familjemedlemmar som arbetar i en ansvarig bolagsmans kommanditbolag samt familjemedlemmar till en firmainnehavare. 

Som ledande ställning betraktas verkställande direktör, styrelsemedlem eller motsvarande. Som familjemedlem betraktas make, maka eller sambo och en person i rakt uppstigande eller nedstigande led till företagaren som bor i samma hushåll. 

Om du alltså äger ovan nämnda andelar i ditt arbetsgivarföretag, anses du i regel vara företagare när det gäller arbetslöshetsskyddet. På grund av detta har du eventuellt inte rätt att få dagpenning från en löntagarkassa. 

Du kan fråga om företagarnas och familjemedlemmarnas arbetslöshetsskydd hos Företagarkassan

Det är enkelt att övergå till PAM. Fyll bara i uppgiften om ditt tidigare fackförbund eller din tidigare arbetslöshetskassa på PAM:s anslutningsblankett. 

Om du övergår till PAM från ett annat fackförbund eller en annan arbetslöshetskassa, fyll i uppgiften om ditt tidigare fackförbund eller din tidigare arbetslöshetskassa på anslutningsblanketten. Kryssa också för punkten där du befullmäktigar PAM att sköta förbundsbytet för din del. Då behöver du inte själv meddela ditt tidigare fackförbund om att du övergår till PAM, utan PAM kontaktar ditt tidigare fackförbund för din räkning och förbundsbytet går smidigt.  

När börjar mitt medlemskap? 

Ditt medlemskap börjar från den dag då anslutningsblanketten har anlänt till PAM:s medlemsregister. Anslutningsmånaden är gratis för nya medlemmar. Om du blir medlem till exempel den 10 september, börjar medlemsavgiften uppbäras först från och med den 1 oktober. Anslutningsförmånen gäller inte medlemmar som under de senaste 12 månaderna utträtt och återanslutit sig. 

Fortsätter mitt arbetslöshetsskydd utan avbrott om jag byter förbund? 

Det är tryggt att byta till PAM från ett annat förbund eller en annan arbetslöshetskassa, så länge som medlemskapet inte bryts helt. Då kvarstår din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.  

Om du redan har gått ur det tidigare förbundet eller den tidigare arbetslöshetskassan, ska du se till att övergå till PAM inom 30 dagar, så att arbetsvillkoret som möjliggör inkomstrelaterad dagpenning uppfylls. Försäkra dig om att du har betalat medlemsavgiften till ditt tidigare förbund och din tidigare arbetslöshetskassa fram till dagen för övergången. 

Du kan inte bli medlem  

• när du är föräldraledig 
• när du är arbetslös eller permitterad 
• under annan ledighet då du inte har löneinkomster. 

Du får omfattande tjänster och förmåner som PAM-medlem!

Medlemskapet lönar sig! Förtroendemannen och PAM:s experter hjälper dig i anställningsfrågor. Vid behov får du gratis rättshjälp och andra ypperliga förmåner. Du kan som medlem delta i utbildningar gratis, få karriärcoachning och njuta av tiotals prisvärda förmåner, som du har glädje av både i jobbet och på fritiden. Bli medlem redan idag!

Vi förhandlar om anställningsvillkoren för din räkning

Många frågor som rör anställningsförhållandet, såsom minimilön, semesterpremier och arbetstider, definieras i kollektivavtalet. Dessa är inte lagstadgade. PAM:s viktigaste uppgift är att förhandla fram kollektivavtal för servicebranscherna och övervaka att de följs.

Få stöd av sakkunniga  

Du får råd och hjälp av oss i frågor som rör anställningsförhållandet. Fråga oss, om du till exempel misstänker att din arbetsplats inte följer kollektivavtalet, lönen som betalas är för låg eller arbetsmiljön inte är säker.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on wedding-money-piggy.png

Skydd vid arbetslöshet 

När du blir medlem i PAM blir du samtidigt medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning, om du blir arbetslös eller permitterad. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning, om medlemsvillkoret och arbetsvillkoret uppfylls.

Gratis karriärtjänster

Har du övervägt ytterligare studier eller reflekterat över vilka som är dina styrkor? Genom våra avgiftsfria karriärtjänster får du personlig coaching samt olika kurser och webbinarier.  

Öka din kompetens genom utbildningar 

Tack vare PAM:s mångsidiga utbud av utbildningar får du hjälp i olika frågor som gäller arbetslivet och ökar din arbetslivskompetens. Du kan delta i webbutbildningar eller utbildningar där du kan nätverka på plats. PAM:s utbildningar är avgiftsfria för dig.  

PAM-tidningen

Du får hem medlemstidningen som ges ut på finska sex gånger per år. Den innehåller aktuell information om servicebranscherna och mycket annan användbar information.

Njut av våra tiotals medlemsförmåner 

Semesterförmåner, stugor, juridiska tjänster, tusentals förmåner i appen CityShoppari och mycket annat! Till exempel under HolidayClubs semestervecka övernattar du flera hundra euro billigare än normalpris. 

Webbutik

I PAM:s webbutik finns högklassiga inhemska produkter och PAM-produkter. PAM:s medlemmar kan beställa gratis bl.a. den egna branschens kollektivavtal.

Medlemskort

När du blir medlem i PAM får du ett personligt medlemsnummer och ett medlemskort. Du hittar medlemsnumret och medlemskortet i PAM:s e-tjänst, där du också kan sköta dina medlemsärenden

PAMs jobbsida

Via PAMs jobbsida kan du enkelt söka jobb inom din bransch. Du kan t.ex. begränsa dina sökresultat enligt ort, yrke, typ av anställning eller företag. Genom sidorna kan du också prenumerera på Jobbvakten som skickar intressanta jobb direkt till din e-post.

Gratis karriärtjänster lyser på din karriärväg 

Har du övervägt ytterligare studier eller reflekterat över vilka som är dina styrkor? Genom våra avgiftsfria karriärtjänster får du personlig coaching samt olika kurser och webbinarier.  

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 1,5 % av din bruttolön och den inkluderar också medlemsavgiften till arbetslöshetskassan. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Det finns två sätt att betala medlemsavgiften: du kan befullmäktiga din arbetsgivare att ta ut medlemsavgiften direkt från din lön eller också kan du betala medlemsavgiften själv. Läs mer om att betala medlemsavgiften.

Exempel 1
Medlemsavgiften vid en månadslön på 1 000 euro är 15 euro.

Exempel 2
Medlemsavgiften vid en bruttolön

Anslutningsmånaden är gratis för nya medlemmar. Läs mer om medlemsavgiften.

Vad kostar medlemskapet?

Bli medlem!

PAM är ditt fackförbund om du arbetar inom den privata servicebranschen, till exempel som säljare, städare, servitör, kock, väktare eller fastighetsskötare. Vi förhandlar om dina anställningsvillkor.  

Sök