Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Bestämmelserna om arbetarskydd och säkerhet är bindande för arbetsgivaren 

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet inte medför fara för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.  

Arbetsgivaren ska ta ansvar för den fysiska arbetsmiljön, såsom temperaturer och ergonomi, liksom för en god atmosfär bland såväl arbetstagare som chefer. 

Riskfaktorer kopplade till arbetet, arbetsmiljön och arbetsförhållandena ska identifieras och bedömas systematiskt och regelbundet. Arbetstagarna ska vara vaksamma och alltid underrätta sin chef om missförhållanden de upptäckt.  

Bestämmelser om arbetarskydd och säkerhet 

Bestämmelser om arbetarskydd finns i bland annat arbetarskyddslagen, arbetstidslagen, lagen om tillsynen över arbetarskyddet och lagen om företagshälsovård. I kollektivavtal och separata avtal mellan förbunden finns det också bestämmelser om arbetarskydd och säkerhet. 

Internt övervakar arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktige att förhållandena på arbetsplatsen är säkra. Arbetarskyddsmyndigheterna har tillsyn över efterlevnaden av arbetslagstiftningen.

Arbetsmiljöbestämmelser som gäller i servicebranscherna 

Konstruktionerna på de platser där arbetet utförs och de arbetsredskap som används ska väljas, dimensioneras och placeras på ett ergonomiskt ändamålsenligt sätt med beaktande av arbetets art och arbetstagarens förutsättningar. De ska i mån av möjlighet kunna ställas in och ordnas så samt ha sådana användningsegenskaper att arbetet kan utföras utan att det orsakar skadlig eller farlig belastning för arbetstagarens hälsa. 

Arbetarskyddslagen (738/2002) 24 § 

Läs mer om ergonomi. 

Arbetstagarnas exponering för bl.a. temperaturförhållanden och buller som medför olägenheter eller risker för säkerheten eller hälsan ska begränsas så att agenserna inte medför olägenheter eller risker för arbetstagarens säkerhet eller hälsa eller reproduktiva hälsa. 

Arbetarskyddslagen (738/2002) 39 § 

Läs mer om inneluft
Läs mer om arbetstemperaturer
Läs mer om buller

På arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet ska arbetstagarna ha tillgång till tillräckliga och ändamålsenligt utrustade 

  • tvätt- och omklädningsrum, förvaringsskåp för kläder 
  • mat- och vilrum, toaletter 
  • andra personalrum. 

Härvid ska arbetets art och varaktighet samt antalet arbetstagare beaktas. Arbetstagarna ska ha tillgång till tillräckligt med dricksvatten. 

Arbetarskyddslagen (738/2002) 48 § 

På arbetsplatsen ska arbetstagarna ha tillgång till ändamålsenliga sittplatser, då arbetet utan men kan utföras sittande, samt i övrigt för användning vid vila, då tillfälle därtill finns. 

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003) 3 § 

Läs mer om arbetsstolar

Det ska ses till att på arbetsplatsen råder den ordning och renlighet som säkerhet och hälsa kräver. Städningen ska utföras så att den inte medför olägenheter eller risker för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. 

Arbetarskyddslagen (738/2002) 36 § 

Tvättrummen ska vid behov vara uppvärmbara och i dem ska det finnas tillgång till varmt tvättvatten. I dem ska också finnas behövligt antal tvättanordningar och vid behov bad- eller duschanordningar eller bastu. Om tvättrummen är skilda från omklädningsrummen ska det vara möjligt att lätt röra sig mellan dem. Det ska vid behov finnas skilda tvätt-, omklädnings- och vilrum samt toaletter för män och kvinnor. 

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003) 6 § 

Omklädningsrummen ska vara lätt tillgängliga och tillräckligt rymliga i förhållande till arbetets art och antalet arbetstagare. I dem ska det finnas sittplatser. Arbetstagarna ska ha möjlighet att låsa in sina kläder. Det ska finnas separata förvaringsutrymmen för arbetskläder och för andra kläder, om de farliga ämnen som används i arbetet, fukt, smuts och andra motsvarande omständigheter förutsätter det. Vid behov ska det finnas ett utrymme för torkning av kläderna. 

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003) 5 § 

De mat- och vilrum som är avsedda för arbetstagarna ska vara lämpliga för ändamålet och tillräckligt rymliga. I ett för detta ändamål reserverat utrymme eller rum ska det finnas tillräckligt många bord samt sittplatser med ryggstöd i förhållande till antalet arbetstagare. Vid behov ska det finnas ändamålsenliga anordningar för förvaring och uppvärmning av medhavd mat och dryck. 

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003) 4 § 

Fordons- och gångtrafiken på arbetsplatsen ska göras säker. Arbetsgivaren ska vid behov utarbeta ändamålsenliga anvisningar för den interna trafiken på arbetsplatsen. Lyft, transport, hantering och lagring av gods samt hanterings- och lastningsplatserna för gods ska planeras och ordnas så att lyft- och flyttningsanordningarna eller gods som flyttas eller faller inte orsakar olägenheter eller risker för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om trafiken på arbetsplatser samt om säkerheten vid lyft- och flyttningsarbete samt om lastningsplatser för gods. 

Arbetarskyddslagen (738/2002) 35 § 

 Om arbetet kräver ständig närvaro eller medför oavbruten belastning, ska det vid behov ordnas möjlighet till sådana pauser i arbetet som tillåter arbetstagaren att kortvarigt avlägsna sig från den plats där arbetet utförs. 

Arbetarskyddslagen (738/2002) 31 § 

Läs mer om arbetstemperaturer och pauser

På arbetsplatsen ska det finnas sådan tjänlig och tillräckligt effektiv belysning som behövs med tanke på arbetet och arbetstagarnas förutsättningar. I mån av möjlighet ska tillräckligt med dagsljus släppas in. 

Arbetarskyddslagen (738/2002) 34 § 

Läs också

Sök