Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Arbetstagarna ska försäkras för arbetsolycksfall

Arbetsolycksfall är ett olycksfall som inträffar i arbetet eller på en arbetsresa. Arbetsgivaren är skyldig att försäkra arbetstagarna för arbetsolycksfall.

Olycksfall inom servicebranscherna har oftast att göra med manuella lyft eller förflyttningar av laster och föremål. Andra orsaker bakom olycksfall är att halka, snubbla eller komma i kontakt med skärande, vassa eller skrovliga föremål. 

Dåliga arbetsförhållanden och felaktiga arbetsmetoder kan leda till olycksfall. Arbetstagare kan också utsättas för våld eller hot om våld, framförallt i ensamarbete

Under sina första arbetsdagar har unga en högre risk än genomsnittet att råka ut för olycksfall. Erfarna arbetstagare kan å sin sida bli slöare i sin inställning till riskerna. 

Ett olycksfall kan inträffa 

  • i det ordinarie arbetet 
  • under omständigheter som beror på arbetet 
  • på arbetsplatsen 
  • på arbetsresan 
  • under ett uppdrag för arbetsgivarens räkning 
  • i insatser för att rädda människoliv eller skydda arbetsgivarens egendom 
  • i krig eller väpnad konflikt 
  • i Finland och utomlands. 

Om olycksfallet inträffar på en resa mellan hemmet och arbetsplatsen räknas det som arbetsolycksfall när avvikelsen från den kortaste vägen är acceptabel. Att lämna/hämta barn på daghem och handla mat i sin närbutik accepteras till exempel, men inte att besöka den lokala puben före hemkomsten. 

Hur ska man agera vid olycksfall? 

Förhandsinstruktioner 

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har fått instruktioner om vilka åtgärder som ska vidtas när ett olycksfall inträffar. Arbetsplatsen ska i tillräcklig omfattning även ha utrustning för första hjälpen och arbetstagare med sådana kunskaper. Arbetsgivaren ska ge den som utsatts för olycksfallet ett försäkringsbevis så att hälsocentralen eller sjukhuset tillhandahåller vård och läkemedel avgiftsfritt. 

En läkare ska anteckna olycksfallet 

Även då arbetsolycksfallet inte är så allvarligt ska man alltid tänka på att nämna för läkaren att det inträffat i arbetet och säkerställa att läkaren också antecknar händelsen som ett arbetsolycksfall på sjukintyget.  

Många gånger missar man att anteckna exempelvis sträckningar som orsakats av plötsliga arbetsrörelser. Då kan ersättningen från olycksfallsförsäkringen utebli och arbetstagaren får bara sjuklön enligt kollektivavtalet. Om smärtan kommer senare, kanske på kvällen efter arbetsdagen, är det viktigt att gå till läkare så fort man inser sambandet mellan arbetet, arbetsrörelsen och smärtorna. 

Om ett allvarligt olycksfall inträffar 

Om olycksoffrets tillstånd verkar allvarligt ska nödcentralen kontaktas på numret 112 och händelsen anmälas till arbetsledningen (och arbetarskyddsfullmäktigen). Nödcentralen kontaktar ofta även polismyndigheten, men det är bra att kolla upp detta. Är det fråga om ett allvarlig arbetsolycksfall, i värsta fall med dödlig utgång, gör polisen undersökningen omedelbart. 

Anmälan till myndigheterna och försäkringsbolaget 

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla olycksfallet till det försäkringsbolag där försäkringen tecknats. Med tanke på det egna försäkringsskyddet är det alltid bra att arbetstagaren ber arbetsgivaren bekräfta att olycksfallet har anmälts till försäkringsanstalten. Allvarliga olycksfall eller fall med dödlig utgång och yrkessjukdomar ska utan dröjsmål också anmälas till arbetarskyddsmyndigheten. 

Allmän åklagare väcker åtal om arbetarskyddsmyndighetens och polisens utredningar föranleder misstanke om att olycksfallet har orsakats av arbetsgivarens försummelser och överträdelse av arbetarskyddsbestämmelserna. I samband med utredningen bör den utsatte för säkerhets skull meddela sin avsikt att yrka på skadestånd och straff med anledning av olycksfallet. 

Förebyggande av olycksfall 

Målet är att förebygga olycksfall på arbetsplatsen. Därför är det viktigt med regelbunden bedömning av faror och risker på arbetsplatsen och att denna gås igenom med arbetstagarna. 

Efter ett olycksfall finns alltid skäl att utreda vad som lett fram till det. I utredningen ska åtminstone arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktigen och den berörda chefen delta. Utredarna dokumenterar olycksfaktorerna, går igenom händelserna och klarlägger de bidragande orsakerna till olycksfallet.  

Arbetstagarna ska informeras om utredningsresultaten och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra liknande händelser. Anvisningar om åtgärder och förslag på korrigeringar kan också komma i arbetarskyddsmyndighetens inspektionsberättelser. 

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra arbetstagarna. De obligatoriska försäkringarna för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar omfattar anställda i arbetsavtals- och tjänsteförhållanden samt motsvarande anställningsförhållanden. 

Försäkringsbolagets namn och adress ska vara synliga på arbetsplatsen. 

Användbara länkar 

Sök