Skip to content

Lika lön

Rättvisa löner ligger i allas intresse. Ogrundade löneskillnader ska elimineras. Arbetstagare ska ha lika lön för likvärdigt arbete.

Våra mål

  • Lika lön betalas för likvärdigt arbete

Ogrundade löneskillnader ska elimineras. Arbetstagare ska ha lika lön för likvärdigt arbete.

Det har redan gått 16 år sedan program för lika lön började utarbetas i Finland. De första programmen kom på TUPO-tiden, då man kunde avtala om kvinno- och låglönepotter. Sedan arbetsgivarna slutade göra TUPO-uppgörelser har det varit svårt att avtala om effektiva åtgärder som påverkar löneskillnaderna.

En minimilönenivå för alla tryggas bäst genom allmänt bindande riksomfattande kollektivavtal, vars bestämmelser i princip inte kan diskriminera.

Mångsidigare bruk av nationella inkomstregistret

Kollektivavtalsparterna bör även nu aktivt främja lika lön, och även på arbetsplatserna ska man verka för lika lön.

År 2021 var dock skillnaden mellan kvinnors och mäns medelmånadsinkomst för ett heltidsarbete med ordinarie arbetstid 15,7 procent. Bland 28 europeiska länder hade bara sex en större löneskillnad än Finland.

Jämförelserna i Statistikcentralens inkomststatistik tar bara hänsyn till heltidsanställda. En granskning som tar hänsyn till deltidsanställda skulle visa den verkliga löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Ett nationellt inkomstregister togs i bruk 2019 och möjliggör mer mångsidig statistik. Registret ska utnyttjas mer, så att man får data som beskriver verkligheten bättre.

Kvalitet i planerna, öppenhet om lönerna

En enkel förklaring till löneskillnaderna mellan könen är segregation, dvs. att kvinnor och män söker sig till olika branscher. Kollektivavtalsbestämmelserna är i princip inte diskriminerande, men män har oftare arbetsuppgifter där lönesystemet genererar en bättre total inkomst. Löneskillnaderna syns dock även inom branscherna och på arbetsplatserna.

Lönediskriminering är förbjuden i lagstiftningen och lika lön ska betalas för lika och likvärdigt arbete. I företagen bör parterna inom samarbetet resonera om orsakerna bakom detta och hur man stöttar det sämst ställda könet så att samma nivå uppnås.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är minst i grundlönen och störst i den totala inkomsten. Arbetstidstillägg, övertidsersättningar och resultatlön förklarar skillnaden. Dessa skillnader kommer ofta inte fram i jämställdhetsplanernas lönekartläggningsunderlag. Lönekartläggningarnas kvalitet måste förbättras.

Det effektivaste sättet att förebygga och ingripa mot lönediskriminering är öppenhet om lönerna på arbetsplatsen. Diskriminering kan inte misstänkas utan kännedom om vilka totala löner som betalas på arbetsplatsen.

Olika likvärdiga jobb

När man pratar om likvärdigt arbete handlar det inte om vilket ekonomiskt värde som genereras utan om jobbets svårighetsgrad. Jobbens svårighetsgrad jämförs och lika stor lön ska betalas för jobb som har samma svårighetsgrad.

Granskningen av likvärdigt arbete på arbetsplatserna skulle främjas av ett bredare införande av lönesystem som täcker hela organisationen. Detta innebär att man skapar ett företagsspecifikt lönesystem som inkluderar alla olika arbetsuppgifter.

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Merja Vihersalo

Merja Vihersalo

Työympäristöasiantuntija, Edunvalvontaosasto

Työsuojelu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sök