Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Arbetarskydd och säkerhet » Arbetarskydd på arbetsplatsen
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Arbetarskydd på arbetsplatsen – samarbete och samverkan

Arbetsgivaren ska ta ansvar för arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetet. En arbetstagare har själv skyldigheter som rör arbetarskyddet. Arbetarskydd är samarbete.

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Varje chef ska ta ansvar för arbetarskyddsfrågorna inom sitt arbetsledningsområde. Arbetsgivaren ansvarar för att cheferna är tillräckligt kunniga i arbetarskyddsfrågor. 

Arbetarskydd är samarbete, vilket innebär att personalens och arbetsgivarens företrädare sköter arbetarskyddsfrågorna gemensamt. 

Arbetarskyddets samarbetsparter  

Arbetsgivaren utser en arbetarskyddschef som ansvarar för arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen, om arbetsgivaren inte själv sköter denna uppgift. Arbetarskyddschefen ska vidta åtgärder för att ordna och upprätthålla samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.  

Arbetarskyddsparterna på arbetsplatsen är 

 • arbetarskyddschefen (arbetsgivaren själv eller någon som denne utsett) 
 • arbetarskyddsfullmäktigen samt första och andra ersättaren (valda av arbetstagarna). 

Arbetarskyddschefen 

Arbetsgivaren utser en arbetarskyddschef för arbetsplatsen. Om ingen utsetts sköter arbetsgivaren uppdraget själv. Arbetarskyddschefens uppgift är att vidta nödvändiga åtgärder för att ordna samarbetet samt leda och utveckla arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetarskyddschefen har tillräcklig kompetens för uppdraget. Arbetarskyddschefen ska ha nödvändiga förutsättningar för att sköta uppdraget. 

Arbetarskyddsfullmäktigen 

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder alla arbetstagare i frågor som gäller säkerhet och hälsa. Arbetstagarna utser bland sig en arbetarskyddsfullmäktig och en ersättare för denne. Om den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen är förhindrad träder den första ersättaren in och vid hinder den andra ersättaren. 

Enligt lag måste en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare väljas om arbetsplatsen regelbundet har minst 10 anställda. Även mindre arbetsplatser kan välja en arbetarskyddsfullmäktig. Alla arbetstagare har rätt att delta och ställa upp i valet av en arbetarskyddsfullmäktig för arbetsplatsen oavsett fackanslutning. 

Läs mer om arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter och rättigheter samt valet av arbetarskyddsfullmäktig. 

Branschernas kollektivavtal och tillhörande samarbetsavtal har något varierande bestämmelser om bildandet av arbetarskyddsorganisationen och uppdragsbeteckningarna. Beroende på bransch kan det också väljas arbetarskyddsombud som förmedlar information om arbetarskyddsfrågor på respektive arbetsplats. 

Arbetarskyddskommissionen 

På arbetsplatser med minst 20 anställda väljs en arbetarskyddskommission sammansatt av företrädare för arbetsgivaren, arbetstagarna och tjänstemännen. Dess uppgift är att främja hälsa och säkerhet i arbetet. Kommissionen har 4, 8 eller 12 medlemmar beroende på arbetsplatsens storlek och vilka förhållandena är.  

25 % av medlemmarna i kommissionen företräder arbetsgivaren och 75 % företräder de anställda. Kommissionens sammansättning fastställs när företagets arbetarskyddsorganisation avtalas. Arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefen ingår automatiskt i kommissionen. Övriga medlemmar kan utses i val. 

Det är viktigt att varje personalgrupp känner sig representerad i arbetarskyddsfrågor. Detta ska uppmärksammas särskilt i företag som verkar över ett stort geografiskt område eller omfattar flera branscher eller grupper av anställda. 

Arbetarskyddskommissionens uppgift är att 

 • ta fram en årlig verksamhetsplan utifrån arbetsplatsens verksamhetsprogram för arbetarskyddet 
 • behandla arbetsmiljösituationen och dess utveckling samt lämna utvecklingsförslag till arbetsgivaren 
 • behandla behovet, genomförandet och uppföljningen av arbetsmiljöundersökningar 
 • behandla hur övervakningen av hälsan och säkerheten på arbetsplatsen ordnats 
 • behandla behovet av interna arbetarskyddsinspektioner och lämna förslag om detta 
 • behandla och utvärdera arbetsplatsens verksamhetsprogram för arbetarskyddet och andra arbetsmiljöplaner och följa upp dessa 
 • behandla företagshälsovårdens innehåll och genomförande 
 • lämna förslag om utveckling av företagshälsovården 
 • behandla ordnandet av arbetarskyddsutbildning på arbetsplatsen 
 • delta i arbetsplatsens verksamhet för bevarande av arbetsförmågan 
 • vid behov delta i arbetarskyddsinspektioner och -undersökningar 
 • behandla tillhandahållandet av arbetarskyddsinformation på arbetsplatsen. 

Organisering av arbetarskyddssamarbetet 

Arbetarskyddschefen sammankallar personalföreträdarna på arbetsplatsen för att avtala om och ange 

 • arbetsplatsbegreppet 
 • arbetarskyddsorganisationens omfattning 
 • antalet medlemmar och parternas representation i arbetarskyddskommissionen 
 • personalgruppsindelningen (arbetstagare, tjänstemän och företrädare för arbetsgivaren). 

Inom servicebranscherna kan arbetsplatsbegreppet avse ett företag med verksamhet på bara en adress eller en stor koncernledd kedja och olika mellanformer av dessa. 

Arbetarskyddssamarbetet ska genomföras på så sätt att arbetstagarna har en verklig möjlighet att delta. I praktiken innebär detta att man enas om den ändamålsenligaste sammansättningen för att besluta om, planera, följa upp och utvärdera de behov och åtgärder som rör hälsan och säkerheten på arbetsplatserna samt hur arbetstagarna representeras på alla ovannämnda nivåer. 

Arbetarskyddets verksamhets- och ansvarsområden kan indelas 

 • i enskilda arbetsplatser 
 • i geografiska verksamhetsområden 
 • i verksamhetsområden per uppgiftsgrupp 
 • som ett rikstäckande område 
 • via sammanslagning av företagets kedjor eller marknadsorganisationer. 

Läs också 

Användbara länkar 

Sök