Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemskapsfrågor » Fackavdelning

Vad är en fackavdelning?

Visste du att alla PAM-medlemmar automatiskt hör till en fackavdelning, genom vilken de kan påverka förbundets verksamhet? När du går med i Servicefacket PAM kan du själv bestämma till vilken avdelning du vill ansluta dig eller så kan du låta oss avgöra. 

Fackavdelningarna ordnar många evenemang, utflykter och utbildningar som det lönar sig att delta i. Evenemangen är förmånliga och ofta till och med gratis. 

Vattengymnastik, sparesa, teaterkväll, familjeutflykt till Högholmen, filmkväll, vandring i nationalpark – här är bara några exempel på vilka fritidsaktiviteter fackavdelningarna ordnar.  

Vad skulle du vilja göra? Kontakta din egen fackavdelning och fråga vad som står till buds eller föreslå roliga aktiviteter! 

Information om din egen fackavdelning finns till exempel på medlemskortet, som finns i e-tjänsten. Logga in i e-tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. 

Ta del av fackavdelningarnas evenemang i evenemangskalendern. Dessutom meddelar fackavdelningarna om egna evenemang i PAM.fi-medlemstidningen.  

Det lönar sig också att följa med fackavdelningarnas egna webbplatser och sociala medier! 

Utöver de uppdrag som anges i fackavdelningens stadgar finns det också andra viktiga uppdrag i fackavdelningarna. Sådana uppdrag är till exempel medlemsansvarig, informationsansvarig, studieansvarig och ungdomsansvarig

 • Vi rekommenderar att en ungdomsansvarig också är ledamot i styrelsen. Om så inte är fallet, kan den ungdomsansvarige ges rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötena. 
 • Vi rekommenderar att den ungdomsansvarige är en ung person, som kan identifiera sig med en ung medlems vardag. 
 • Vi rekommenderar att en ungdomsansvarig väljs för varje fackavdelning. 
 • Fackavdelningen kan inrätta en ungdomssektion, om det finns flera unga aktörer. Den ungdomsansvarige leder sektionen. 

Den ungdomsansvarige 

 • representerar de unga i styrelsen och deltar i avdelningens verksamhet 
 • arbetar aktivt med unga medlemmar 
 • rekryterar unga till verksamheten 
 • beaktar medlemmarnas önskemål 
 • ordnar verksamhet för unga inom ramen för avdelningens resurser 
 • agerar medvetet och motiverar sitt agerande väl 
 • sköter om marknadsföringen av evenemang för unga och skapar etablerade informationsrutiner. 

Fackavdelningen är medlemmens hemmaplan

PAM har 117 fackavdelningar runt om i Finland. Fackavdelningarna kan vara regionala, yrkesspecifika, företagsspecifika eller nationella. Avdelningarna har en viktig roll i intressebevakningen på arbetsplatserna i sitt område. 

Fackavdelningens aktiva medlemmar håller fackavdelningens hjul i rullning. Kärngruppen utgörs av fackavdelningens styrelse. 

Fackavdelningens medlemmar väljer själv styrelse och varje medlem i fackavdelningen kan själv ställa upp som styrelsekandidat. Styrelsen sköter fackavdelningens angelägenheter och egendom under ett eller två kalenderår i sänder. Styrelsen väljs vid fackavdelningens höstmöte som hålls i oktober–december. Mandatperioden för den valda styrelsen börjar vid ingången av det kalenderår som följer på höstmötet.  

Till styrelsen väljs en ordförande, en vice ordförande och en sekreterare. Dessutom väljs minst två och högst tio ordinarie ledamöter och lika många personliga ersättare eller minst två allmänna ersättare. 

Utöver styrelseledamöter behövs även många andra viktiga aktörer med ansvar för t.ex. studieverksamhet, medlemsrekrytering, information och medlemsärenden i fackavdelningen. 

 • erbjuda information och stöd i frågor som gäller arbetslivet, t.ex. utbilda och ordna nätverksmöten för medlemmar och förtroendevalda, besöka yrkesläroanstalter för att berätta om arbetsreglerna i arbetslivet  
 • behandla medlemmarnas initiativ och ta ställning till missförhållanden på arbetsplatsen, t.ex. ordna arbetsplatsmöten för de anställda  
 • förmedla medlemmarnas önskemål från arbetsplatsen till förbundet 
 • ordna fritidsverksamhet för medlemmarna. 

Fackavdelningens angelägenheter och egendom sköts av en styrelse som väljs för 1 eller 2 kalenderår i sänder. Styrelsens mandatperiod börjar vid ingången av det kalenderår som följer på höstmötet. Styrelsen väljs vid fackavdelningens höstmöte som hålls i oktober–december. Avdelningens ordinarie medlemmar kan ställa upp som styrelsekandidater. 

Till styrelsen väljs en ordförande, en vice ordförande och en sekreterare. Dessutom väljs minst två (2) och högst tio (10) ordinarie ledamöter och lika många personliga ersättare eller minst två (2) allmänna ersättare. 

Styrelsen utser en kassör och andra behövliga funktionärer samt ledamöter i eventuella sektioner. 

Styrelsen har i uppgift att 

a. leda avdelningens verksamhet, ekonomi och förvaltning 

b. bereda de ärenden som ska behandlas vid avdelningsmötet och sammankalla mötet 

c. se till att avdelningens mötesbeslut verkställs 

d. göra upp verksamhetsberättelser och bokslutsrapporter för avdelningen 

e. utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för avdelningen 

f. godkänna och utesluta medlemmar 

g. anställa och avskeda avdelningens anställda. 

Det får finnas en av varje funktionär vid fackavdelningen, förutom medlemsansvariga, som det får finnas tre av. 

Uppdragsbeskrivningar för fackavdelningarnas funktionärer finns här (på finska, pdf). 

Är du aktiv inom fackavdelning?

Utveckla dina färdigheter i utbildningar!


Plattform för aktiva inom fackavdelningarna

På Howspace-plattformen för fackavdelningarna finns material för fackavdelningens styrelsemedlemmar. Där hittar du även närmare information om hur man anmäler fackavdelningens funktionärer.

Om du är styrelsemedlem i fackavdelningen men inte lyckas logga in i Howspace ska du kontakta jarjesto@pam.fi

Webshop för lokalavdelningar


Fackavdelningen

Sök