Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemsförmåner » Rådgivning i anställningsfrågor och rättshjälp

Rådgivning i anställningsfrågor och rättshjälp från PAM 

Har du frågor om lön, arbetstid, semester eller uppsägning? Eller har det uppstått problem på arbetsplatsen som du inte kan lösa på egen hand? Förtroendemannen på din arbetsplats känner bäst till vardagen på arbetsplatsen och är den närmaste hjälpen i anställningsfrågor. Om det inte finns en förtroendeman på din arbetsplats, så hjälper våra experter dig!  

Senast uppdaterad: 15.08.2023

Rådgivning i anställningsfrågor är en betydande medlemsförmån. PAM erbjuder sina medlemmar rådgivning i anställningsfrågor och rättshjälp. Vid anställningsrelaterade frågor bör du alltid i första hand kontakta förtroendemannen på arbetsplatsen.  

Du får rådgivning och hjälp av oss till exempel i följande situationer:

  • utebliven lön
  • oklarhet gällande arbetsavtalet
  • meningsskiljaktighet
  • uppsägning
  • semester, ledigheter, mertidsarbete…
  • … eller vilka som helst frågor som gäller arbetslivet.

Gör såhär om du har problem i anställningen

  1. Se om du hittar svar på din fråga eller ditt problem i vår arbetslivsguide.
  2. Meningsskiljaktigheter löser sig bäst om man diskutererar lugnt. Försök först reda ut situationen genom att diskutera med din chef.
  3. Om det finns en förtroendeman på din arbetsplats, kan du vid behov be hen hjälpa. Förtroendemannen representerar PAM på arbetsplatsen och arbetstagare som är med i PAM och hjälper i alla frågor som har med anställningen att göra.
  4. Om frågan inte löser sig genom förhandlingar, kan du kontakta vår telefontjänst eller besöka ett av våra 12 regionkontor. Våra experter som är insatta i anställningsfrågor hjälper dig vidare.

Om problemet på arbetsplatsen inte kan lösas?  

Om situationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren inte kan lösas med hjälp av rådgivningen övergår ärendet till PAM:s experter. Sådana ärenden handlar ofta om felaktigt utbetalda löner eller oklarheter vid uppsägning.  

Först får medlemmen råd och stöd för att själv försöka reda ut saken tillsammans med arbetsgivaren. Men om det inte leder till några resultat, kontaktar PAM arbetsgivaren. De flesta tvister brukar lösas vid förhandlingar mellan representanter från förbundet, arbetstagaren och arbetsgivaren. 

PAM:s rådgivning i anställningsfrågor får årligen över 50 000 förfrågningar, och i färre än tusen fall når man ingen överenskommelse, och det registreras som en tvistefråga. Färre än hundra tvister per år går vidare till domstol.  

Om tvisten går vidare till domstol finns det möjlighet att få rättshjälp från PAM. 

Rättshjälp vid tvistemål  

En PAM-medlem kan få rättshjälp vid tvistemål som gäller anställningsförhållanden eller anställningsvillkor. Förutsättningen är att personen varit medlem i PAM i minst sex månader innan tvisten uppstått på arbetsplatsen, och att medlemsavgiften är betald för den här perioden. Samma villkor gäller för medlemmar som övergår till PAM från ett annat fackförbund.  

Rättshjälpen som PAM erbjuder är enastående och mer omfattande än hos andra fackförbund. Hos PAM finns till exempel ingen självriskandel eller en övre gräns för rättegångskostnaderna. Förbundet bär också risken för rättegångskostnaderna, dvs. om man förlorar saken i rätten svarar PAM, utöver de övriga kostnaderna, också för motpartens rättegångskostnader. 

Rättegångskostnaderna uppgår lätt till tiotusentals euro. Som medlem i PAM är din försörjning tryggad vid eventuella problem med anställningen. Dessutom kan du lita på att ditt ärende kommer att drivas av en jurist med kompetens i arbetsvillkor och tvistefrågor inom de privata servicebranscherna.  

Rättshjälp är alltid föremål för prövning. Ett beslut om rättshjälp fattas på rättsliga grunder – man överväger alltså om det är möjligt att få ett positivt utfall i rätten. När beslutet fattas, utreder man bland annat om det har skett ett lagbrott och om det är möjligt att presentera tillräckliga bevis i ärendet. 

Ett domstolsbeslut kan ibland vara viktigt för att skapa prejudikat som har större principiell betydelse och för att förtydliga tolkningen av lagen. 

 

Sök