Skip to content

Social trygghet

Vårt mål är en human samhällsmodell som tar hänsyn till individens varierande livssituationer och arbetslivets förändringar. Tryggad utkomst och behövlig välfärdsservice för alla.

Våra mål

  • Tillräcklig utkomst i olika livssituationer
  • Boende till rimligt pris

Tillräcklig utkomst i olika livssituationer

Lönen räcker inte alltid till för uppehället. I servicebranscherna arbetar många deltid mot sin vilja och får inte lönen att räcka till. Välfärdssamhällets uppgift blir då att trygga en skälig utkomst för alla. Samhällets skyddsnät ska snabbt kunna möta förändringar i personens livssituation och trygga ett bra liv för alla.

Skyddet ska ligga på en nivå som går att leva på, och därför bör man höja de lägsta inkomstrelaterade dagpenningarna. Skyddsnivån får inte försämras eftersom det ökar fattigdomen och ojämlikheten.

Skyddsnätet måste bli mer förutsägbart och ta hänsyn till utmaningarna i mångdimensionellt arbete. Var och en måste kunna bedöma hur stöden påverkas när inkomsterna varierar.

Viljan att ta emot arbete ökar när man inte behöver vara rädd för att tappa skyddet.

Skyddsnätet bör förenklas så att alla i varje situation förstår vart man ska vända sig för att få stöd. I utkomstskyddet för arbetslösa är det exempelvis vettigt att låta arbetslöshetskassorna betala ut grunddagpenningen. Då kan den arbetslösa alltid vända sig till samma kassa utan onödiga avbrott, exempelvis vid övergång till grundskydd efter inkomstrelaterad dagpenning.

Boende till rimligt pris

Boendekostnaderna är en stor och nödvändig utgiftspost. I tillväxtcentrum och framförallt huvudstadsregionen överstiger de i praktiken redan vad låg- och medelinkomsttagare kan betala. Bostadspriserna har sjunkit något den allra senaste tiden medan bostädernas underhållskostnader ökat och därmed även hyrorna och vederlagen. I delar av Finland har bostäderna fallit i värde de senaste åren.

Allt detta påverkar de serviceanställdas dagliga liv och har även en stark inverkan på arbetskraftens rörlighet. Samhällets stöd till låginkomsttagares boende får inte försvagas eftersom dessa stödformer i sista hand gör arbete möjligt för låginkomsttagare. Nedskärningar av bostadsbidragen skapar inte fler bostäder men försvårar bidragstagarnas utkomst.

Kommunerna måste öka utbudet av bostäder till rimligt pris och säkerställa tillräckligt antal hyresbostäder i planläggningen. Om de höga bostadsutgifterna inte kan hållas tillbaka på andra sätt måste låginkomsttagare få hjälp av samhället att klara sina höga boendekostnader.

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

sosiaaliturva, työttömyysturva ja maahanmuutto

Sök