Skip to content
Framsida » På arbetsplatsen » Arbetarskyddsfullmäktig » Val av arbetarskyddsfullmäktig

Val av arbetarskyddsfullmäktig

Enligt lag ska en arbetarskyddsfullmäktig väljas om arbetsplatsen har minst 10 arbetstagare. Även mindre arbetsplatser kan välja en arbetarskyddsfullmäktig.  

En arbetarskyddsfullmäktig representerar alla arbetstagare på arbetsplatsen i frågor som gäller säkerhet och hälsa, även dem som inte är medlemmar i facket.  

Fullmäktigen har en mandatperiod på två eller genom överenskommelse lokalt fyra år. Arbetarskyddsfullmäktigen utses i val. På arbetsplatserna inom servicebranscherna organiserar arbetstagarna ett arbetarskyddsval i november-december udda år.  

Om en arbetarskyddsfullmäktig avgår mitt under mandatperioden eller om fullmäktigens anställningsförhållande upphör träder den ersättare som fick flest röster i valet in i stället. Om man inte lyckas fylla uppdragen som arbetarskyddsfullmäktige, ska ett fyllnadsval hållas. 

Vilka utses i valet? 

Arbetsgivaren och arbetstagarna ska förhandla om strukturen på arbetarskyddsorganisationen redan innan det första valet och alltid vid planering av ändringar. Samtidigt kommer man överens om hur valet ska genomföras och eventuella kostnader.  

Beroende på företagets storlek och organisationsstrukturen samt det branschspecifika samarbetsavtalet för arbetarskydd kan även regionala arbetarskyddsfullmäktige, huvudarbetarskyddsfullmäktige eller arbetarskyddsombud väljas utöver arbetarskyddsfullmäktigen och ersättarna. Samma arbetarskyddsfullmäktig kan emellertid inte företräda flera branscher, exempelvis både handeln och hotell- och restaurangbranschen. 

Arbetarskyddsombud kan väljas för att företräda ett verksamhetsställe på företaget, en del av det eller en yrkesgrupp. Valet av arbetarskyddsombud och deras antal avtalas lokalt. Inom de flesta av PAMs branscher har ett arbetarskyddsombud sämre anställningstrygghet än en arbetarskyddsfullmäktig. 

Det är förstås önskvärt att arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatser i servicebranschen är medlem i PAM. Som medlem har fullmäktigen rätt att få PAMs arbetarskyddsutbildning och möjlighet att aktivt delta i servicebranschernas arbetarskyddssamarbete med olika parter.  

(listaus työehtosopimuksista)

Valkommittén 

Valkommittén kan exempelvis bestå av arbetstagare som ingår i arbetarskyddskommissionen. Den som är arbetarskyddsfullmäktig passar bra som sammankallande för valkommittén med tanke på sin ställning. Personer som tänker ställa upp i valet kan delta i valförberedelserna men får inte vara valfunktionärer eller delta i rösträkningen. 

Valkommittén har hand om de praktiska arrangemangen vid valet: 

  • informerar om uppställningen av kandidater och tidpunkten för valmötet  
  • anordnar en omröstning om det finns flera kandidater till samma uppdrag   
  • har hand om rösträkningen 
  • informerar arbetstagare, arbetsgivare och PAM om vilka som valts. 

Valkommitténs protokoll (pdf)

Kandidatnominering 

Valet inleds med nominering av kandidater minst 14 dygn före valdatumet. 

Kandidaterna anmäls till valkommittén inom den fastställda tidsfristen, senast sju dagar före valdatumet. En arbetstagare eller tjänsteman i ett anställningsförhållande kan anmäla sig som kandidat. Enligt vissa branschspecifika samarbetsavtal för arbetarskyddet kan tjänstemännen välja en egen fullmäktig.  

Personer i chefsposition kan inte väljas som arbetarskyddsfullmäktig för arbetstagare eller tjänstemän, men cheferna kan välja en egen arbetarskyddsfullmäktig om det avtalas lokalt. Om cheferna inte väljer en egen fullmäktig kan de rösta i valet av fullmäktig för arbetstagarna eller tjänstemännen. 

Vid anmälan som kandidat ska man ange om man ställer upp som arbetarskyddsfullmäktig, ersättare, arbetarskyddsombud eller medlem i arbetarskyddskommissionen. När nomineringen av kandidater är avslutad ska valkommittén försäkra sig om att alla kandidater skriftligen har gett sitt samtycke till uppdraget.  

De röstberättigade ska informeras om kandidaterna i god tid före valdagen. Kandidatförteckningen kan exempelvis sättas upp på anslagstavlor på arbetsplatsen, skickas ut till arbetstagarna via e-post eller publiceras på företagets intranät. 

Röstlängden fås från arbetsgivaren och är en lista över de arbetstagare och tjänstemän som är anställda i företaget och inkluderar även chefer som är ställföreträdare för arbetsgivaren.  

Anmälan om kandidatur till arbetarskyddsfullmaktige (pdf)

Val och röstning 

Om endast en kandidat per uppdrag gett sitt samtycke och nominerats inom den angivna tidsfristen behöver valet inte anordnas. Valkommittén fastställer vilka som valts. 

Utnyttja PAMs färdiga valmaterial för arbetarskyddsvalet.

Vid röstningen ska man antingen ha en röstsedel som man kan använda i val till flera förtroendeuppdrag eller separata röstsedlar för varje förtroendeuppdrag. De röstsedlar som används ska vara tydliga för att undvika missförstånd.  

På platsen där valet hålls ska det finnas en valurna till röstsedlarna som är förseglad, låst eller säkrad på annat sätt. Den första som röstar kontrollerar att urnan är tom när röstningen börjar. Röstsedlarna ska stämplas innan de stoppas ner i urnan. 

På platsen för valet ska den kandidatförteckning som valkommittén fastställt finnas tillgänglig. Man får inte göra reklam för kandidater på platsen för valet. 

Röstningen ska genomföras på ett sätt som säkerställer att valhemligheten bevaras. De som utnyttjar sin rösträtt ska prickas av i röstlängden. Möjligheter att rösta ska ordnas under så många dagar att alla som arbetar skift hinner rösta. 

Arbetstagarnas rostsedel (pdf)
Chefernas rostsedel (pdf)

Om det är svårt att hitta en gemensam tidpunkt och plats för att hålla valet kan man komma överens om poströstning. Vid poströstning ska man säkerställa att rösträtten kan kontrolleras och att valhemligheten bevaras.  

Följande skickas med tillsammans med valbrevet: 

  • kandidatförteckning 
  • röstsedel eller röstsedlar 
  • anmälningsblankett för identifiering av den röstande  
  • ett större och ett mindre kuvert. 

Den ifyllda röstsedeln läggs i det mindre kuvertet som försluts och den läggs tillsammans med anmälningsblanketten med den röstandes namn i ett större kuvert som försluts. Kuvertet skickas till valkommittén med post eller på annat tillförlitligt sätt.  

Om man utöver poströstningen även håller val på en ordinarie röstningsplats ska poströstningen avslutas i tillräckligt god tid så att de som utnyttjat sin rösträtt hinner prickas av i röstlängden innan valet på den ordinarie platsen inleds. 

Röstningen kan även ske via ett elektroniskt system. Elektroniskt val förutsätter att valkommittén får tillgång till e-postadresserna till alla röstberättigade arbetstagare från arbetsgivaren eller att man använder en gemensam e-postlista som når alla röstberättigade arbetstagare.  

Den elektroniska röstningen ska genomföras på ett sätt som gör att valhemligheten bevaras och kravet på att pricka av dem som utnyttjat sin rösträtt uppfylls.  

Meddelande om valresultatet 

Valkommittén ska lämna protokollet över arbetarskyddsvalet till arbetsgivaren. Arbetsgivaren meddelar Arbetarskyddscentralens arbetarskyddspersonregister vilka som utsetts. 

Valkommittén ska meddela PAM om valresultatet. Meddelandet är viktigt, eftersom PAM anordnar utbildning och evenemang för arbetarskyddsfullmäktige och deras ersättare samt producerar branschspecifikt arbetsmiljömaterial. 

HUOM! Mikäli ilmoitat ainoastaan varavaltuutetun tehtävästä, valitse Tehtävän tiedot -kohdasta ”Joku muu”. Kirjoita avautuvaan kenttään sen tehtävän nimi, josta olet ilmoitusta tekemässä, esim. 1 varavaltuutettu. Täytä varavaltuutetun tiedot suoraan Työsuojeluvaltuutettua koskevat tiedot -kohtaan

Du kan även printa och fylla i blanketten och sända in den till PAM. Meddelande om val av arbetarskyddsfullmäktig (pdf) 

Valmaterial för arbetarskyddsvalet 

Ladda ner pdf-filen, om du vill fylla i blanketterna på din dator. Fyll i de tomma fälten och spara med ett nytt namn.

Anvisningar för att ordna arbetarskyddsval 

Du kan beställa Anvisningar för arbetarskyddsvalet (innehåller alla bilagor som nämns ovan) i en tryckt version från PAMs nätbutik. 

Läs också

Senast uppdaterad: 28.06.2023

Sök