Skip to content
Senast uppdaterad: 16.08.2023

Uppsägning avslutar en anställning

Arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare endast av vägande sakskäl.

Vilken typ av anställning du har påverkar uppsägningen. Arbetsgivaren eller arbetstagaren kan säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare, dvs. ett fortlöpande arbetsavtal.  

Ett arbetsavtal för viss tid kan i regel inte sägas upp, om detta inte uttryckligen har avtalats när arbetsavtalet ingicks. Även ett arbetsavtal för viss tid kan dock avslutas, om arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om detta. 

Båda parterna måste respektera uppsägningstiderna. Läs mer här om uppsägningstiderna inom servicebranscherna.

När kan en arbetstagare säga upp sig?  

Arbetstagaren kan säga upp en fast anställning, dvs. en anställning som gäller tills vidare, genom att meddela arbetsgivaren om detta. Arbetstagaren behöver inte uppge orsaken till uppsägningen. 

Uppsägningen sker i praktiken genom att arbetstagaren lämnar ett skriftligt meddelande till arbetsgivaren personligen, per brev eller elektroniskt. 

Efter meddelandet om uppsägning kan arbetet inte avslutas omedelbart, utan arbetet fortsätter under uppsägningstiden. 

Ladda ner en modell för meddelande om uppsägning här (på finska)

När kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare? 

Arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare endast av vägande sakskäl. Arbetsgivaren måste alltid motivera eller förklara orsaken till uppsägningen för arbetstagaren. 

Anledningen till uppsägningen kan vara ekonomiska orsaker och produktionsorsaker, såsom att 

  • kunder inte köper tillräckligt många av företagets produkter och tjänster 
  • företagets finansiella situation är dålig. 

Grunden för uppsägningen kan också vara en orsak som beror på arbetstagaren, såsom att arbetstagaren  

  • ständigt kommer för sent till jobbet 
  • utför sitt arbete dåligt.  

Innan arbetsgivaren säger upp arbetstagaren måste arbetsgivaren ge arbetstagaren en varning och möjlighet att rätta till sitt förfarande. 

Orsaken till uppsägningen kan inte vara att arbetstagaren 

  • är gravid eller familjeledig 
  • har råkat ut för sjukdom, handikapp eller olycksfall, såvida inte arbetstagarens arbetsförmåga har minskat väsentligt och långvarigt på grund av detta 
  • deltar i en arbetskonfliktåtgärd 
  • har politiska, religiösa eller andra åsikter eller deltar i samhällsverksamhet 
  • anlitar rättsskyddsmedel. 

En arbetsgivare som säger upp ett arbetsavtal utan godtagbar grund måste betala ersättning för olaglig uppsägning. Ersättningen uppgår till ett belopp som motsvarar arbetstagarens lön under 3–24 månader. 

Innan en arbetstagare sägs upp är arbetsgivaren skyldig att undersöka om personen kan anställas för något annat arbete i företaget eller på annat något företag som hör till samma koncern. Om den möjligheten finns, måste arbetsgivaren erbjuda en uppsägningshotad anställd arbetet för att undvika att behöva säga upp personen.

Kom ihåg detta vid uppsägning 

Du kan be arbetsgivaren att skriftligen meddela dig det datum då arbetsavtalet upphör och orsakerna till uppsägningen. Arbetsgivaren ska lämna dessa uppgifter till dig så snart som möjligt. 

Om arbetsgivaren har gett dig ett meddelande om uppsägning, upphör ditt arbete inte genast, utan fortsätter ännu under uppsägningstiden.  

Om du har blivit uppsagd av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker, dvs. på grund av att kunder inte köper tillräckligt många av företagets produkter och tjänster eller på grund av att företagets finansiella situation är dålig, har du rätt till avlönad ledighet för att söka arbete eller göra upp en sysselsättningsplan. Ledighetens längd är mellan 5 och 20 dagar beroende på uppsägningstidens längd. Meddela arbetsgivaren om ledigheten så snart du kan. 

Om du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år och arbetsgivaren har minst 30 arbetstagare, har du under 6 månader från det att arbetslösheten började rätt till sådan sysselsättningsfrämjande utbildning och företagshälsovård som arbetsgivaren bekostar. 

Underteckna inga papper om din uppsägning som du inte förstår. 

Om du inte håller med din arbetsgivare om uppsägningen, kontakta arbetsplatsens förtroendeman eller PAM:s anställningsrådgivning

Sök