Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Permittering och uppsägning

På finländska arbetsmarknaden är permittering ett sätt för arbetsgivare att komma igenom ett svårt skede. Under permitteringen avbryter arbetsgivaren betalningen av lön och får anställda arbetslöshetsunderstöd.

Ett arbetsavtal kan endast sägas upp av ett faktiskt och tvingande skäl.  En arbetsgivare kan använda sig av rätten till uppsägning när jobbet som erbjuds har minskats avsevärt och permanent till följd av ekonomiska, produktionsmässiga skäl eller til följd av omorganisering av verksamheten.

På denna sida besvaras frågorna nedan. 

Vad avses med permittering? 
Vem kan permitteras och på vilka grunder? 
Kan visstidsanställda permitteras?
När kan anställda ges meddelandet om permittering?
Vilka rättigheter har permitterade anställda?

Hur slutar permitteringen? 
Den 90-dagars tillfälliga permitteringen kommer att ta slut - vad nu? 
Anställda är permitterade men arbetsgivaren vill avsluta permitteringen och få dem tillbaka i arbetet. Hur ska det förfaras? 
Arbetsgivaren kan erbjuda tillfälligt arbete innan permitteringen upphör. Hur ska det förfaras? 
Om permitteringen avbryts hur ska jag förfara då jag söker arbetslöshetsunderstöd? 
Du har fått ett annat jobb under permitteringen. Permitteringen upphör – vad göra?  
Hur kan anställda säga upp sig under permitteringen? 
Hur kan arbetsgivaren fortsätta permitteringen? 
Kan arbetsgivaren säga upp permitterade? 

Kan arbetsgivaren säga upp mig på grund av coronaviruset? 
Jag blev uppsagd. Har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda mig ett jobb i framtiden, till exempel nästa höst? 
Kan arbetsgivaren häva eller säga upp arbetsavtalet på grund av coronaviruset om anställda ännu inte börjat arbeta? 
Måste arbetsgivaren betala lön till exempel för den permitterade under sjukfrånvaron? 
Hur påverkas dagpenningen av semester mitt i permitteringen och den semesterlön och semesterpenning som utbetalas? 
Varifrån kan jag söka stöd då jag är permitterad? 

Vad avses med permittering? 
Permittering innebär att anställda inte arbetar tillfälligt och inte får lön från sin arbetsgivare. Anställningen består dock. Det är ett bättre alternativ för anställda än uppsägning. 

Vem kan permitteras och på vilka grunder?
Coronaviruset kan resultera i mindre arbete och då kan arbetsgivaren ha rätt att permittera anställda. Grunderna för permittering och uppsägning ska då uppfyllas. 

Permittering rör i första hand fastanställda. Visstidsanställda kan permitteras endast om de är vikarier för ordinarie arbetstagare som arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera. I och med en tillfällig lagändring som trätt i kraft 1 april 2020 kan dock också visstidsanställda som inte är vikarier permitteras.

Anställda kan permitteras av två orsaker: 
- arbetsgivaren har i lagen avsedda ekonomiska eller produktionsorsaker att säga upp eller
- arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt, enligt uppskattning för högst 90 dagar.

I och med koronaepidemin kan dessa ovannämnda orsaker uppfyllas.

Anställda kan permitteras antingen för viss tid eller tills vidare. Arbetet kan avbrytas helt eller delvis genom att förkorta arbetstiden. Arbetsplatser med minst 20 anställda ska också iaktta förfaranden enligt samarbetslagen i samband med permittering.

Kan visstidsanställda permitteras? 
Lagstiftningen ändrades temporärt 1.4. Efter detta kan visstidsanställda permitteras på grund av ekonomiska och produktionsmässiga skäl. Tidigare var det tillåtet att permittera visstidsanställda endast om de är vikarier för ordinarie arbetstagare, som skulle ha permitterats.

Arbetsgivaren är skyldig att behandla alla sina anställda lika. En permitterad anställds arbetsinsats får inte ersättas genom att övriga arbetar längre. 
 
När ska anställda ges meddelandet om permittering?  

Huvudregeln nu är att arbetsgivaren måste meddela den anställde om permitteringen genom att ge hen ett meddelande om permittering senast 14 dagar innan permitteringen inleds.

 

Vilka rättigheter har permitterade anställda?
Under permitteringen kan anställda ta emot annat arbete.

Anställda kan också säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid bara de gör det tidigare än sju dagar innan permitteringen upphör. Under permitteringen intjänar anställda semester men i regel högst 30 arbetsdagar i sänder.

Ytterligare uppgifter om hur semester intjänas finns här.

Under permitteringen får anställda inte skada sin arbetsgivare, till exempel yppa affärshemligheter. 

Permitterade har rätt till åtminstone lagstadgad företagshälsovård. I samarbetsförhandlingar ska förtroendevalda se till att rätten till företagshälsovård nedtecknas i protokollet och gärna på samma nivå som före permitteringen. 

Om en del visstidsanställda har permitterats på deltid, andra på tidsbasis och vissa på obestämd tid och när behovet av arbete ökar, kan arbetsgivaren erbjuda timmar i den ordning hen vill. Grunderna för att erbjuda eller inte erbjuda arbete får dock inte vara diskriminerande.


Anställda är permitterade men arbetsgivaren vill avsluta permitteringen och få dem tillbaka till arbetet. Hur ska det förfaras?
Arbetsgivaren kan besluta i vilken ordning denne kallar anställda tillbaka till arbetet eller erbjuder dem tillfälligt arbete. Det får inte diskrimineras då det erbjuds eller inte erbjuds arbete.

Har anställda permitterats tills vidare ska arbetsgivaren meddela dem att arbetet återupptas och permitteringen avslutas minst sju dagar innan.

Har anställda permitterats för viss tid ska arbetsgivaren och anställda avtala om att permitteringen upphör. Arbetsgivaren kan inte ensidigt avsluta en permittering för viss tid utan den upphör när meddelade tiden går ut.

Det lönar sig för anställda att avtala om att återvända till arbetet eftersom arbetslöshetsunderstödet kan påverkas om de vägrar att ta emot erbjudet arbete.

Erbjuds det mindre arbete än vad som står i arbetsavtalet kan permittering på heltid ändras till permittering på deltid.

Arbetsgivaren kan erbjuda tillfälligt arbete innan permitteringen upphör. Hur ska det förfaras?
Kan arbetsgivaren erbjuda arbete ska denne erbjuda det åt permitterade. Detta kallas avbrott i permitteringen.

Är permitteringen tills vidare kan anställda och arbetsgivaren avtala om ett tillfälligt avbrott. Det lönar sig för anställda att avtala om avbrott i permitteringen eftersom arbetslöshetsunderstödet kan påverkas om de vägrar att ta emot erbjudet arbete.
När permitteringen igen fortsätter behövs det inte ett nytt meddelande om permittering.

Går anställda inte med på att avtala om avbrott i permitteringen kan arbetsgivaren avsluta permitteringen. Arbetsgivaren ska meddela anställda att arbetet återupptas och permitteringen avslutas minst sju dagar innan. Efter tillfälliga arbetet ska arbetsgivaren ge ett nytt meddelande om permittering.

Är permitteringen för viss tid och arbetsgivaren vill avbryta den för att erbjuda tillfälligt arbete kan denne och anställda avtala om avbrott i permitteringen.

Arbetsgivaren kan inte ensidigt avsluta en permittering för viss tid. Permittering för viss tid upphör när meddelade tiden går ut.
Det lönar sig dock för anställda att avtala om att återvända till arbetet eftersom arbetslöshetsunderstödet kan påverkas om de vägrar att ta emot erbjudet arbete.

Om permitteringen avbryts hur ska jag förfara då jag söker arbetslöshetsunderstöd?
Du behöver inte separat informera a-kassan om avbrott i permitteringen.

Om det fortfarande inte erbjuds arbete på heltid anger du antingen gjorda arbetstimmarna eller arbetsdagarna i ansökan om arbetslöshetsunderstöd. A-kassan utbetalar då antingen normal dagpenning för de dagar du varit arbetslös eller jämkad dagpenning.

Du har fått ett annat jobb under permitteringen. Permitteringen upphör – vad göra? 
Har du fått ett annat jobb har du rätt att säga upp ett arbetsavtal som du ingått med en annan arbetsgivare för tiden för permitteringen med iakttagande av fem dagars uppsägningstid. I denna situation kan du också säga upp ett arbetsavtal för viss tid.

Hur kan anställda säga upp sig under permitteringen?
I samband med alla permitteringsalternativ kan anställda säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid under permitteringen bara de gör det tidigare än sju dagar innan permitteringen slutar. Då upphör anställningen omedelbart och du har inte rätt till lön för uppsägningstid.

Hur kan arbetsgivaren fortsätta permitteringen?
Ämnar arbetsgivaren fortsätta permitteringen efter tidigare meddelade tidpunkten måste denne föra nya samarbetsförhandlingar i flera situationer. De kan föras när ursprungliga permitteringen fortfarande pågår och tiden för nya meddelandet om permittering kan löpa under ursprungliga permitteringen.

Hinner anställda återvända från permitteringen till arbetet måste samarbetsförhandlingarna föras på normalt sätt.
PAM har avtalat om tillfälliga ändringar i fristerna för permitteringar och samarbetsförhandlingar. Fristerna för permitteringar finns på denna sida högre upp och för samarbetsförhandlingar här.

Kan arbetsgivaren säga upp permitterade?
För att säga upp permitterade anställda måste arbetsgivaren iaktta normala förfarandet: det ska finnas en laglig grund för uppsägning och det ska föras samarbetsförhandlingar om frågan om det tidigare förhandlats endast om permittering.
Företag med under 20 anställda är inte skyldiga att föra samarbetsförhandlingar men också på dem ska arbetsgivaren informera anställda som ska sägas upp eller deras företrädare om grunderna för och alternativen till uppsägning.

Säger arbetsgivaren upp permitterade har de enligt PAM-kollektivavtal rätt till full lön och semesterersättning för uppsägningstiden.

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda anställda arbete som eventuellt dyker upp också under uppsägningstiden. Ytterligare är arbetsgivaren skyldig att återanställa. 

Kan arbetsgivaren säga upp mig på grund av coronaviruset? 
Nej. I detta skede handlar det om en tillfällig situation då arbetsgivaren kan ha rätt att permittera anställda. Då iakttas bestämmelserna om permittering. Undantagsbestämmelser om permittering finns här. 

Arbetsgivaren har möjlighet att säga upp ett anställningsavtal som är giltigt tillsvidare endast om det erbjudna arbetet har minskat avsevärt och permanent (på finska). I så fall måste den uppsägningstid som anges i kollektivavtalet eller lagen följas.

Om arbetsgivaren säger upp den anställde under permitteringen, har arbetstagaren rätt till lönen för uppsägningstiden och semesterlönen i sin helhet på grund av undantagsbestämmelser i  lagstiftningen och i kollektivavtalen. Normalt får en arbetsgivare dra av 14 dagars lön om uppsägningstiden var mer än 14 dagar. Nu har anmälningstiderna förkortats tillfälligt.

I princip kan en tidsbegränsad anställning inte sägas upp alls, utan den löper ut när avtalstiden tar slut.

Arbetsgivaren kan i och med den temporära lagstiftningen som trädde i kraft 1.4 häva ett arbetsavtal under prövotiden  till följd av produktionsmäsiga eller ekonomiska skäl. Prövotiden ger inte upphov till  karens vid arbetslöshet eller självriskdagar.

Jag blev uppsagd. Har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda mig ett jobb i framtiden, till exempel nästa höst?

Ja. En arbetsgivare måste erbjuda arbete till en anställd som har avskedats av ekonomiska och produktionsmässiga skäl om arbetsgivaren behöver anställda under en viss tid efter det att anställningsförhållandet upphört för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren utfört.

Till följd av coronaepidemin har man kommit överens om en avvikelse enligt vilken återanställningsskyldigheten är 9 månader om den anställde har permitterats från 1 april till 31 december 2020. Enligt en tillfällig ändring av kollektivavtalet måste en arbetsgivare erbjuda arbete till sin avskedade arbetstagare av ekonomiska och produktiva skäl om arbetsgivaren behöver anställda inom 9 månader (normalt 4 eller 6) efter att anställningen avslutats för samma eller liknande uppgifter utförs av den uppsagda arbetstagaren. Anställningsförhållandet upphör efter uppsägningstiden. Uppsägningsperioder har överenskommits i kollektivavtal. En förutsättning för återanställningsskyldigheten är också att arbetstagaren fortfarande är arbetssökande på TE-byrån.

Vid uppsägningar efter 31.12.2020 gäller återanställningsskyldigheten i fyra månader från den anställdes uppsägningstid. Om anställningen för den avskedade arbetstagaren hade fortsatt utan avbrott i minst 12 år är återtagandeperioden 6 månader från uppsägningstidens utgång.

Kan arbetsgivaren häva eller säga upp arbetsavtalet på grund av coronaviruset om anställda ännu inte börjat arbeta?
En anställning inleds först när du börjar arbeta. Häver arbetsgivaren arbetsavtalet handlar det inte om upphävande av anställning utan om kontraktsbrott. Arbetsavtalet är en bindande handling och arbetsgivaren kan bli skyldig att ersätta den skada som förorsakas av att arbetsavtalet hävs före dess första dag.

Kan arbetsgivaren häva eller säga upp arbetsavtalet på grund av coronaviruset om anställda ännu inte börjat arbeta?
En anställning inleds först när du börjar arbeta. Häver arbetsgivaren arbetsavtalet handlar det inte om upphävande av anställning utan om kontraktsbrott. Arbetsavtalet är en bindande handling och arbetsgivaren kan bli skyldig att ersätta den skada som förorsakas av att arbetsavtalet hävs före dess första dag. I denna svåra situation kan skadeersättningen dock bli mycket liten eftersom arbetsgivaren hade i varje fall haft rätt att omedelbart efter att anställningen börjat häva arbetsavtalet av ekonomiska eller produktionsorsaker.  

Därmed kan det vara bättre för anställda att på förhand få ett meddelande om att anställningen upphävs.

Måste arbetsgivaren till exempel betala lön för den permitterade under sjukfrånvaron?

Först meddelade orsaken till frånvaro bestämmer huruvida arbetsgivaren är skyldig att betala lön.

Ges anställda till exempel meddelandet om permittering då de redan är sjuklediga är arbetsgivaren skyldig att betala lön under sjukledigheten enligt kollektivavtalet. Permitteringen träder sedan i kraft efter sjukledigheten.

Om sjukledigheten däremot börjar efter att meddelandet om permittering redan getts börjar permitteringen vid meddelade tidpunkten och arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön under sjukledigheten.

Hur påverkas dagpenningen av semester mitt i permitteringen och den semesterlön och semesterpenning som utbetalas?
Semester, semesterlön och semesterpenning kan sänka dagpenningen till permitterade. Hur de påverkar beror på huruvida du intjänat semester och ersättningar för semester i heltids- eller deltidsarbete. När semesterlönen och semesterpenningen utbetalas påverkar eventuellt också eftersom dagpenningen jämkas under den period för arbetslöshetsunderstöd då inkomsten – till exempel semesterpenningen – utbetalats.

Semester intjänat i heltidsarbete
Du har heltidsarbete då du arbetar över 80 % av arbetstiden i heltidsarbete.
För semesterdagar du intjänat i heltidsarbete har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Eftersom du inte har rätt till dagpenning beaktas inte semesterlön och semesterpenning intjänat i heltidsarbete i samband med arbetslöshetsdagpenningen. Därför är det inte heller någon skillnad när de utbetalas.

Semester intjänat i deltidsarbete
Du har deltidsarbete då du arbetar högst 80 % av arbetstiden i heltidsarbete.
För semesterdagar du intjänat i deltidsarbete har du rätt till arbetslöshetsdagpenning. Semesterlönen och semesterpenningen sänker dock arbetslöshetsdagpenningen via så kallad jämkning. Dagpenningen jämkas alltid under den period då semesterlönen och semesterpenningen inbetalats på ditt konto.

Sammanfattat:
•    Heltidsanställd = semesterlönen och semesterpenningen beaktas inte och dagpenning betalas inte för semesterdagar
•    Deltidsanställd = semesterlönen och semesterpenningen beaktas i jämkningen under den period då de utbetalas och dagpenning betalas för semesterdagar
 

Hur slutar permitteringen?
Arbetsgivaren ska meddela anställda som är permitterade tills vidare att arbetet återupptas minst sju dagar innan. 
Är permitteringen för viss tid innehåller meddelandet om permittering ett datum när den tar slut och permitteringen slutar detta datum utan ett separat meddelande. 
Dagpenning söks alltid i efterhand och därför kan du endast ansöka om dagpenningen när den sista permitteringsdagen är över. Om du i förlängningsansökan anhåller om dagpenning för en period kortare än fyra veckor kan du ange datum då permitteringen upphör. Det är inte nödvändigt att meddela i kassans e-tjänster om när permitteringen upphör separat.

Den 90-dagars tillfälliga permitteringen kommer att ta slut - vad nu? 
Om permitteringen slutar vid en tidigare tillkännagiven tid kan du se ovan hur permitteringen avslutas.

Arbetsgivaren kan fortsätta permittera om arbetet har fortsatt att minska på grund av korona-situationen. I så fall måste dock nya samarbetsförhandlingar äga rum. Samarbetsförhandlingar kan hållas medan de ursprungliga permitteringarna fortfarande pågår och tiden för meddelande om permittering kan löpa  under permitteringen. Om en anställd hinner återvända till arbetet från permitteringen måste samarbetsförhandlingarna genomföras normalt.

PAM har kommit överens om tillfälliga ändringar av tidsfristerna för permitteringar och samarbetsförhandlingar. Du hittar de giltiga tidsfristerna för permitteringar och  likaså tidsfristerna för samarbetsförhandlingar ovan.

Arbetsgivaren måste utfärda ett nytt meddelande om permittering och arbetstagaren bör likaså meddela TE-byrån om fortsatt permittering.

Den årliga ledigheten inleds vid den tid som anges av arbetsgivaren. Om permitteringen inte fortsätter efter ledighetens slut, återvänder arbetstagaren till arbetet normalt efter ledigheten.

Arbetsgivaren kan likaså placera ut en årlig ledighet under permitteringsperioden, i vilket fall permitteringen kan fortsätta efter utgången av den årliga ledigheten i enlighet med antingen det ursprungliga permitteringsmeddelandet eller det nya permitteringsmeddelandet. Mer information om den årliga semestern under permitteringsperioden hittar du ovan.
Läs mer också om den anställde har hittat ett nytt jobb eller vill säg upp sig.