Skip to content
Pressmeddelanden

19.02.2024 07:30

Rönni-Sällinen: Kommer förändringarna i lokala avtal att bidra till arbetsrelaterad exploatering?

Genom att förverkliga oorganiserade företags önskemål gällande lokala avtal skapar regeringen utrymme för försämrade anställningsvillkor, säger Annika Rönni-Sällinen, ordförande för Servicefacket PAM. Enligt henne kommer de negativa effekterna av förändringarna med stor sannolikhet att drabba de anställda som har sämst möjligheter att bevaka sina intressen på arbetsmarknaden.

Annika Rönni-Sällinen seisoo kädet puuskassa.
PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen

Arbets- och näringsministeriet publicerade den 15 februari ett åtgärdsprogram mot arbetsrelaterat utnyttjande. I programmet lovar regeringen bl.a. skärpta straff och effektivare genomförande av straffansvar samt att myndigheterna ges tillräckliga resurser för att upptäcka arbetsmarknadskriminalitet.

— Programmets avsikter är det rätta. Men redan samma dag lyckades regeringen minska programmets genomslagskraft, eftersom minimiskyddet för anställda hos oss är starkt förknippat med allmänt bindande kollektivavtal. Med sina förslag om att utöka lokala avtal urholkar regeringen detta minimiskydd och skapar utrymme för sämre anställningsvillkor, säger Rönni-Sällinen.

De privata servicebranscherna som PAM företräder är låglöne- och arbetsintensiva branscher och har en stor andel tillfällig arbetskraft. Mer än 40 000 anställda från tredjeländer arbetar inom dessa servicebranscher. 10 procent av anställda inom restaurangbranschen och cirka 50 procent av anställda på huvudstadsregionens städföretag har invandrarbakgrund.

Risken för dumpning av anställningsvillkoren är reell och det är inte alls ovanligt att man bryter mot minimivillkoren. Av de tvister som PAM hanterar gäller 50 procent PAM:s medlemmar med invandrarbakgrund som bor och arbetar i huvudstadsregionen. I cirka 70 procent av dessa fall är arbetsgivaren oorganiserad.

Det är alltså vanligare att man i företag där kollektivavtalet endast är allmänt bindande inte följer kollektivavtalets minimibestämmelser lika bra som annars, och detta drabbar i synnerhet anställda med invandrarbakgrund.

PAM ingår riksomfattande kollektivavtal med arbetsgivarförbund. I dem bestäms miniminivån för anställningsvillkor. Båda förbunden övervakar efterlevnaden av kollektivavtal. På så sätt garanterar man rättvis konkurrens mellan företag när minimivillkoren genom det allmänt bindande kollektivavtalet gäller även för oorganiserade företag. En del av kollektivavtalslösningen har varit möjligheten att avtala om vissa saker lokalt, vilket inneburit dels svagare villkor.

— På det här sättet har vi stämt av båda parternas behov, med tanke på riskerna och med en utfästelse om att rätta till bestämmelserna om medlemsföretagen tillämpar dem på ett sätt som står i strid med det gemensamma syftet, förklarar Rönni-Sällinen.

Regeringen vill nu göra det möjligt att man i oorganiserade företag kan förhandla fram svagare villkor utan en förtroendeman som tillgodosett de anställdas intressen. Dessutom underlättar det ingåendet av företagsspecifika kollektivavtal.

— Genom att förverkliga dessa önskemål från oorganiserade företag skapar regeringen utrymme för social dumpning, eftersom de negativa effekterna med all säkerhet riktas mot de anställda som har de sämsta möjligheterna att bevaka sina intressen.

— Det verkar som att regeringen i stället för att bekämpa arbetsrelaterad exploatering bara möjliggör försämrade anställningsvillkor.

Sök