Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Frågor och svar om strejker och andra arbetskonflikter

Varför strejk?

PAM:s styrelse fattar vanligtvis beslut om strejk i situationer då man har förhandlat om villkoren i det nya kollektivavtalet med arbetsgivarförbundet utan att uppnå resultat, och situationen inte kan lösas på annat sätt. Vanligtvis har kollektivavtalets avtalsperiod då löpt ut och man är i ett avtalslöst läge. 

Vem och vad gäller strejken?

Strejken gäller alltid arbetena i den bransch vars arbetsvillkor man förhandlat om.

PAM avgör de arbetsplatser och objekt där strejken ordnas.

I dessa objekt är alla de arbeten som omfattas av kollektivavtalet som är föremål för förhandlingar strejkbelagda.

Strejken omfattar också personaluthyrning och deltidsarbete.

Man ska inte utföra arbeten som är strejkbelagda, för genom att utföra dem försämrar man möjligheterna att förbättra arbetsvillkoren för arbetena i fråga.

PAM kan ordna strejk också i företag som inte hör till arbetsgivarförbundet.

Måste man anmäla till chefen att man deltar i strejken?

Nej. Arbetstagaren har laglig rätt att delta i strejk. Då PAM utlyser strejk eller utvidgar den, meddelar man riksförlikningsmannens byrå och motparten om saken såsom lagen kräver (enligt 7§ i 1962/420). Arbetstagarna behöver inte meddela arbetsgivaren om strejken. Arbetsgivaren får inte heller fråga om arbetstagaren deltar i strejken eller om hen är medlem i förbundet.

Ska man meddela förbundet om att man deltar i strejken?

Ja. Meddela att du deltar i strejken så att vi kan betala ut strejkbidrag till dig. Man anmäler sig till strejken med strejkbidragsblanketten som publiceras på webbplatsen pam.fi då strejken inleds. 

Hur går jag till väga då strejken börjar mitt i ett arbetsskift? 

Utför de avslutande arbetena, såsom stängning, innan strejken börjar genom att sakligt till exempel se till att dörrarna låses, precis som annars då du avslutar ditt arbete. Innan strejken börjar är det bra att på arbetsplatsen komma överens om hur de avslutande arbetena görs, så att det går smidigt att avlägsna sig från arbetsplatsen. Vid behov kan du till exempel lämna in nycklarna mot kvitto eller liknande bevis. 

Hur gör jag om mitt arbetsskift börjar före strejken och slutar efter strejken?

Man lämnar sitt arbetsskift då strejken börjar. Man återgår inte till arbetet mitt i skiftet, om strejken tar slut under arbetsskiftet.

1. Exempel: Arbetsskiftet börjar kl. 04 och strejken kl. 06.
Man går normalt till arbetet kl. 04 och arbetet avslutas kl. 06 då strejken börjar.

2. Exempel: Arbetsskift kl. 22–06. Strejken avslutas kl. 23.59.
Man återgår inte till arbetet vid midnatt mitt under ett arbetsskift, utan man återgår till arbetet först när nästa arbetsskift börjar.

Jag arbetar i ett personaluthyrningsföretag, kan jag gå i strejk?

Ja. Som uthyrd arbetstagare behöver och ska du inte utföra strejkbelagt arbete. I strejken är det också fråga om dina arbetsförhållanden, exempelvis minimilön. 

Som uthyrd arbetstagare kan du gå i strejk:    

  • om du arbetar vid ett objekt som omfattas av strejken eller   
  • om du via personaluthyrningsföretaget kallas på arbete under strejkdagar till strejkobjekt.

Arbete enligt kollektivavtalet är strejkbelagt i de namngivna objekten, under meddelade tidpunkter. Även om du kallas på arbete kan du vägra. Du kan ansöka om strejkbidrag om du hade haft åtminstone ett 4 timmars arbetsskift under tiden arbetet är nedlagt och om du av den orsaken drabbas av inkomstbortfall. 

Jag är studerande och arbetar deltid. Mitt arbetsskift infaller på en strejkdag. Ska jag gå till jobbet? 

Gå inte till jobbet. I strejken är det också fråga om dina arbetsförhållanden, exempelvis minimilön. 

Strejken gäller också deltidsanställda. Arbetet vid de angivna verksamhetsställena är strejkbelagt och ska inte utföras. 

Du kan ansöka om strejkbidrag om 

  • du är medlem i PAM
  • det uppstår inkomstbortfall för dig och arbetsskiftets längd hade varit minst 4 timmar. 

Hur ansöker jag om strejkbidrag och vilka uppgifter behövs för detta?

Du ansöker om strejkbidrag med strejkbidragsblanketten på webbplatsen pam.fi/lakko. Blanketten öppnas på webbplatsen under den första strejkdagen. Strejkbidrag betalas endast ut till arbetstagare som hör till fackförbundet. Medlemsavgifterna ska vara betalda för att strejkbidraget ska kunna betalas. OBS! Strejkbidrag betalas inte ut till medlemmar i Allmänna arbetslöshetskassan YTK. 

Strejkbidraget betalas ut ungefär en vecka efter att ansökan gjorts. 

För att fylla i ansökan om strejkbidrag behöver du följande uppgifter: 

  • din personbeteckning
  • dina adressuppgifter
  • ditt kontonummer (i IBAN-form)
  • uppgifter om din arbetsplats 
  • skattekortet behöver inte lämnas in till PAM.

Jag arbetar inom en annan bransch och min arbetsgivare ber mig utföra strejkbelagt arbete. Vad gör jag?

Du behöver inte utföra arbete som hör till en arbetstagare som är i strejk. Strejken gäller alltid arbetena i den bransch vars arbetsvillkor man förhandlat om.

PAM:s styrelse fastställer de arbetsplatser och objekt där strejken ordnas, och i dessa objekt är allt arbete som omfattas av kollektivavtalet som är under förhandling strejkbelagt. Du kan alltså vägra.

Får jag lön under strejken?

Under strejken betalas ingen lön ut och inte heller till exempel lunchförmån. Däremot betalas dock de löner och andra fordringar som du tjänat in före strejken normalt på avlöningsdagen även under strejken. 

Kan arbetsgivaren säga upp mitt anställningsförhållande på grund av en arbetskonflikt? Arbetsgivaren hotar redan med färre arbetstimmar om jag deltar i strejken. Vad borde jag göra?

Strejkrätten är en grundlagsenlig rättighet. Var och en har rätt att delta i strejk. Strafflagen förbjuder diskriminering i arbetet, dvs. arbetsgivaren får inte försätta arbetstagarna i en ojämlik position på grund av att de deltar i en strejk.

Arbetsgivaren har således inte rätt att häva eller säga upp anställningsförhållandet eller avsluta ett tidsbundet arbetsförhållande under prövotiden på grund av att arbetstagaren har deltagit i en strejk.  Arbetsgivaren får inte heller diskriminera en arbetstagare som deltar i en strejk till exempel vid fastställandet av arbetstimmar, arbetstider, löneförhöjningar m.m. (Strafflagen 47 kap, 3 §).

Om din arbetsgivare hotar dig ska du kontakta din egen förtroendeman eller PAM:s regionkontor. PAM tar varje hot som kommit till dess kännedom på allvar och reder ut det.

PAM kan också besluta om blockad eller bojkott mot ett företag som värvar tillfällig eller utomstående arbetskraft under strejken, utövar påtryckning mot arbetstagarna att komma på arbete under en strejk, ändrar på förhand meddelade arbetsskift på grund av en strejk eller hotar att försätta arbetstagarna i ojämlik position beroende på om de deltar i strejken eller ej.

Hur inverkar strejken på min semester?

Inledandet av en strejk avbryter inte en redan påbörjad semester. Arbetsgivaren måste betala semesterlön och semesterpenning normalt före semestern börjar.

Om strejken inleds före den avtalade semestern är arbetstagaren i strejk och semestern flyttas fram. Om strejken och den på förhand meddelade semestern börjar samma dag, är arbetstagaren på semester, eftersom semestern börjar klockan 00.00 och strejken först därefter (dvs. då arbetsskiftet skulle börja).

Man kan inte beordra att semestern ska börja under en strejk.

Vad händer om jag blir sjuk innan strejken börjar eller under strejken?

Om du insjuknar före strejken börjar ska lön för sjukdomstiden utbetalas normalt till dig under sjukdomstiden, också under strejken. Lämna genast in läkarintygen till arbetsgivaren och information om att du tillfrisknat. Då sjukdomstiden tagit slut kan du ansluta dig till strejken. 

Om du insjuknar medan du är i strejk, behöver man enligt rättspraxis inte betala ut lön för sjukdomstiden för strejkdagarna. Du har dock rätt till sjukförsäkringens dagpenning.

Inverkar strejken på arbetslöshetsskyddet?

Om arbetslösheten har börjat före strejken, inverkar strejken inte på utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning. Strejken inverkar inte heller på utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning i en permitteringssituation, om permitteringsmeddelandet har getts före strejkvarningen och permitteringen börjar innan strejken inleds.

Vad gör en strejkvakt? Kan jag bli strejkvakt? 

En strejkvakt representerar de strejkande arbetstagarna och PAM utanför en arbetsplats som omfattas av strejk. Om du är medlem i PAM kan du bli strejkvakt. Det är rent utsagt önskvärt.

En strejkvakt upprätthåller ordningen framför den arbetsplats där det är strejk, delar ut information om strejken och dess orsaker till dem som kommer till arbetsplatsen och till kunderna, följer med arbetsgivarens eventuella åtgärder och informerar strejkkommittén om den allmänna stämningen och om eventuella arbetstagare som inte deltar i strejken. Strejkvakterna har inte rätt att hindra någon från att komma in på arbetsplatsen eller att olovligen samlas inne på arbetsplatsen. 

Du kan också fungera som strejkvakt utanför ett sådant verksamhetsställe där du inte själv arbetar. Du kan anmäla dig som strejkvakt via e-post till ditt eget områdeskontor. Vaktskiften organiseras på förhand och längden på arbetsplatsskiften fastställs med hänsyn till arbetstiderna och förhållandena på arbetsplatsen. Strejkvakterna har alltid med sig PAM:s identifiering.

Kan jag delta i en utbildning under strejken?

Om det rör sig om en utbildning som sker utanför arbetsplatsen kan du delta i den.