Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työntekijä sopii tekevänsä työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteen perustunnusmerkit ovat, että työtä tehdään työsopimuksen perusteella työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena, palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Tavallisesti työsuhteen aluksi tehdään työsopimus, jossa työntekijä ja työnantaja sopivat työsuhteen ehdoista. Suullinenkin sopimus tulkitaan työsopimukseksi, mutta on molempien kannalta varmempaa, kun se tehdään kirjallisesti. Silloin työntekijä ja työnantaja tietävät molemmat mitä on sovittu.

Työntekijällä on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan, järjestäytymiseen, lakien ja sopimusten antamaan suojaan ja turvalliseen työympäristöön. Työntekijän velvollisuutena on suorittaa työ huolellisesti työnjohdon ohjeita noudattaen, kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta, pitää liike- ja ammattisalaisuudet ja ottaa huomioon työnantajan etu.

Työnantajalla on oikeus johtaa työtä, ottaa työntekijöitä työhön ja purkaa ja irtisanoa työsopimus. Työnantajan tulee noudattaa lakeja ja sopimuksia, kohdella työntekijöitä tasapuolisesti, huolehtia työturvallisuudesta, antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista, edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä.