Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimus

Päivitetty: 16.11.2021

Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskevassa työehtosopimuksessa määrätään Avecra Osakeyhtiön palveluksessa työskentelevien junapalveluhenkilökuntaan kuuluvien työaikalain alaisten työntekijöiden ja esimiesten työ- ja palkkaehdot.

Työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

 

Työehtosopimus on voimassa 1.10.2020-31.3.2022

Työehtosopimuksen näköisversioon pääset tutustumaan tästä.

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

 

Palkat 1.4.2021 alkaen

Uusi määräys katkovapaasta: Työehtosopimukseen sovittiin täysin uusi määräys katkovapaasta. Tämä määräys astui voimaan 1.2.2021. Sen mukaan työntekijä ansaitsee kääntymisasemalla toteutuneista palkattomista katkotunneista katkovapaita enintään kaksi (2) kappaletta kalenterivuodessa. Yksi katkovapaa ansaitaan kutakin toteutunutta palkatonta 160 katkotuntia kohden.

 

Toteutuneet katkotunnit

Katkovapaiden määrä

160

1

320

2                         

 

Katkovapaapäivät annetaan kokonaisina vapaapäivinä ja ne annetaan viimeistään ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Katkovapaan työaikaa lyhentävä vaikutus on 7.5 tuntia.

Työsuhteen päättyessä ansaitut katkovapaat annetaan irtisanomisajalla. Jos katkovapaita ei ole työnantajasta johtuvasta syystä mahdollista antaa, ne korvataan rahana.

Työryhmät: Lisäksi osapuolet perustavat työryhmän selvittämään lepoaikoihin, työajantasoittumisjärjestelmään ja Z-päivien siirtämiseen liittyvien määräysten kehittämistä.

Paikallisesti sovittavaksi: Neuvotteluissa sovittiin myös mahdollisuudesta paikallisesti sopia määräaikaisesta päivystyskokeilusta.

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:

Nämä tekstimuutokset tulevat voimaan 1.2.2021 alkaen

Sairausajan palkka työtapaturman johdosta : Työehtosopimuksessa parannettiin työntekijän asemaa sairausajan palkan maksamisen ajalta. Uusi kappale sairausajan palkasta tuo oikeudenmukaisuutta myös alle kuukauden kestäneeseen työsuhteeseen, mikäli työntekijä joutuu sairauslomalle työtapaturman vuoksi.

  • Jos työntekijälle sattuu työtapaturma, hänen oikeutensa saada palkkaa paranee tapaturmasta johtuvalta sairausajalta.
     
  • Jatkossa sairausajan palkkaa voi saada vähintään 4 viikon pituiselta ajanjaksolta siitä riippumatta, miten pitkä työsuhde työntekijällä on takana.
  • Määräys korvaavasta työstä: Työntekijä ei aina ole välttämättä sairauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön. Tästä syystä saattaa olla mahdollista osoittaa hänelle korvaavana työnä jotakin muuta työtä kuin hänen normaalia työtään tai normaalia työtä osittaisena. Työn asemasta kyseeseen voi tulla myös työntekijälle soveltuva koulutus tai työntekijän toimiminen kouluttajana. Korvaava työ ei saa vaarantaa työntekijän toipumista tai terveyttä ja korvaava on tarvittaessa keskeytettävä. Keskeyttämistarpeen määrittää työterveyslääkäri.

Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa lääkärintodistuksessa on kuvattava ne mahdolliset rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn tekemiselle aiheuttavat. Työnantajan päätös korvaavan työn osoittamisesta työntekijälle pitää perustua lääketieteellisesti perusteltuun kannanottoon.

Korvaavan työn teettämisen tulee perustua työpaikalla sovittuihin menettelytapasääntöihin ja konsultaatioon työterveyslääkärin kanssa. Ennen korvaavan työn aloittamista varataan työntekijälle mahdollisuus keskusteluun työterveyslääkärin kanssa.

Korvaavan työn tai koulutuksen aikana palkka säilyy vähintään työntekijän sen tehtävän mukaisena, jonka asemesta hän tekee korvaavaa työtä. Mikäli korvaavana työnä tehtävä työ on paremmin palkattua, maksetaan tämän tehtävän mukainen palkka, mikäli korvaavan työn kesto on kaksi viikkoa tai pidempi. Korvaava työ tai koulutus ei ole työkyvyttömyysaikaa.

Vuosilomapalkan maksamisajankohdan tarkennus: Jatkossa vuosilomapalkka voidaan maksaa yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä.

Koeaika pitenee: Koeajan enimmäispituus pitenee lain sallimaan 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta. 12 kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

 

Nämä tekstimuutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen

Ylimääräiset lisävapaatunnit eli Z-tunnit: 1.1.2022 alkaen Z-tunteja ansaitaan heinäkuuta lukuun ottamatta kaikilta täysiltä lomanmääräytymiskuukausilta, eikä ansainnassa enää ole karenssikuukausia uusien työsuhteiden osalta. Z-tuntien ansainnassa siirrytään siis takaisin niihin määräyksiin mitä työehtosopimuksessa oli sovittuna ennen ns.kikyä.

Palkanmaksu: 1.1.2022 alkaen yritys voi maksaa palkan kerran kuukaudessa.

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia