Muokattu: 01.12.2015 - 13:48

Avainsanat: Työsuojeluvaltuutettu, Esimies

Esimies työsuojeluvaltuutettuna?

Voiko esimiestehtävissä toimiva edustaa työntekijöitä työsuojeluvaltuutettuna?

Työsuojelun valvonta- ja yhteistoimintalain (2001/44) mukaan työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut silloin, kun työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Myös työpaikan toimihenkilöasemassa olevat voivat valita keskuudestaan valtuutetun ja varavaltuutetut. Ehdokkaiksi voivat asettua kaikki työpaikan työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt, mukaan lukien määrä- ja osa-aikaiset.

Mikäli työpaikan toimihenkilöt valitsevat oman työsuojeluvaltuutetun, vaalissa äänioikeutettuja ovat vain työpaikan toimihenkilöt. Mikäli työpaikalla ei valita erikseen toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettua, edustaa valittu valtuutettu sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä. Tällöin myös toimihenkilöt voivat äänestää kaikkia asetettuja ehdokkaita. Tärkeää on huomioida, että toimihenkilönimikkeellä työskentelevät eivät aina ole esimiesasemassa.

Laissa ei suoraan sanota, voiko esimiesasemassa oleva edustaa alaisiaan työsuojeluvaltuutettuna ja voiko hän ylipäätään toimia työsuojeluvaltuutettuna. Laki kuitenkin edellyttää, että työntekijöille täytyy turvata mahdollisuudet osallistua yhteistoimintaan työsuojelua koskevissa asioissa (23 §). Yhteistoiminnan osapuolena työntekijöitä tai toimihenkilöitä ei voi edustaa esimies, koska hän edustaa työpaikalla työnantajaa. Laissa myös todetaan, että työsuojeluvaltuutettu valitaan työntekijöiden tai toimihenkilöiden ”keskuudesta”.

Kaupan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeissa työntekijöiksi luetaan sekä työntekijät että toimihenkilöt, jolloin valittu työsuojeluvaltuutettu (työntekijä tai toimihenkilö) edustaa sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä. Määräyksellä on siis rajattu laissa olevaa toimihenkilöiden oikeutta valita oma työsuojeluvaltuutettu.

Maravan yhteistoimintasopimuksen mukaan henkilöstö valitsee keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua.

Myös esimiesasemassa olevat voivat valita oman valtuutetun varoineen. Tällöin ehdokkaina ja äänioikeutettuina voivat olla ainoastaan esimiehet. Jos esimiehet eivät valitse omaa valtuutettua, he voivat kuitenkin äänestää vaaleissa, jolloin heitä edustaa valittu työsuojeluvaltuutettu.

Esimies ja yrityksen työturvallisuusvastuu

Joissakin yrityksissä ja työpaikoissa on pitkään valittu työsuojeluvaltuutetuiksi myös esimiesasemassa olevia työntekijöitä sekä kaupan että maravan aloilla.

Työsuojeluvaltuutetut edustavat työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa, mutta eivät ole vastuussa yrityksen työturvallisuudesta. Siitä vastaa työnantaja ja linjaorganisaatio eli esimiehet työnantajan edustajina. Työsuojelun yhteistoimintaa varten asetettu organisaatio ei vähennä työnantajan ja esimiesten työsuojeluvastuuta.

Vaikka esimiehellä ei olisi laajaa oikeutta palkata ja irtisanoa työntekijöitä, hänellä on kuitenkin velvollisuus johtaa ja organisoida alaistensa työtä. Esimiehellä on aina käytännön työsuojeluvastuu eli velvollisuus valvoa esimerkiksi sitä, että työpaikalla noudatetaan turvallisia työmenetelmiä ja että työntekijät käyttävät suojavarusteita ja että ketään ei kiusata. Esimies myös vastaa työntekijöiden perehdytyksestä ja varmistaa työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon.
Työnantajan edustajana esimiehen on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työmenetelmien turvallisuutta sekä niiden vaikutuksia työntekijän henkiselle ja fyysiselle terveydelle ja turvallisuudelle. Esimiehelle voi myös kuulua sellainen budjettivastuu, joka voi aiheuttaa ristiriitaisen intressin työsuojeluun tarvittavien investointien ja yrityksen tuloksellisuuden välillä.

Työsuojeluvaltuutetuksi asettuvan henkilön onkin syytä pohtia, onko työntekijöiden edustaminen työsuojeluvaltuutettuna ristiriidassa hänen mahdollisen esimiestehtävänsä kanssa. Jos työsuojeluvaltuutettu tulee olemaan kokonaan työstä vapautettu, ristiriitaa esimiesaseman ja työntekijöiden edustamisen välillä ei synny.

PAMin kanta

Vuoden 2015 käytävien työsuojeluvaalien aikana on tullut esiin tilanteita, joissa esimiesasemassa oleva on halunnut asettua ehdokkaaksi silloinkin, kun muut esimiehet eivät ole halunneet valita omaa työsuojeluvaltuutettua. Myös jotkut työnantajat ovat ehdottaneet esimiehiä valittavaksi työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuiksi ja jotkut työnantajaliitot ovat ohjeistaneet, että esimiesasemassa oleva voidaan valita valtuutetuksi, koska sitä ei laissa selkeästi kielletä. Aluehallintovirastosta ei ole saatu selkeää vastausta siihen kysymykseen, voiko esimies edustaa työntekijöitä työsuojeluvaltuutettuna tai ylipäätään toimia työsuojeluvaltuutettuna. Asia varmentamiseksi PAM tulee pyytämään lausunnon suoraan Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Pamin näkemyksen mukaan ja edellä mainituilla perusteilla esimiesasemassa olevaa työntekijää ei pitäisi valitatyösuojeluvaltuutetuksi. Jos työsuojeluvaltuutetun työnkuvaan kuuluu myös esimiestehtäviä, on todennäköistä, että syntyy ristiriita esimiehen työsuojeluvastuun ja työsuojeluvaltuutetun roolin välillä. Esimiesasemassa olevan työsuojeluvaltuutetun ei voida ajatella aidosti edustavan työntekijöitä, koska hän samanaikaisesti toimii myös työnantajan edustajana yrityksen organisaatiossa ja voi asemansa perusteella vaikuttaa työsuojelualoitteiden etenemiseen. Myöskään esimiesten työsuojeluvaltuutetuksi ei voida valita sellaista henkilöä, joka itse on esimiesasemassa edustamiinsa esimiehiin nähden.

Uusimmat

Suosituimmat