Muokattu: 09.05.2018 - 08:24

Avainsanat: Työsuojeluvaltuutettu, Esimies

Esimies työsuojeluvaltuutettuna?

Voiko esimiestehtävissä toimiva edustaa työntekijöitä työsuojeluvaltuutettuna?
Työsuojelun valvonta- ja yhteistoimintalain (2001/44) mukaan työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut silloin, kun työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Myös työpaikan toimihenkilöasemassa olevat voivat valita keskuudestaan valtuutetun ja varavaltuutetut. Ehdokkaiksi voivat asettua kaikki työpaikan työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt, mukaan lukien määrä- ja osa-aikaiset.

Mikäli työpaikan toimihenkilöt valitsevat oman työsuojeluvaltuutetun, vaalissa äänioikeutettuja ovat vain työpaikan toimihenkilöt. Mikäli työpaikalla ei valita erikseen toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettua, edustaa valittu valtuutettu sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä. Tällöin myös toimihenkilöt voivat äänestää kaikkia asetettuja ehdokkaita. Tärkeää on huomioida, että toimihenkilönimikkeellä työskentelevät eivät aina ole esimiesasemassa.

Laki edellyttää, että työntekijöille täytyy turvata mahdollisuudet osallistua yhteistoimintaan työsuojelua koskevissa asioissa (23 §). Yhteistoiminnan osapuolena työntekijöitä tai toimihenkilöitä ei voi edustaa näiden esimies, koska hän edustaa työpaikalla työnantajaa. Laissa myös todetaan, että työsuojeluvaltuutettu valitaan työntekijöiden tai toimihenkilöiden ”keskuudesta”.

Laki ei mainitse erikseen esimiesten omaa työsuojeluedustajaa, mutta hekin ovat työntekijöitä työnantajaan nähden. Monella työpaikalla ovat esimiehet valinneetkin omat työsuojeluvaltuutetut. Tästä syystä nyt työehtosopimuksiin sovitaan myös määräyksiä esimiesten omista valtuutetuista ja näiden varahenkilöistä. Ehdokkaina ja äänioikeutettuina voivat olla ainoastaan esimiehet. Jos esimiehet eivät valitse omaa valtuutettua, he voivat kuitenkin äänestää vaaleissa, jolloin heitä edustaa valittutyöntekijöiden/toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu.

Miksi esimies ei sovi työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi?
Työsuojeluvaltuutetut edustavat työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa, mutta eivät ole vastuussa yrityksen työturvallisuudesta. Siitä vastaa työnantaja ja linjaorganisaatio eli esimiehet työnantajan edustajina. Työsuojelun yhteistoimintaa varten asetettu organisaatio ei vähennä työnantajan ja esimiesten työsuojeluvastuuta.

Vaikka esimiehellä ei olisi laajaa oikeutta palkata ja irtisanoa työntekijöitä, hänellä on kuitenkin velvollisuus johtaa ja organisoida alaistensa työtä. Esimiehellä on aina käytännön työsuojeluvastuu eli velvollisuus valvoa esimerkiksi sitä, että työpaikalla noudatetaan turvallisia työmenetelmiä ja että työntekijät käyttävät suojavarusteita ja että ketään ei kiusata. Esimies myös vastaa työntekijöiden perehdytyksestä ja varmistaa työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon

Työnantajan edustajana esimiehen on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työmenetelmien turvallisuutta sekä niiden vaikutuksia työntekijän henkiselle ja fyysiselle terveydelle ja turvallisuudelle. Esimiehelle voi myös kuulua sellainen budjettivastuu, joka voi aiheuttaa ristiriitaisen intressin työsuojeluun tarvittavien investointien ja yrityksen tuloksellisuuden välillä.

Pamin näkemyksen mukaan ja edellä mainituilla perusteilla esimiesasemassa olevaa työntekijää ei pitäisi valita työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi. Jos työsuojeluvaltuutetun työnkuvaan kuuluu myös esimiestehtäviä, on todennäköistä, että syntyy ristiriita esimiehen työsuojeluvastuun ja työsuojeluvaltuutetun roolin välillä. Esimiesasemassa olevan työsuojeluvaltuutetun ei voida ajatella aidosti edustavan työntekijöitä, koska hän samanaikaisesti toimii myös työnantajan edustajana yrityksen organisaatiossa ja voi asemansa perusteella vaikuttaa työsuojelualoitteiden etenemiseen. Myös esimiesten keskinäisessä edustuksessa on syytä välttää esimiehen ja alaisen roolin välistä ristiriitaa.

Uusimmat

Suosituimmat