Muokattu: 03.12.2019 - 10:36

Avainsanat: Edunvalvonta, Työehtosopimus, Palkkataulukko, Palkka, Työehdot

Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuollon sekä palveluautomaattialan työehtosopimus

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto ja Palvelualojen työnantajat PALTA

Soveltamisala

Työehtosopimuksella määrätään kotitalouskone ja kodintekniikkahuollossa sekä palveluautomaattialalla työskentelevien työntekijöiden työ ja palkkaehdot. Kodintekniikka ja palveluautomaattihuoltotyötä tekevän henkilön palkka sovitaan
työnantajan ja työntekijän välisellä työsopimuksella (lisätietoa työehtosopimuksessa).

Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuollon sekä palveluautomaattialan työehtosopimus 1.2.2018 - 29.2.2020

Työehtosopimus

HUOM! Sopimuksessa on painovirhe kohdassa 19.9 § (sivu 19)

Teksti on nyt:

" 9. Työsuojeluvaltuutettuun noudatetaan EK:n ja SAK:n välistä yhteistoimintasopimusta.

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan erillisenä korvauksena 1.3.2016 lukien
35,14 €/kk, mikäli edustettavien määrä on 20 työntekijää tai enemmän."

Sen kuuluu olla: 

"9. Työsuojeluvaltuutettuun noudatetaan EK:n ja SAK:n välistä yhteistoimintasopimusta.
Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan erillisenä korvauksena 1.5.2018 lukien
36,30 €/kk, mikäli edustettavien määrä on 20 työntekijää tai enemmän."

Mitä uutta?

Palkankorotukset
1.5.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6%:n suuruisella korotuksella.

  • Korotuksesta voidaan 0,5% maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien.
  • Palkkatason kuvaajia korotetaan 1.5.2018 alkaen 1,6%
  • Vuorotyölisiä korotetaan 1.5.2018 1,6%

1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,7% suuruisella korotuksella.

  • Korotuksesta voidaan 0,5% maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien.
  • Palkkatason kuvaajia korotetaan 1.4.2019 alkaen 1,7%
  • Vuorotyölisiä korotetaan 1.4.2019 1,7%

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2018 alkaen 3,3%

Yrityskohtaiset erät
Erien tarkoituksena on tukea palkkapoliittisia tavoitteita, palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä korotusten jakamisessa.

Yrityskohtaiset erät käytetään ensisijaisesti työntekijöiden mahdollisten palkkaerojen tarkistuksiin ottaen huomioon työntekijän ammattitaito, erityisosaaminen, monipuolisuus ja kokemus.

Yrityskohtaisen erän jakamiseksi luottamusmiehelle annetaan riittävät ja tarpeelliset tiedot jaettavana olevasta erästä sekä selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus.

Yrityskohtaisen erän suuruus lasketaan kuukausi- ja tuntipalkkaisten työntekijöiden peruskuukausi- ja tuntipalkoista siten kuin paikallisesti sovitaan.

Selvitys toteutuneesta jaosta annetaan luottamusmiehelle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa korotusajankohdasta.

Koeaika
Koeaika on jatkossa työsopimuslain mukainen. Se merkitsee että koeaika voi olla enintään 6 kuukautta. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut sen aikana työkyvyttömänä tai perhevapaalla vähintään 30 kalenteripäivää. Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.
Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Lomaraha vapaana
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomarahan pitämisestä palkallisena vapaana. Lomarahavapaan ajalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa. Työntekijän sairastuessa lomarahavapaaseen noudatetaan vuosilomalain säädöksiä.

Aktiivimalli huomioon
Työehtosopimuksen 17§n mukaisessa tilapäisessä poissaolossa palkan maksamisen edellytyksenä muulle kuin yksinhuoltajalle on, että molemmat huoltajat ovat ansiotyössä eikä toisella huoltajalla ole ansiotyönsä ja työaikansa johdosta mahdollisuutta järjestää hoitoa tai itse hoitaa lasta. Nyt tällaiseen esteellisyyteen rinnastuu tilanne, jossa toinen huoltajista on estynyt osallistumasta lapsen hoitoon työttömyysturvalain mukaiseen ja työttömyysturvaetuuksien edellytyksenä olevaan työllistymistä edistävään palveluun tai vastaavaan toimenpiteeseen osallistumisen vuoksi.

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Uusimmat

Suosituimmat