Muokattu: 23.09.2019 - 09:44

Avainsanat: Edunvalvonta, Työehtosopimus, Palkkataulukko, Työehdot

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA

Soveltamisala

Kuvanvalmistamiota koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu Erityispalvelujen Työnantajaliittoon kuuluvien kuvavalmistusta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden palveluksessa olevien PAMiin kuuluvien työntekijöiden palkka- ja työehdot.

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus 1.2.2018-29.2.2020 

Mitä uutta?

Palkankorotukset
1.5.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6%:n suuruisella korotuksella.

  • Korotuksesta voidaan 0,5% maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien.
  • Palkkatason kuvaajia korotetaan 1.5.2018 alkaen 1,6%
  • Vuorotyölisiä korotetaan 1.5.2018 1,6%

1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,7% suuruisella korotuksella.

  • Korotuksesta voidaan 0,5% maksaa yrityskohtaisena eränä luottamusmiehen kanssa paikallisesti sopien.
  • Palkkatason kuvaajia korotetaan 1.4.2019 alkaen 1,7%
  • Vuorotyölisiä korotetaan 1.4.2019 1,7%

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2018 alkaen 3,3%

Yrityskohtaiset erät
Yllämainittujen yrityskohtaisten erien tarkoituksena on tukea palkkapoliittisia tavoitteita, palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä korotusten jakamisessa.

  • Yrityskohtaiset erät käytetään ensisijaisesti työntekijöiden mahdollisten palkkaerojen tarkistuksiin ottaen huomioon työntekijän ammattitaito, erityisosaaminen, monipuolisuus ja kokemus.
  • Yrityskohtaisen erän jakamiseksi luottamusmiehelle annetaan riittävät ja tarpeelliset tiedot jaettavana olevasta erästä sekä selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus.
  • Yrityskohtaisen erän suuruus lasketaan kuukausi- ja tuntipalkkaisten työntekijöiden peruskuukausi- ja tuntipalkoista siten kuin paikallisesti sovitaan.
  • Selvitys toteutuneesta jaosta annetaan luottamusmiehelle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa korotusajankohdasta.

Koeaika
Koeaika on jatkossa työsopimuslain mukainen. Se merkitsee että koeaika voi olla enintään 6 kuukautta. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut sen aikana työkyvyttömänä tai perhevapaalla vähintään 30 kalenteripäivää.

Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.

Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Puolen vuoden tasoittumisjakso työaikaan
Työaika voidaan nyt järjestää siten, että se enintään 6 kuukauden pituisena ajanjaksona on keskimäärin 40 tuntia viikossa.
Tällöin säännöllinen vuorokautinen työaika saa olla enintään 10 tuntia.
Tämän työaikajärjestelmän käyttäminen edellyttää, että ennakolta laaditaan työtuntijärjestelmä, jonka kuluessa viikoittainen säännöllinen työaika tasoittuu enintään 6 kuukauden aikana sanottuun keskimäärään.
Työvuorolista on julkaistava mahdollisimman hyvissä ajoin kuitenkin viimeistää viikkoa ennen sen voimaantuloa.

Työajanlyhennysvapaat rahana
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajanlyhennysvapaiden korvaamisesta myös rahana.

Lomaraha vapaana
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomarahan pitämisestä palkallisena vapaana. Lomarahavapaan ajalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa. Työntekijän sairastuessa lomarahavapaaseen noudatetaan vuosilomalain säädöksiä.

Aktiivimalli huomioon
Työehtosopimuksen 17§n mukaisessa tilapäisessä poissaolossa palkan maksamisen edellytyksenä muulle kuin yksinhuoltajalle on, että molemmat huoltajat ovat ansiotyössä eikä toisella huoltajalla ole ansiotyönsä ja työaikansa johdosta mahdollisuutta järjestää hoitoa tai itse hoitaa lasta. Nyt tällaiseen esteellisyyteen rinnastuu tilanne, jossa toinen huoltajista on estynyt osallistumasta lapsen hoitoon työttömyysturvalain mukaiseen ja työttömyysturvaetuuksien edellytyksenä olevaan työllistymistä edistävään palveluun tai vastaavaan toimenpiteeseen osallistumisen vuoksi.

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Uusimmat

Suosituimmat