Soviteltu ansiopäiväraha

Päivitetty: 07.12.2021

Sovitellun päivärahan hakeminen
Palkan vaikutus päivärahaan 
Sovitellun päivärahan enimmäismäärä
Soviteltu päiväraha lomautustilanteissa
Työajan seuranta
Työssäoloehdon seuranta

Jos työskentelet osa-aikaisesti, teet keikkatyötä tai sinut lomautetaan lyhennetylle työajalle, sinulla saattaa olla oikeus soviteltuun päivärahaan. Päivärahan saamisen edellytyksenä on, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa myös työskentelyn aikana. Lisäksi sinun tulee täyttää yleiset ansiopäivärahan saamisen ehdot, jotka löydät täältä

Kun ansiopäivärahaa maksetaan soviteltuna, sinulle maksettu palkka vähentää päivärahan määrää. Soviteltuun ansiopäivärahaan on oikeus seuraavissa tilanteissa: 

  • olet osa-aikaisessa työsuhteessa työnantajan aloitteesta
  • sinut on lomautettu lyhennetylle työajalle
  • olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikaisen työn
  • sinulla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä

Kokoaikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa sopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos työaikasi on esimerkiksi 35 tuntia viikossa, sopimuksesi katsotaan kokoaikaiseksi. Mikäli vähimmäistyöaika on enintään 80 %, on työ osa-aikaista, vaikka tunteja olisikin ollut tarjolla enemmän. Jos työsopimuksesi mukainen työaika on esimerkiksi 25-37,5 tuntia viikossa, on kyse osa-aikatyöstä, vaikka työaikasi olisi toteutunut ylemmän tuntimäärän mukaisena. 

Sovitellun päivärahan hakeminen

Soviteltua ansiopäivärahaa haetaan palkkajaksoittain. Jos palkka maksetaan kuukausittain, täytetään myös hakemus kuukausittain. Mikäli palkkajakso on neljä viikkoa, on myös hakujakso neljä viikkoa. Jos palkanmaksujaksosi on jokin muu kuin kuukauden tai neljän viikon jakso, käytetään sitä vaihtoehtoa, joka paremmin sopii yhteen palkkajaksosi kanssa. Muut hakujaksot eivät lain mukaan ole mahdollisia. 

Palkan vaikutus päivärahaan

Ansiopäivärahan sovittelu tapahtuu pääsääntöisesti maksuperusteisesti. Poikkeuksen muodostavat lomautustilanteet kokoaikatyöstä, joihin ohjeet löydät alempaa.

Maksuperusteinen sovittelu tarkoittaa sitä, että haettavan jakson aikana maksettu palkka vaikuttaa päivärahaan riippumatta siitä, milloin työ on tehty. Saattaa siis syntyä tilanne, jossa olet työskennellyt, mutta palkkaa ei vielä ole maksettu. Tällöin sinulle maksetaan täyttä päivärahaa. Vaihtoehtoisesti voi olla kuukausia, joiden aikana sinulle on maksettu palkkaa, vaikka et ole tehnyt työtunteja. 

Esimerkki 1: Osa-aikatyö alkaa 9.2.2021. Hakija täyttää hakemuksen ajalle 1.2.2021 – 28.2.2021 ja merkitsee siihen tekemänsä työpäivät ja –tunnit. Palkka ensimmäiseltä palkkakaudelta (9.2.2021 – 28.2.2021) maksetaan 15.3.2021. Hakujaksolle 1.2.2021 – 28.2.2021 ei osu yhtään palkanmaksupäivää, joten helmikuulta 2021 maksetaan täyttä päivärahaa.   

 Esimerkki 2: Osa-aikatyö päättyy 18.2.2021. Hakija täyttää hakemuksen ajalle 1.3.2021 – 31.3.2021 ja ilmoittaa olleensa koko jakson ajan työtön. Ajalla 1.2.2021 – 18.2.2021 ansaittu palkka maksetaan 15.3.2021. Hakujaksolle 1.3.2021 – 31.3.2021 osuu palkanmaksupäivä, joten maaliskuun päiväraha maksetaan soviteltuna 15.3.2021 maksetulla palkalla.

Ansiopäivärahan määrään vaikuttavat suojaosan ylittävät ansiotulot bruttona. Suojaosa on 300 euroa kuukauden jaksolla tai 279 euroa neljän viikon jaksolla. Suojaosaa pienempi tulo ei tule soviteltavaksi. Suojaosan ylittävä osa ansiotulosta sovitellaan päivärahan kanssa. Ilmoitathan kassalle aina työskentelystä, vaikka bruttotulosi jäisivät alle suojaosan. 

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ansaittua palkkaa ei koskaan sovitella. Sovittelun ulkopuolelle jäävät myös esimerkiksi karenssin tai Kelan myöntämän sairauspäivärahan aikana ansaitut palkat. Sen sijaan esimerkiksi palkka, joka on ansaittu ennen työnhaun alkamista, sovitellaan. Tarkempia tietoja siitä, mitkä palkat vaikuttavat päivärahaan saat tarvittaessa työttömyyskassalta. 

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä

Sovitellussa ansiopäivärahassa on myös enimmäismäärä. Osa-aikatyöstä saamasi palkka ja maksettava soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä enintään päivärahasi perusteena olevan palkan verran. Enimmäismäärää laskettaessa palkasta ei vähennetä suojaosaa. 

Esimerkki 1: Hakijan päivärahan perusteena oleva palkka on 1580 euroa ja täyden päivärahan suuruus 51,65 euroa. Hän työskentelee osa-aikatyössä, josta hänelle maksetaan palkkaa 1400 euroa. Palkasta vähennetään suojaosa 300 euroa ja soviteltavan palkan määräksi jää 1100 euroa. Näin laskien palkka vähentäisi päivärahaa 25,58 euroa/pv. Koska päiväraha ja palkka yhteensä eivät kuitenkaan voi olla yhteensä enempää kuin 1580 euroa, maksetaan päivärahana 1580-1400=180 euroa.      

Koska peruspäivärahassa ei ole enimmäismäärää, soviteltua ansiopäivärahaa verrataan myös sovitellun peruspäivärahan määrään. Ansiopäivärahana maksetaan aina vähintään se määrä, joka peruspäivärahanakin maksettaisi. 

Esimerkki 2:  Hakijan päivärahan perusteena oleva palkka on 1580 euroa ja täyden päivärahan suuruus 51,65 euroa. Hän työskentelee osa-aikatyössä, josta hänelle maksetaan palkkaa 1600 euroa. Palkka ylittää päivärahan perusteena olevan palkan, joten enimmäismäärää koskevan säännön vuoksi päivärahaa ei voitaisi maksaa lainkaan. Peruspäivärahan suuruus on 33,78 euroa. Kun tästä vähennetään palkan vaikutus 30,23 euroa päivässä, peruspäivärahan määräksi jää 3,55 euroa päivää kohti. Hakijalle maksetaan tämän vuoksi ansiopäivärahana 3,55 euroa/päivä. 

Soviteltu päiväraha lomautustilanteissa

Osa-aikaisesta työstä lomautetun päiväraha sovitellaan kuten osa-aikaista työtä tekevän päiväraha yleensäkin. Näin ollen lomautusajalle saattaa vaikuttaa ennen lomautusta maksettava palkka. Vastaavasti lomautuksen päättymistä seuraavalta kuukaudelta voi olla edelleen oikeus päivärahaan, vaikka töitä olisi jo enemmän. Tämän vuoksi työnhaku kannattaa pitää voimassa TE-toimistossa myös lomautuksen päättymisen jälkeen ainakin jonkin aikaa.

Esimerkki 1: Hakija on lomautettuna osa-aikaisesta työstään 1.3.2021 – 31.3.2021. Osa-aikaisen työn palkka maksetaan hakijalle aina seuraavan kuukauden 10. päivä. Hakija täyttää hakemuksen ajalta 1.3.2021 – 31.3.2021 ja ilmoittaa olleensa koko jakson ajan lomautettu. Koska helmikuussa tehtyjen tuntien palkka maksetaan 10.3.2021, maksetaan maaliskuun päiväraha soviteltuna. Palattuaan työhön hakija täyttää hakemuksen ajalle 1.4.2021 – 30.4.2021 ja ilmoittaa jakson aikana tekemänsä työpäivät ja tunnit. Koska 10.4.2021 ei makseta maaliskuun lomautuksen vuoksi palkkaa, saa hakija huhtikuulta täyttä päivärahaa. 

Kokoaikaisesta työstä lomautetulle päivärahaa maksetaan täytenä tai soviteltuna, riippuen siitä, kuinka lomautus on toteutettu. Mikäli teet viikossa kolme täyttä työpäivää ja sinulla on kaksi lomautuspäivää, maksetaan sinulle täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä. Työpäiviltä päivärahaan ei ole oikeutta lainkaan, mutta työpäivien palkka ei myöskään vaikuta päivärahaan. Lain mukaan korvauspäivien lukumäärä on enintään viisi päivää viikossa ja täydet työpäivät vähentävät korvattavien päivien enimmäismäärää.

Esimerkki 2: Olet ollut lomautettuna viisi kokonaista arkipäivää ja työskennellyt viikonloppuna kaksi kokonaista työpäivää. Päivärahaa voidaan maksaa enintään kolmelta lomautuspäivältä ja kaksi lomautuspäivää hylätään korvauspäivien lukumäärän perusteella. 

Jos työaika vaihtelee siten, että osa työpäivistä on lyhempiä, päiväraha sovitellaan. 

Työajan seuranta

Soviteltuun ansiopäivärahaan on oikeus, mikäli hakujaksolla maksetun palkan maksukauden mukainen tuntimäärä ei ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 

Esimerkki: Henkilö on osa-aikatyössä ja hänen palkkapäivänsä on aina joka kuukauden 15. päivä. Palkka maksetaan aina edellisessä kuussa tehtyjen työtuntien perusteella. Hän hakee soviteltua päivärahaa kesäkuulta. Palkkapäivä on 15.6. ja saatu palkka perustuu toukokuussa tehtyihin työtunteihin

Kesäkuun hakemus sovitellaan kesäkuussa maksetulla palkalla. Työajan tarkastelussa käytetään toukokuun työntunteja, joita verrataan kesäkuun teoreettiseen enimmäistyöaikaan. Kuukaudessa katsotaan olevan 21,5 työpäivää. Työtä saa olla enintään 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, jotta on oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan.

Kokoaikaisesta työstä lomautetun työaikaa seurataan kalenteriviikoittain. Näissä tilanteissa sinun tuleekin täyttää hakemus aina palkkajaksoittain, mutta kuitenkin sen viikon loppuun, jonka aikana palkkajakso päättyy. 

Työssäoloehdon seuranta

Työssäoloehdon kertymistä seurataan ansaintaperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahan määrittelyssä huomioidaan ne palkat, jotka on ansaittu jaksolla, jonka ajalta päiväraha määritellään. Työssäoloehdon seurantaa varten kassa tarvitsee joskus lisätietoja, jotka eivät käy ilmi tulorekisterin tiedoista. Tällaisia ovat esimerkiksi sairausajan ja vuosiloma-ajan palkkatiedot. Nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun liität näissä tilanteissa hakemukseesi kopion palkkalaskelmastasi. 

Koska työssäoloehdon seuranta ja ansiopäivärahan sovittelu tapahtuvat eri perusteella, voi kassa joutua työssäoloehdon täyttymistilanteessa odottamaan myöhemmin maksettavaa palkkatietoa päivärahan uudelleen määrittelemistä varten.         
 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia