Hyppää sisältöön
Tiedotteet

23.02.2023 15:13

PAM esittää merkittäviä muutoksia vartiointialan koulutukseen ja valvontaan

Yksityistä turvallisuusalaa arvioiva työryhmä on aloittamassa työtään. Palvelualojen ammattiliitto PAM esittää työryhmälle, että turvallisuusalan koulutusvaatimuksia nostetaan merkittävästi ja tehtävät jaetaan kolmeen tasoon sen perusteella, miten vahvasti tehtävässä voidaan puuttua perus- ja ihmisoikeuksiin.

Apteekkialan järjestöjen mukaan lääkeasioiden uudistuksen tulee tähdätä järkevään ja vaikuttavaan lääkehoitoon

Sisäministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on arvioida yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettujen vartioimisliikkeiden ja järjestyksenvalvontaan liittyvien toimintojen koulutusta, ohjausta ja valvontaa. Ryhmä tekee myös tarvittavia ehdotuksia niiden kehittämiseksi. PAM osallistuu ryhmän työhön yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden, eli vartijoiden ja järjestyksenvalvojien edustajana.

PAM esittää merkittäviä muutoksia sekä koulutukseen että valvontaan ja sääntelyyn. Kolmeen tasoon perustuva koulutuksen malli vahvistaisi alan työntekijöiden osaamista ja valmiuksia. Lisäksi perustutkinnon suorittamiseen pitäisi sisällyttää pakolliset soveltuvuuskokeet.

”Koulutusvaatimusten kiristäminen parantaisi sekä alan työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuutta ja oikeusturvaa. Tavoitteeksi on otettava, että siirtymäajan jälkeen 90 prosentilla vakituisesta henkilöstöstä on alan ammatillinen tutkinto”, toteaa PAMin turvallisuusalasta vastaava sopimusasiantuntija Markku Saikkonen.

Esitettävän mallin ensimmäiselle tasolle kuuluisivat harrastus- ja talkootyönä hoidettavat järjestyksenvalvontatehtävät. Toiselle tasolle tulisivat ammattitehtävät, joissa ei olennaisesti puututa ihmisten perusoikeuksiin. Kolmannen tason muodostaisivat ne ammattitehtävät, joissa on laissa erikseen säädetty oikeus puuttua perusoikeuksiin. Kolmas taso jaettaisiin edelleen kolmeen osa-alueeseen, eli perusvartioimistehtäviin, erityisiin vartioimistehtäviin ja viranomaisia avustaviin tehtäviin.

Kaikilla vaativimman kolmannen tason tehtävissä toimivilla tulisi jatkossa olla turvallisuusalan ammatillinen tutkinto, eli vähintään turvallisuusalan perustutkinto. Turvallisuusalan ammattitutkinto olisi vähimmäiskoulutusvaatimuksena viranomaisia avustavissa tehtävissä, joissa perusoikeuksiin puututaan kaikista eniten.

Samalla uudistettaisiin vartijakorttiin, väliaikaiseen vartijakorttiin ja järjestyksenvalvojakorttiin oikeuttavia koulutuksia. Järjestyksenvalvojakortilla voisi suorittaa ensimmäisen tason ja vartijakortilla toisen tason tehtäviä. Väliaikaisen vartijan kortilla voisi toimia rajoitun ajan toisen tason tehtävissä ja vartijakortilla kolmannen tason perustehtävissä. Koulutusten vähimmäistuntimääriä lisättäisiin ja vartijakorttikoulutuksiin tuotaisiin 40 tunnin pakollinen työharjoittelujakso.

Lisäksi PAM esittää, että yksityisen turvallisuusalan valvontaa tulee kehittää lisäämällä huomattavasti resursseja viranomaisille ja luomalla alalle yhteissääntelymalli, jossa yhdistyvät lainsäädäntö ja alan itsesääntely. Sääntelyä tulee tehostaa myös tarkentamalla toimeksiantosopimusten sisältövaatimuksia.

Edellisen lakiuudistuksen keskeisin tavoite oli selkeyttää ja yksinkertaistaa yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevaa sääntelyä. Jo lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista valmisteltaessa kiinnitettiin huomiota alan viranomaisvalvonnan lisäämistarpeisiin. Kysymys on edelleen akuutti. Myöhemmissä tutkimuksissa on todettu, että vaatimukset valvonnasta eivät ole realistisia nykyisten resurssien puitteissa. Siksi PAM esittää keinoja valvonnan tehostamiseksi.

”Turvallisuusalan valvonnan painopistettä voitaisiin kohdentaa nykyistä tehokkaammin esittämällämme porrastetulla tehtävien jaolla eri tasoille ja niitä mukailevalle koulutuspolulle. Sen avulla valvonnan intensiivisin painopiste voidaan kohdentaa yksityisen turvallisuusalan perusoikeusherkkiä toimivaltuuksia sisältäviin tehtäviin sekä suoraan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoihin”, toteaa Saikkonen.

Muistio PAMin esityksestä sisäministeriön asettamalle työryhmälle

Haku