Hyppää sisältöön
Tiedotteet

27.03.2024 09:15

PAM kantaa lausunnossaan huolta työntekijöistä ja työnantajista 

Hallituksen ehdotukset paikallisen sopimisen laajentamiseksi järjestäytymättömään yrityskenttään uhkaavat heikentää sekä työntekijöiden että työnantajien asemaa. Jos lopputuloksena on yleissitovuuden murentuminen, muualta tulevat yritykset voivat tehdä haluamiaan sopimuksia tai jättää tekemättä, toteaa PAM lausunnossaan.

Annika Rönni-Sällinen seisoo kädet ristissä sinistä taustaa vasten ja katsoo suoraan kohti. Hänellä on päättäväinen ilme.

Palvelualojen ammattiliitto PAM jätti tänään lausuntonsa hallituksen luonnokseen paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lausunnoksi. 

PAM arvioi lausunnossaan, että esitykset murentavat työehtojen vähimmäissuojaa monesta suunnasta. Jos säännöksistä poikkeaminen työntekijän etua heikentäen tulee mahdolliseksi yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla, kasvattaa se niiden houkuttelevuutta.  Jos vielä valvonta yleissitovassa kentässä on järjestäytyneisiin yrityksiin verrattuna merkittävästi vähäisempää, heikentää se työnantajien kannusteita järjestäytyä.  Ajan oloon tämä vaarantaa työehtosopimusten yleissitovuuden.  

Yleissitovuuden murtuminen jättäisi erityisesti yksityisillä palvelualoilla suuriakin työntekijäryhmiä kokonaan vaille toimeentulon takaavia palkkaehtoja.

Amazonit uhkana 

 ”Jos paikallisen sopimisen uudistus toteutetaan siten, kuin hallitus sitä esittää, ja yleissitovuus murenee, jäävät myös suomalaiset yritykset altavastaajan asemaan. Muualta tänne tulevat yritykset voivat solmia oman työehtosopimuksen tai jättää kokonaan sopimatta. Kilpailutilanne yritysten välillä on sen jälkeen kaikkea muuta kuin reilu,” Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toteaa. 

Esimerkiksi kaupan jätti Amazon ei tunnetusti ole pitänyt korkealla arvossa sen kummemmin työntekijöiden kuin kuluttajienkaan oikeuksia. Amazonin Suomeen tuloa on odoteltu jo vuosikausia. 

”Kestävän yritystoiminnan takaamiseksi meidän olisi pidettävä täällä kiinni työelämän sääntelystä ja alakohtaisista työehtosopimuksista,” Rönni-Sällinen sanoo. 

PAM huomauttaa lausunnossaan, että paikallisen sopimisen laajentaminen myös vähentää yritysten kannustimia tuottavuuden kehittämiseen. Siksi esitykset voivat olla haitallisia työllisyyden näkökulmasta. Myös reilun kilpailun edellytykset kotimarkkinoilla heikkenevät. 

Luottamusmiehen  asema turvattava 

PAM vastustaa lausunnossaan hallituksen kaavailemaa mahdollisuutta poiketa yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla säännöksistä, joista nykyisin voi sopia vain valtakunnallisella työehtosopimuksella. 

Työehtosopimuksissa olevaa oikeutta poiketa vähimmäisoikeuksista ei pidä PAMin mielestä laajentaa järjestäytymättömiin yrityksiin ilman, että luottamusmiehen asema ja oikeus edustaa koko henkilöstöä sekä paikallisen sopimisen valvonta on samalla tasolla kuin järjestäytyneessä kentässä. Luottamusmiestä ei myöskään pitäisi voida ohittaa sopijaosapuolena tilanteessa, jossa työehtosopimuksen poikkeamismahdollisuus on vain luottamusmiehelle.  

PAMin parannusehdotukset 

PAM esittää myös parannuksia hallituksen esitykseen lausunnossaan: 

  • Mahdollisuutta poiketa yrityskohtaisin työehtosopimuksin työlainsäädännön säännöksistä pitäisi rajata niin, että ulkopuolelle jäävät toimialat, joilla on korostunut työehtojen polkemisen riski. Vaihtoisesti yleissitovuutta pitäisi vahvistaa vastaavin vaikutuksin.
  • Työsopimuslaissa pitäisi vahvistaa oikeus valita luottamusmies työehtosopimuksen tarkoittamilla oikeuksilla työnantajaliittoihin kuulumattomissa yrityksissä. Hän edustaisi koko henkilöstöä
  • Paikalliseen sopimiseen säädetään yleinen kohtuullisuussäännös, jonka mukaan yksinomaan työntekijän etuja heikentävä sopimus on mitätön. Säännöstä sovelletaan ainakin silloin, kun paikallisen sopimisen osapuolena ei ole valtakunnallisen työntekijöiden yhdistyksen edustaja.    
  • Yleissitovassa kentässä solmitut paikalliset sopimukset tulisi toimittaa tiedoksi viranomaiselle ja työehtosopimusosapuolille. 
  • Yleissitovassa kentässä voimassa olevista paikallisista sopimuksista olisi annettava tieto työntekijälle selvityksessä työsuhteen keskeisistä ehdoista tai kirjallisessa työsopimuksessa. Voimassa olevat paikalliset sopimukset on pidettävä nähtävänä työpaikalla ja työnantajan on tiedotettava uusista sopimuksista henkilöstölleen
  • Kun paikallisen sopimuksen osapuolena on työehtosopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö yhdessä, tapahtuu henkilöstön tahdonilmaisu enemmistöpäätöksen sijasta henkilöstön keskuudessaan tekemin päätöksin. Sopimuksen irtisanominen toteutetaan vastaavasti.  

Lue koko lausunto

Haku