Skip to content
Framsida » Kollektivavtal » Olika kollektivavtal

Olika kollektivavtal

Kollektivavtal kan vara allmänt bindande, normalt bindande eller företagsspecifika. Minimivillkoren i ett allmänt bindande kollektivavtal gäller alla arbetstagare på alla arbetsplatser inom branschen. De flesta av PAM:s medlemmar omfattas av allmänt bindande avtal. 

Tack vare den allmänt bindande verkan omfattar kollektivavtalen omkring 90 procent av de finländska arbetstagarna. Att ett kollektivavtal har en allmänt bindande verkan innebär att samma minimivillkor gäller för alla i arbetet.

De flesta kollektivavtal som PAM förhandlar fram är allmänt bindande. Sådana är till exempel kollektivavtal för handeln, turism-, restaurang- och fritidstjänster, fastighetstjänstebranschen och säkerhetsbranschen. Förutom allmänt bindande kollektivavtal förhandlar PAM också fram ett stort antal normalt bindande och företagsspecifika kollektivavtal.

För servicebranscherna har vi förhandlat fram 

16

allmänt bindande kollektivavtal 

3

normalt bindande kollektivavtal 

14

företagsspecifika kollektivavtal 

När ett kollektivavtal är allmänt bindande ska alla arbetsgivare inom avtalsbranschen följa kollektivavtalet. Alla arbetstagare inom branschen omfattas då av samma minimivillkor, t.ex. tabellöner. De kan överskridas, men inte underskridas.  

Kollektivavtal som är allmänt bindande fastställs av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Kollektivavtal som anses vara representativa inom sitt tillämpningsområde fastställs som allmänt bindande. 

Huruvida ett kollektivavtal är representativt bedöms bland annat utifrån hur stor andel av arbetstagarna inom branschen som arbetar i företag som hör till ett arbetsgivarförbund. Kollektivavtalets allmänt bindande verkan påverkas både av antalet organiserade företag, dvs. företag som hör till ett arbetsgivarförbund, och av antalet organiserade arbetstagare, dvs. arbetstagare som hör till ett fackförbund.  

Bestämmelserna i ett normalt bindande kollektivavtal måste bara följas av arbetsgivare som antingen själva har ingått avtalet eller som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund som ingått avtalet. 

Ett normalt bindande kollektivavtal gäller alla arbetstagare som arbetar i företaget och som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde. 

Ett företagsspecifikt kollektivavtal gäller endast ett företag. Även då förhandlar fackförbundet i allmänhet fram avtalet med arbetsgivarförbundet, om ett sådant finns. 

I förhandlingarna deltar vanligtvis också en representant från det företag som omfattas av kollektivavtalet. Ett exempel på ett företagsspecifikt kollektivavtal i PAM är till exempel Avecras kollektivavtal. PAM förhandlar om anställningsvillkoren för tågservicepersonalen med Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf, som representerar Avecra Oy. 

Allmänt bindande kollektivavtal är i arbetstagarnas intresse


När ett kollektivavtal är allmänt bindande ska alla arbetsgivare inom avtalsbranschen följa kollektivavtalet.  Alla arbetstagare inom branschen omfattas då av samma minimivillkor, t.ex. tabellöner. De kan överskridas, men inte underskridas. 

I Finland grundar sig arbetstagarnas skydd starkt på allmänt bindande kollektivavtal, för vilka fackförbund som PAM arbetar varje dag. Om kollektivavtalen inte längre var allmänt bindande, skulle det innebära att en stor del av arbetstagarna förlorade alla befintliga anställningsvillkor och att dessa måste omförhandlas. 

Hur många har möjlighet att själva förhandla fram ett arbetsavtal som innehåller allt det som fackförbund såsom PAM har förhandlat fram i kollektivavtalen för sina medlemmar?

Allmänt bindande verkan har många viktiga betydelser:

Fackförbunden och arbetsgivarförbunden har i kollektivavtalen kommit överens om bland annat semesterpremier, lön för moderskaps- och faderskapsledighet, årsledighet/ledighet under söckenhelger och lön för sjuktid under en längre tid än 1+9 dagar. Om minimivillkoren inte var allmänt bindande, skulle det inte vara nödvändigt för arbetsgivaren att följa dem för sina anställda.  Då skulle arbetsgivaren endast behöva följa lagar där de nämnda frågorna inte ingår.

Ett allmänt bindande kollektivavtal förhindrar lönedumpning, eftersom det garanterar minimianställningsvillkor för alla arbetstagare inom samma bransch, oavsett om arbetsgivaren hör till ett arbetsgivarförbund eller inte. Det förhindrar uppkomsten av en arbetsmarknad på två nivåer: utan kollektivavtal skulle utnyttjandet av de mest utsatta på arbetsmarknaden öka (t.ex. ungdomar och invandrare). Ett kollektivavtal med allmänt bindande verkan förhindrar alltså lönediskriminering och ett ökat lönegap.

Arbetsgivare som följer kollektivavtal med allmänt bindande verkan kan inte avvika från kollektivavtalet. Dessa tillhör inte det arbetsgivarförbund som ingått avtalet och som ger råd till sina medlemmar om tillämpningen av de avtal de har ingått och som förlikar vid eventuella meningsskiljaktigheter med fackförbunden. Företag som inte hör till förbunden kan dock komma överens om vissa frågor som gäller arbetstider och naturligtvis kan de alltid avtala om bättre anställningsvillkor än de villkor som ingår i kollektivavtalet.

Tack vare den allmänt bindande verkan ligger personalkostnaderna på samma nivå för företag inom samma bransch. De kan inte konkurrera med andra företag genom att försämra arbetstagarnas anställningsvillkor. I stället kan de konkurrera med andra företag om arbetskraften genom att erbjuda bättre anställningsvillkor än minimivillkoren i kollektivavtalet.

Ett kollektivavtal kallas normalt bindande om det inte är allmänt bindande. Bestämmelserna i ett normalt bindande kollektivavtal följs av arbetsgivare som antingen själva har ingått avtalet eller som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund som ingått avtalet.

En arbetsgivare som hör till ett arbetsgivarförbund kan också på lokal nivå komma överens om undantag från de anställningsvillkor som kollektivavtalet föreskriver, om en sådan möjlighet nämns i kollektivavtalet.Senast uppdaterad: 10.08.2023

Sök