Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Livsförändringar » Pensionering » Finlands pensionssystem
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Hur fungerar Finlands pensionssystem?

Finlands arbetspensionssystem är obligatoriskt för alla arbetstagare och självständiga företagare. Pensionerna finansieras med pensionsförsäkringsavgifter. Arbetspensionen baseras på personens inkomster under arbetskarriären.

Pensionerna i Finland är arbetspension från förvärvsarbete och företagande samt minimiskydden folkpension och garantipension för äldre som bor stadigvarande i Finland och inte fått arbetspension på grund av en kort arbetshistoria. 

Hur intjänas arbetspensionen? 

Pensionsgrundande är  

  • arbete och företagande 
  • studier som leder till examen 
  • vissa sociala förmåner och vårdledighet. 

Varje euro du tjänar ökar arbetspensionen. Pensionsnivån bestäms individuellt och baseras på dina arbetsinkomster under arbetskarriären. Ju mer heltidsarbete och ju större lön du har, desto större blir din arbetspension.  

Intjäningen upphör inte helt vid kortare bortovaro från arbetslivet eftersom vissa sociala förmåner är pensionsgrundande, såsom graviditets- och föräldrapenning, inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa, rehabiliteringspenning, sjukdagpenning och ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfall i arbetet och trafikförsäkringslagen. Pensionsgrundande är också tiden i studier som leder till examen. Hur mycket arbetspension som intjänas genom sociala förmåner varierar eftersom intjäningsprocenten är högre för vissa förmåner och lägre för andra. 

Små pensioner baserat på arbetskarriären kompletteras med folkpension eller garantipension från FPA. 

Varifrån kommer pensionsmedlen? 

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivares, löntagares och företagares försäkringsavgifter och med placeringar. Folkpensionerna och garantipensionerna från FPA är helt och hållet skattefinansierade. 

Det finns olika sätt att finansiera pensioner och fastställa pensionsförmåner. Finland har ett system med partiell fondering för finansieringen och förmånsbaserade pensioner. 

Vad är ett system med partiell fondering? 

Partiell fondering innebär att en del av årets inbetalda arbetspensionsavgifter fonderas, dvs. placeras. Den fonderade delen används för att betala framtida pensioner. Resten av årets inbetalda avgifter går till pensionsutbetalningar samma år. 

Vad är ett förmånsbaserat system? 

Finlands pensionssystem är förmånsbaserat, vilket innebär att pensionen betalas ut fram till livets slut på den förutbestämda nivån såsom utlovats. Därför är finansieringen särskilt viktig och vid behov måste man röra (höja) arbetspensionsavgifterna. 

Hur påverkar befolkningsstrukturen och -utvecklingen finansieringen av pensionssystemet? 

Pensionärernas förmåner betalas huvudsakligen med de nuvarande arbetspensionsavgifterna. Därmed bekostar de yngre som nu arbetar tidigare generationers pensioner. Det här innebär att de som arbetar måste vara tillräckligt många för att systemet ska klara utbetalningarna till pensionärerna. Befolkningens åldersstruktur och befolkningsutvecklingen är alltså avgörande för pensionssystemets funktion. 

Prognoser utifrån åldersstrukturen i Finland visar att antalet barn och personer i arbetsför ålder kommer att minska medan pensionärerna blir fler när den förväntade livslängden ökar. Detta innebär att ålderspension tas ut under längre tid än förut när människor lever längre.  

I den senaste pensionsreformen tog man hänsyn till befolkningens förväntade livslängd så att pensionsåldern för yngre generationer kopplades till förändringar i livslängden. En livslängdskoefficient minskar pensionens månadsbelopp när den förväntade livslängden ökar. Tanken med koefficienten är att få människor att stanna längre i arbetslivet än i dag. 

Systemet med partiell fondering kommer att spela en betydande roll för infriandet av pensionslöftena på lång sikt. Fondmedlen och avkastningen från placeringarna kan användas för framtida pensionsutbetalningar och upprätthållande av hela systemet. 

Läs också  

Sök