Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Fastighetsservicebranschens kollektivavtal

Uppdaterad: 03.08.2022

Kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen ställer fast anställningsvillkoren inom branschen. Till exempel hittar en städare och en fastighetsskötare i avtalet information om hurdan lön, arbetstid eller sjuklön hen har rätt till. Det handlar om minimivillkor, som inte får underskridas.

PAM förhandlar om kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen med arbetsgivarparten Fastighetsarbetsgivarna rf. Fastighetsservice handlar bland annat om rengöring och städning, skötsel av fastigheter, teknisk service, lokalservice, skötsel av grönområden och andra uppgifter nära förknippade med dessa.

Kollektivavtalet om gårdskarlsarbete och städning med poänglön har sagts upp som ett separat kollektivavtal. Avtalet har numera bifogats till kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen.

 

Kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen

Avtalsperiod: 1.3.2022 - 29.2.2024

Länk till kollektivavtalstexten: Kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen 1.3.2022– 29.2.2024 (bifogas senare)

Länk till kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen (faksimilutgåva) (bifogas senare)

 

Vad är nytt jämfört med förra kollektivavtalet?

Nya löner

Lönetabellerna fr.o.m. 1.6.2022 

En allmän löneökning på 2 % 

Inom fastighetsservice kommer lönerna att höjas med totalt 2,0 procent. Detta gäller tabellöner, personliga löner, kvälls-, natt- och skiftestillägg, jourersättningar samt ersättningar för förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige.

Lönerna stiger 1 juni 2022 med 2,0 procent.

Den andra lönehöjningen för avtalsperioden ska avtalas senast den 15.1.2023. Om ingen överenskommelse nås, kan kollektivavtalet sägas upp 28.2.2023.

Gårdskarlar och städare med poänglön

Från 1.6.2022 höjs även poängen, minimilönerna och grundtimlönerna i protokollet för vaktmästare och städare med poänglön med 2,0 procent.

Faktiska arbetstimmar i arbetsavtalet

PAM ville få till förändringar som skulle bidra till att allt fler deltidsanställda få fler timmar på sina arbetskontrakt. Det lyckades vi med.

Arbetsgivaren och den deltidsanställde ska minst en gång om året kontrollera om den faktiska arbetstiden motsvarar arbetstiden i avtalet. Om den faktiska arbetstiden har varit större än timantalet i arbetsavtalet, ska arbetsavtalet justeras så det motsvarar verkligheten. Arbetsgivaren ska ge ett motiverat svar på arbetstagarens begäran.

Arbetsgruppen förbereder en reform av söckenhelgsersättningar

PAM vill att systemet med söckenhelgsersättningar ska vara rättvist för alla anställda.

I enlighet med medlingsbudet kommer PAM och Fastighetsarbetsgivarna att tillsätta en arbetsgrupp för att revidera det nuvarande systemet med söckenhelgsersättningar. Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före utgången av 2023 och det nya systemet ska träda i kraft från början av 2025.

Arbetsavtalsmall

PAM har haft som mål att ingripa i vissa arbetsgivares praxis som har gått ut på att en anställd redan i arbetsavtalet avstår från sin rätt till t.ex. lediga helger eller går med på arbete sex dagar i veckan eller merarbete.

Till kollektivavtalet har nu bifogats PAM:s och Fastighetsarbetsgivarnas gemensamma arbetsavtalsmall (länk läggs till senare), vars användning rekommenderas.

Förkortning av tiden för anmälan om permittering

Det är nu möjligt att lokalt avtala om att tiden för anmälan om permittering ska förkortas till 7 dagar.

Övrigt:

 • En arbetsgrupp ska senast den 31 maj 2022 samordna inskrivningarna i kollektivavtalet om moder och faderskapsledighet i enlighet med den nya familjeledighetsreformen. Detta kommer inte att öka kostnaderna eller det totala antalet betalda semesterdagar.
 • Arbetsgruppen uppdaterar samarbetsavtalet så att det tekniskt motsvarar den nya samarbetslagen.
 • Alla inskrivningar som hänvisar till konkurrenskraftsavtalet, dvs. en förlängning av arbetstiden, har strykts.

 

Kollektivavtalet 1.2.2020-28.2.2022 

Kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen hittar du här (på finska).

Lönetabeller 1.4.2020– 28.2.2022

Kollektivavtalet i fickformat

På finska

In English

Eesti keeles

Po russki

På svenska

Arabiska

 


Kollektivavtal 1 februari 2018–31 januari 2020

Kollektivavtal 1.2.2018–31.1.2020 (se lönetabellerna på s. 12-13)

Lönetabeller på finska 1.2.2018–31.1.2020.

Här en länk till det finska förlikningsförslaget  som gjordes av riksförlikningsmannen och som godkändes 28.2.2018

 

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14