Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Fastighetsservicebranschens kollektivavtal

Fastighetsservicebranschen

Arbetsgivarpart: Fastighetstjänsterna rf

PAM förhandlar om kollektivavtalen för fastighetsservicebranschen. De avtalade villkoren är minimivillkor, som arbetsgivaren minst ska tillämpa på alla sina anställda. Till exempel är lönerna minimilöner, som inte får underskridas.

Kollektivavtal 1.2.2018–31.1.2021 (se lönetabellerna på s. 12-13)

Fastighetsservicebranschens nya kollektivavtal i ett nötskal hittar du här på svenska.

Lönetabeller på finska 1.2.2018–31.1.2020.

Här en länk till det finska förlikningsförslaget  som gjordes av riksförlikningsmannen och som godkändes 28.2.


Avtalsperiod: 1 februari 2018–31 januari 2020

Vad är nytt jämfört med tidigare kollektivavtalet?


Sammanfattat:

Försämringsförslagen av arbetsgivarförbundet Fastighetstjänsterna rf kring till exempel arbetstidstilläggen och längden på arbetsdagen förverkligades inte.

Lönerna höjs generellt med 1,6 % den 1 april 2018 och 1,6 % den 1 april 2019. Kvälls-, natt- och skifttilläggen, jourersättningarna, gruppäldstens ansvarstillägg och ersättningarna till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 3,2 % den 1 april 2018.

Ett viktigt mål för kollektivavtalsförhandlingarna var att revidera formuleringarna om vad som är likställt med arbetad tid. I och med nya kollektivavtalet anses semester enligt semesterlagen samt sjukledighet och frånvaro på grund av att barn under 10 år plötsligt insjuknar enligt kollektivavtalet vara likställda med arbetad tid då mertids- och övertidsarbete beräknas.
Söckenhelger anses dock inte vara likställda med arbetad tid.

Med tanke på bedömningen av arbetets svårighet i avlöningssystemet beslutar arbetsgivaren fortfarande om hur krävande ett arbete är men eventuella meningsskiljaktigheter löses enligt förhandlingsordningen. Kan tvisten inte lösas förhandlar förbunden om frågan och i extremfall kan man låta arbetsdomstolen avgöra den.

För små arbetsplatser med färre än 10 anställda tas fram ett grövre avlöningssystem.
I kollektivavtalet ställs fast att det ska avtalas lokalt om betalningen av tillägg för städning av till exempel spyor.
Avlöningsgruppen utvecklar avlöningssystemet under avtalsperioden.

Hur lyckades PAM med sina mål?

Välfärd genom arbetstider
Byts lön för mertids-, övertids- och söndagsarbete samt för arbete på helgdagsaftnar och lördagar mot ledighet ska ledigheten hållas inom ett år i stället för tidigare sex månader.
Utjämningsperioden för arbetstiden kommer att vara högst 8 veckor i stället för nuvarande 4.

Mervärde för anställda med lokala avtal
Det tillsätts en arbetsgrupp för att utreda behovet av att revidera bestämmelserna om förtroendemän.

Övrigt
Prövotiden är fortfarande 4 månader men den kan förlängas på grund av arbetsoförmåga och familjeledighet enligt arbetsavtalslagen. Arbetsavtalslagen tillät en prövotid på 6 månader.

Om en förälder inte bor i samma hushåll med sitt barn har föräldern nu också rätt att vårda sitt sjuka barn och få lön för 1–3 dagar då den förälder som permanent bor med barnet deltar i åtgärder enligt aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa och därför inte kan vårda eller ordna vård för barnet.
Slutlikviden betalas den 10:e kalenderdagen efter att anställningen upphört.

Avtal om jourarbete som är i kraft tills vidare och varar över två månader ska ingås skriftligen.

Skyldigheten att anordna skjuts för arbetstagare i nattarbete förblir i kraft enligt statsrådets beslut.

Samarbetsavtalet av den 3 december 1997 (10 maj 2001) mellan Servicearbetsgivarna och FFC bifogas kollektivavtalet.

Läs mer