Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Fastighetsservicebranschens kollektivavtal

Uppdaterad: 02.06.2023

Kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen ställer fast anställningsvillkoren inom branschen. Till exempel hittar en städare och en fastighetsskötare i avtalet information om hurdan lön, arbetstid eller sjuklön hen har rätt till. Det handlar om minimivillkor, som inte får underskridas.

PAM förhandlar om kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen med arbetsgivarparten Fastighetsarbetsgivarna rf. Fastighetsservice handlar bland annat om rengöring och städning, skötsel av fastigheter, teknisk service, lokalservice, skötsel av grönområden och andra uppgifter nära förknippade med dessa.

Kollektivavtalet om gårdskarlsarbete och städning med poänglön har sagts upp som ett separat kollektivavtal. Avtalet har numera bifogats till kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen.

 

Fastighetsservicebranschens kollektivavtal


Avtalsperiod: 1.3.2023–31.3.2025

Länk till kollektivavtalstexten: Fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.3.2023–31.3.2025 (läggs till senare)
Länk till webbversionen av Fastighetsservicebranschens kollektivavtal (läggs till senare)

 

Vad är nytt jämfört med det föregående kollektivavtalet?


Nya löner

 • De personliga lönerna höjs med 95 euro (0,59 euro per timme) fr.o.m. 1.5.2023 (eller närmast från början av den därpå följande lönebetalningsperioden).
 • De personliga lönerna höjs med 1,8 procent fr.o.m. 1.8.2024 (eller närmast från början av den därpå följande lönebetalningsperioden).

Tabellönerna höjs 1.5.2023 med 4,4 procent och 1.8.2024 med 1,8 procent. Lönetabell fr.o.m. 1.5.2023 och 1.8.2024 (pdf)

Exempel på hur den nya lönen beräknas (pdf på finska)

Poängvärdena och minimilönerna i protokollet som gäller fastighetsskötsel och städare med poänglön höjs på motsvarande sätt vid samma tidpunkter.

Ersättningarna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 6,2 procent fr.o.m. 1.5.2023.

Ändringar i texten i kollektivavtalet

Veckoslutsledigheter

Under ett kalender år har den anställda minst 14 kombinationer av lediga dagar som består av lördag-söndag. I praktiken utökades antalet veckoslutsledigheter med två under ett kalenderår.

Betalning av slutlön

Kollektivavtalets slutlön ska betalas ut den 10:e kalenderdagen efter att anställningsförhållandet upphört.

I fråga om slutlönen lades en bestämmelse till, på grundval av vilken utbetalningen av slutlönen i enlighet med 18 § i kollektivavtalet kan avtalas annorlunda (lokalt) med arbetstagaren.

Familjeledigheter

De betalda familjeledigheterna ändrades för att motsvara den nuvarande lagstiftningen. Den icke-födande föräldern får lön för 36 familjeledighetsdagar, jämfört med tidigare 6 dagars betald ledighet.

Permittering

När arbetsgivaren permitterar anställda ingår de 5 dagarna för framläggande av förhandlingsförslag i den totala förhandlingstiden.

I protokollet avtalades att arbetsgivaren i oförutsebara och exceptionella situationer (såsom pandemin) kan använda ett kortare permitteringsförfarande. Force majeure konstateras tillsammans med förtroendemannen innan protokollet tillämpas.

Arbetsgrupper, rekommendationer och utvecklingsarbete

Utvärdering av lönesystemet

Under avtalsperioden kommer behovet av att uppdatera bedömningen av arbetets svårighetsgrad samt att utveckla incitamenten hos lönesättningen, arbetets produktivitet och branschens dragningskraft att utredas och utvärderas. I sitt arbete kommer förbunden att lyssna till företagens och deras personalrepresentanters synpunkter och erfarenheter.

Stärkande av invandrarnas språkkunskaper

PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf rekommenderar att arbetsgivaren stöder inlärningen av det inhemska språket hos anställda med invandrarbakgrund, t.ex. genom arbetsskiftsplanering som möjliggör språkstudier, och att utvecklingen av språkkunskaperna främjas genom språkinlärning i arbetet.

Förbunden rekommenderar vidare att arbetsgivarna bekantar sig med och i mån av möjlighet utnyttjar nya tjänster, såsom utbildningar i finska på arbetsplatsen, vars syfte är att främja färdigheterna hos personal med utländsk bakgrund att klara av sina vardagliga arbetsuppgifter på det inhemska språket.

Reform av söckenhelgsystemet

PAM:s och Fastighetsarbetsgivarnas arbetsgrupp för reform av söckenhelgssystemet fortsätter med preciserade villkor. Arbetsgruppen utgjorde en del av medlingsbudet som godkändes våren 2022.

Protokoll som gäller fastighetsskötsel och städare med poänglön

Parterna kommer att fortsätta att arbeta inom ramen för protokollet. Detta innebär att protokollet införlivas i kollektivavtalet.

 

 

Kollektivavtalet 1.3.2022-28.2.2023 i fickformat

På finska

In English

Eesti keeles

Po russki

På svenska

Arabiska

 


Lönetabellerna fr.o.m. 1.6.2022 

Kollektivavtalet 1.2.2020-28.2.2022 

Kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen hittar du här (på finska).

Lönetabeller 1.4.2020– 28.2.2022

Kollektivavtal 1 februari 2018–31 januari 2020

Kollektivavtal 1.2.2018–31.1.2020 (se lönetabellerna på s. 12-13)

Lönetabeller på finska 1.2.2018–31.1.2020.

Här en länk till det finska förlikningsförslaget  som gjordes av riksförlikningsmannen och som godkändes 28.2.2018

 

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 vardagar kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 vardagar kl. 10-14