Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Fastighetsservicebranschens kollektivavtal

Uppdaterad: 04.01.2022

Kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen ställer fast minimivillkoren inom branschen såsom lön, arbetstid, lön för sjuktid, ersättning för söckenhelger osv. Det handlar om minimivillkor som arbetsgivare ska tillämpa på alla sina anställda.

Fastighetsservice handlar bland annat om rengöring och städning, skötsel av fastigheter, teknisk service, lokalservice, skötsel av grönområden och andra uppgifter nära förknippade med dessa.

Löner, ersättningar och arvoden för fastighetsskötarens arbete och städare med poänglön ingår i ett protokoll bifogat till kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen.

Fastighetsservicebranschens arbetsgivarpart: Fastighetstjänsterna rf

PAM förhandlar om kollektivavtalen för fastighetsservicebranschen. De avtalade villkoren är minimivillkor, som arbetsgivaren minst ska tillämpa på alla sina anställda. Till exempel är lönerna minimilöner, som inte får underskridas.

Kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen gäller 1 februari 2020–28 februari 2022.

Lönetabellerna gäller 1 april 2020–28 februari 2022. Se den nya lönetabellen här (s.20).

 

OBS! På grund av coronapandemin gjordes tillfälliga förändringar i arbetsvillkoren och arbetslagstiftningen 2020. Utvidgningen av den så kallade återanställningsskyldigheten för de som avskedats av produktionsmässiga och ekonomiska skäl under perioden 1 april till 31 december 2020 kommer att fortsätta att påverka. Läs mer om återanställningsskyldigheten (på finska).
 

Vad är nytt jämfört med förra kollektivavtalet?

Beredskapen bland arbetstagarna möjliggjorde genuina kollektivavtalsförhandlingar med utgångspunkt i behoven inom fastighetstjänstebranschen. Tack vare beredskapen att strejka fick vi till stånd ett kollektivavtal som inte innebär till exempel stora ändringar i arbetstidssystem. Enligt nya avtalet har arbetstagare fortfarande rätt till regelbunden ledighet per vecka och slopas totalt arbetstidsförlängningen enligt Sipiläregeringens konkurrenskraftsavtal.

Lönerna höjs med totalt 3,3 %
Inom fastighetsservice kommer lönerna att höjas med totalt 3,3 %. Det viktiga är att lönerna höjs mer i början.
De stiger därmed först med 2,0 % 1 april 2020 och  sedan med 1,3 % 1 april 2021.

NYA LÖNETABELLER fr.o.m. 1.4.2020

TIDIGARE LÖNETABELLEN (se längst ner på sidan)

Tilläggen för kvälls- och nattskift höjs något

Enligt nya avtalet är tillägget för kvällsarbete och kvällsskift 0,72 euro/h och tillägget för nattarbete och nattskift 1,33 euro/h från och med 1 april 2020.
Poängvärdena, minimilönerna och grundtimlönerna i protokollet gällande fastighetsskötarens arbete och städare med poänglön höjs i motsvarande mån vid samma tidpunkter.

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopas totalt inom fastighetsservice

PAM:s mål var att slopa gratisarbetet enligt konkurrenskraftsavtalet från 2016. Vi lyckades med detta och arbetstidsförlängningen slopas totalt inom fastighetsservice under en övergångsperiod på 10 månader. Samma övergångsperiod gäller också till exempel handel. Alla arbetstidsförlängningar enligt konkurrenskraftsavtalet avlägsnas ur kollektivavtalet 31 december 2020.

Anställda får rätt att tillsammans med arbetsgivaren jämföra faktiska arbetstiden med arbetsavtalet
PAM ville få till stånd förändringar som gjorde det möjligt för allt fler deltidsanställda att få mer arbete. Vi lyckades med detta och nu förbättras ställningen för deltidsanställda både med en ny rätt att granska arbetstiden och med en arbetsgrupp som PAM och arbetsgivarförbundet tillsätter för att gå igenom frågan.

Formulering:
•    På begäran har deltidsanställda rätt att inom rimlig tid tillsammans med arbetsgivaren en gång per år granska överensstämmelsen mellan faktiska arbetstiden och arbetstidsvillkoret i arbetsavtalet.

Denna granskning behöver inte genomföras om det bestäms om en motsvarande skyldighet i lag.  
•    Förbunden tillsätter en arbetsgrupp för att följa med eventuella arbetslagstiftningsändringar rörande deltidsanställda och bedöma dessas inverkan på deltidsanställningar. Efter att ha slutfört detta arbete ställer arbetsgruppen fast eventuella nödvändiga åtgärder.

Rätt till 12 lediga veckoslut per år

Fastighetstjänstebranschen övergår delvis till en 24/7-arbetstid. Då det handlar om att kombinera arbete och ledighet är det beaktansvärt att antalet veckoslutsledigheter lördag–söndag kunde ställas fast i avtalet. Inom branschen ska anställda nu ha minst 12 lediga lördagar–söndagar under ett kalenderår. Till exempel inom handel är avtalade antalet lediga lördagar–söndagar för tillfället endast 9. 

Formulering:
•    Under kalenderåret får arbetstagaren minst 12 fridagskombinationer lördag–söndag om det inte avtalas om annat med arbetstagaren eller det finns en grundad anledning för annat. Fridagskombinationerna rör inte arbetstagare som i regel arbetar enbart under veckoslut. Lediga dagar som infaller under semestern räknas som erhållna fridagskombinationer. Om arbetstagaren inte har arbetat hela året ges fridagskombinationer i relation till detta.

Nya anställdas rätt till lön för sjuktid som beror på olycksfall i arbetet

Denna bestämmelse ser till att nya anställda får sina intäkter snabbare än om de får ersättning från ett försäkringsbolag. Syftet med bestämmelsen är att behandla anställda mer lika och att se till att sjuktiden på grund av olycksfall inte blir en orimlig börda för anställda. 

•    I fortsättningen om anställningen varat under en månad och anställda är oförmögen att utföra arbete enligt sitt arbetsavtal på grund av ett olycksfall som skett i en arbetsuppgift, betalas lön för sjuktid omedelbart från början av anställningen såframt förutsättningarna enligt 11 § i kollektivavtalet uppfylls. Lön för sjuktid betalas dock för högst 28 kalenderdagar.

Söckenhelgsersättningarna ska bli bättre

PAM:s mål är att avlönade lediga söckenhelger ska jämlikt röra alla fastighetsserviceanställda i fortsättningen. Inom fastighetsservice arbetas det allt mer dygnet och året runt. Därför är det viktigt att ersättningarna för söckenhelger reflekterar denna förändring. För att utveckla kollektivavtalet är det viktigt att parterna går tillsammans igenom nuläget i en arbetsgrupp och utreder alternativa modeller.
•    Det tillsätts en arbetsgrupp för att gå igenom och utreda bestämmelsen om söckenhelgsersättningar i kollektivavtalet. Utredningen ska beakta eventuella förändringar inom branschen och de behov av att utvidga serviceutbudet som finns hos kundföretag.
•    Arbetsgruppen utreder alternativa modeller för kollektivavtalsbestämmelsen om söckenhelgsersättningar. 
•    Arbetsgruppen ska lämna en lägesrapport senast 31 oktober 2020. Den ska ha slutfört sitt arbete för gemensam genomgång mellan parterna 31 oktober 2021.
 

Tillägg för städning av utsöndringar

Det tillägg för städning av utsöndringar som ingick i förlikningsförslaget år 2018 fick nu en egen punkt i kollektivavtalet. Redan under förra avtalsperioden ingick flera företag fungerande lokala avtal om betalning av detta tillägg. För förtroendemän arrangerar PAM bra utbildning i lokala avtal på arbetsplatsen.

Formulering:
•    Om betalning av tillägg för städning av utsöndringar – avföring, spyor och blod inomhus – avtalas lokalt.

Andra centrala ändringar

 

Prövotid

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om prövotid enligt arbetsavtalslagen. Prövotiden är högst sex månader om inte annat föranleds av arbetsavtalslagen. I visstidsanställningar får prövotiden vara högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller, dock inte längre än sex månader.

Periodarbete

I tillägg till bestämmelserna i arbetstidslagen kan periodarbete användas på ställen som det avtalas om i kollektivavtalet eller lokalt. 

Formulering:
•    Arbetstiden kan arrangeras som i arbetstidslagen avsedd periodarbete enligt 7 § i arbetstidslagen.
•    Ordinarie arbetstiden i periodarbete är högst 112,5 eller 120 timmar under tre veckor eller högst 75 eller 80 timmar under två veckor. När arbetstiden är 120 eller 80 timmar tillämpas bestämmelserna om förkortning av årsarbetstiden i protokollet över arbetstidsförkortning.
•    När ordinarie arbetstiden i periodarbete är högst 114 timmar under tre veckor eller 76 timmar under två veckor tillämpas bestämmelserna om förlängning av den årliga arbetstiden i protokollet över förlängning av arbetstiden. Bestämmelsen är i kraft till och med 31 december 2020.

I stället för gratistimmar kan arbetsgivaren i fortsättningen använda 8 timmar per år för utbildning, introduktion eller möten. För dessa betalas grundlön.

I och med nya avtalet ska du få lön för arbetstid jämte eventuella arbetstidstillägg och söndagsersättningar för till exempel möten och utbildning efter arbetsdagen. Sådana timmar får det finnas högst 8 per år utan förhöjningsdelar för mertids- och övertidsarbete. Bestämmelsen träder i kraft 1 januari 2021.

Formulering:
•    I tillägg till ordinarie årsarbetstiden kan arbetsgivaren anvisa arbetstagaren högst 8 timmar per kalenderår för utbildning, introduktion och möten nödvändiga för att utföra arbetet. För denna tid betalas lön för ordinarie arbetstid jämte eventuella arbetstidstillägg och ersättningar för söndagsarbete.
•    Utbildningen, introduktionen och mötena kan genomföras så att arbetsskiftet förlängs med längden på utbildningen, introduktionen och mötet, dock högst två timmar per dag. Utbildningen, introduktionen och mötena kan också bilda en hel dag. Tiden för utbildning, introduktion och möten får inte infalla på söckenhelger, om det inte avtalas om annat. I samband med utbildning iakttas för övrigt bestämmelserna i utbildningsavtalet mellan förbunden.

Dygnsvila enligt nya arbetstidslagen

Bestämmelserna om vilotiden per dygn ändrades enligt nya arbetstidslagen.

Formulering:
•    Vilotiden per dygn kan tillfälligt förkortas eller avvikas från enligt 25 § i arbetstidslagen.

Samtycke till mertids- och övertidsarbete enligt nya arbetstidslagen

Bestämmelsen ändrades enligt nya paragrafnumreringen i arbetstidslagen.

Formulering:
Arbetstagarens samtycke till mertids- och övertidsarbete bestäms enligt 17 § i arbetstidslagen.
 

Söndagsarbete

Bestämmelsen ändrades enligt nya paragrafnumreringen i arbetstidslagen. Lönen för söndagsarbete ändras inte.

Formulering: 
För arbete som utförs på söndag eller kyrklig helgdag betalas med 100 procent förhöjd lön enligt 20 § i arbetstidslagen.

Lönebestämmelserna

Kollektivavtalet får en bestämmelse om ett alternativt lönesystem för småföretag.

Betalning av slutlön

Bestämmelsen kompletterades med möjligheten att avtala lokalt. Lokala avtalet ska ingås av förtroendemannen och arbetsgivaren.

Formulering:
När anställningen upphör skall lönen betalas inom tio kalenderdagar från det att den upphört, om arbetstagaren har lämnat all information som krävs för att betala lönen. Arbetsgivaren och förtroendemannen kan lokalt avtala om en annan tidpunkt för betalning av slutlönen enligt 18 § i kollektivavtalet.

Förtroendemannasystemet

Ersättningarna till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs i samma mån som lönerna inom branschen. För att de ska orka och må bättre får förtroendemän fler utbildningsmöjligheter.

Formulering:
•    Ersättningarna till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 2 % 1 april 2020 och 1,3 % 1 april 2021.
•    Det anses vara viktigt att förtroendemän mår bra och orkar på arbetsplatsen. Då det avtalas om fackföreningsutbildning som understöds av arbetsgivaren beaktas i detta samband möjligheten att delta i kurser i välbefinnande. En ny kurs på tre dagar godkänns som utbildning som understöds av arbetsgivaren. Denna utbildning ökar utbildningsutbudet med en kurs.
 

Protokollet gällande fastighetsskötarens arbete och städare med poänglön

Parterna har redan länge varit ense om att protokollet gällande fastighetsskötarens arbete och städare med poänglön ska avlägsnas från kollektivavtalet. De har också varit ense om att inkomstnivån för de anställda som omfattas av protokollet inte ska sjunka då det avlägsnas.

Formulering:
•    Förbunden tillsätter en arbetsgrupp för fastighetsskötarens arbete och städare med poänglön. Arbetsgruppen går igenom bestämmelserna i protokollet gällande fastighetsskötarens arbete och städare med poänglön och tar fram nödvändiga åtgärder och kollektivavtalsbestämmelser för att ersätta protokollet med kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen. Samtidigt tas fram modeller, uppgiftsbeskrivningar, för fastighetsskötarens arbete för lönesystemet inom fastighetstjänstebranschen. Dessa åtgärder ska vara klara 31 maj 2021.
•    Efter att arbetsgruppen slutfört sitt arbete ska kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen tillämpas som sådant i anställningar som rör personer som arbetar som i protokollet avsedda fastighetsskötare eller städare med poänglön. Inkomstnivån för de anställda som omfattas av protokollet vid tidpunkten för ändringen ska inte sjunka.

 

Kollektivavtal i fickformat

På finska

In English

Eesti keeles

Po russki

På svenska

Arabiska

 


Kollektivavtal 1 februari 2018–31 januari 2020

Kollektivavtal 1.2.2018–31.1.2020 (se lönetabellerna på s. 12-13)

Fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.2.2018 - 31.1.2020 i ett nötskal hittar du här på svenska.

Lönetabeller på finska 1.2.2018–31.1.2020.

Här en länk till det finska förlikningsförslaget  som gjordes av riksförlikningsmannen och som godkändes 28.2.

 

Läs mer

Medlemsförmåner