Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Kollektivavtal för handeln

Uppdaterad: 12.03.2021

Kollektivavtalet för handelsanställda ställer fast minimianställningsvillkoren för handelsarbete såsom löner, arbetstidstillägg, arbetstider och semester. Avtalet ingicks av Servicefacket PAM och Finsk Handel.

Förhandlingsparter

Servicefacket PAM rf och Finsk Handel
Avtalsperiod: 1 februari 2020–31 januari 2022

 

Tillämpningsområde

Handelns kollektivavtal ställer fast minimivillkoren inom handel såsom lön, arbetstid, lön för sjuktid, ersättning för söckenhelger osv. Det handlar om minimivillkor som arbetsgivare ska tillämpa på alla sina anställda.

Handelns kollektivavtal tillämpas på företag som verkar inom detaljhandel, partihandel, agenturhandel, kioskhandel, service- och trafikstationsverksamhet, handelns service- och stödverksamhet eller maskinuthyrning. Avtalet rör anställda vars arbete omfattas av arbetstidslagen.

Handelns avtalslösning omfattar också kollektivavtalsprotokollet för handelns IKT-tjänstemän, kollektivavtalsprotokollet för försäljningspersonal på Hankkija Abp, kollektivavtalet för lager- och transportförmän och kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln.

 

Handelns kollektivavtal 1.2.2020–31.1.2022

OBS! På grund av coronapandemin gjordes tillfälliga förändringar i arbetsvillkoren och arbetslagstiftningen 2020. Utvidgningen av den så kallade återanställningsskyldigheten för de som avskedats av produktionsmässiga och ekonomiska skäl under perioden 1 april till 31 december 2020 kommer att fortsätta att påverka. Läs mer om återanställningsskyldigheten (på finska).
 

Nedan finns länkar till handlingar och därefter en sammanfattning av ändringarna (på finska):

Ändringar i handelns kollektivavtal

Ändringar i kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln

Bekanta dig och förtjäna-avtalet

 

Gamla materialerna

Handelns kollektivavtal 1.2.2018-31.1.2020

Lönetabeller

Bilaga till Handelns kollektivavtal: Avtal och Rekommendationer

 

Vad är nytt jämfört med förra kollektivavtalet?
 

Löner

Lönetabeller 1.4.2020

Lönetabeller 1.4.2021

 • Tabell- och individuella lönerna till arbetstagare, tjänstemän och förmän höjs med 2,0 % 1 april 2020.
 • Tabell- och individuella lönerna till arbetstagare, tjänstemän och förmän höjs med 1,3 % 1 april 2021.
 • Arbetstidstilläggen höjs inte under avtalsperioden.
 • Ersättningarna till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 3,3 % 1 april 2020.

Tabell Ersättningar till förtroendemän

De gamla lönetabellerna (på finska):

Lönetabeller 1.4.2018

Lönetabeller 1.4.2019

Samma datum höjs tabellönerna med 1,6 %. Nya lönetabellerna finner du här. Förmäns personliga och tabellöner höjs med 1,6 % under respektive avtalsår. Ersättningarna till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs enligt vad som avtalas separat (länk till tabeller).

 

Textändringarna nedan träder i kraft 1 april 2020 om det inte anges annat.
 

Konkurrenskraftsavtalet

PAM:s mål var att slopa gratisarbetet enligt konkurrenskraftsavtalet från 2016. Vi lyckades med detta.

 • Ur årsledighetssystemet avlägsnas arbetstidsförlängningen genom att justera systemet för intjäning av årsledighet och antalet årsledigheter. I fortsättningen intjänar du maximalt 9 årsledigheter jämfört med nuvarande 7.
 • Söckenhelgssystemet är fortfarande ett alternativ till årsledighetssystemet. Arbetsgivaren kan besluta att det ska användas. I söckenhelgssystemet förkortas heltidsanställdas arbetstid från 38 till 37,5 timmar. 
 • Ändringarna i årsledighets- och söckenhelgssystemen träder i kraft först 1 januari 2021.
   

Tillräckligt med arbetstimmar

PAM ville få till stånd förändringar som gjorde det möjligt för allt fler deltidsanställda att få mer arbete. Detta förbättrade deras utkomst.

En ny modell för flexibelt heltidsarbete ger allt fler en möjlighet till heltidsarbete.

 • Arbetstagaren och arbetsgivaren avtalar lokalt om flexibelt heltidsarbete. Enligt systemet betalas anställda med färre än 37,5 timmar full månadslön. De förbinder sig att i tillägg till timmarna antecknade i arbetsskiftsförteckningen ta emot så kallade flextimmar så att totala timantalet blir lika stort som i heltidsarbete. I arbetsskiftsförteckningen ska det finnas minst 22,5 timmar per vecka och flextimmar ska delges minst 24 timmar före skiftet. Anställda kan vägra ta emot timmarna till exempel om det redan avtalats om ledighet.

Förtroendemäns rätt till information stärks och följande frågor ska gås igenom med dem:

 • Strukturen för den personal som arbetar färre än 37,5 timmar och hur den utvecklas och en bedömning av hur den kommer att utvecklas regionalt eller efter driftsställe eller någon annan ändamålsenlig enhet med tanke på arbetsgivaren.
 • Antalet och relationen mellan arbetsavtalstimmar och faktiska arbetstimmar och hur de utvecklas och en bedömning av hur de kommer att utvecklas regionalt eller efter driftsställe eller någon annan ändamålsenlig enhet med tanke på arbetsgivaren. 
 • Uppgifter om andra eventuella åtgärder för att se till att arbete utförs på eller nästan på heltid.
 • Syftet med genomgången är att bidra till att skyldigheten att erbjuda mertidsarbete och 6 § i kollektivavtalet realiseras. 
   

Ställningen för extern arbetskraft

PAM:s mål: Företag ska engagera sig mer för sina anställda och därmed ska ställningen för extern arbetskraft förbättras.

PAM och Finsk Handel bildar en gemensam arbetsgrupp som går igenom sätt att utnyttja arbetskraft och relaterade behov med tanke på affärsverksamheten och behoven bland anställda.
 

I kollektivavtalet antecknades:

 • förtroendemannens rätt att företräda hyrda arbetstagare i utredningen av tvister enligt bestämmelserna i lagen om beställarens ansvar och 
 • förtroendemannens rätt att begära och få information om avtal om hyrd arbetskraft och underleverans enligt bestämmelserna i lagen om beställarens ansvar. Då informationen lämnas ska orsaken till att hyrt arbete används, volymen på anlitade arbetskraften, företagets identifieringsuppgifter, arbetsstället, arbetsuppgifterna, avtalstiden samt tillämpliga kollektivavtalet eller centrala anställningsvillkoren klarläggas.
   

Andra centrala ändringar

Prövotid

Maximala prövotiden blir 6 månader enligt lagstiftningen i stället för nuvarande 4 månader.

Orka arbeta

 • Längre dygnsvila. Dygnsvilan mellan skift är fortfarande 11 timmar.
 • Anställda kan arbetsplatsspecifikt avtala om kortare dygnsvila men den ska vara minst 8 timmar i stället för nuvarande 7 timmar. I specifika fall kan det avtalas om dygnsvila på 7 timmar.
 • Kortare arbete i sträck. Mellan fridagar får det vara högst 8 arbetsdagar i stället för nuvarande 9. Arbetsplatsspecifikt kan det dock avtalas om 10 arbetsdagar i rad utan fridagar. I specifika fall kan det avtalas med anställda om 11 arbetsdagar. Gränsen på högst 8 arbetsdagar rör också lagerarbetare. I samband med lagerarbetare kan det dock fortfarande arbetsplatsspecifikt avtalas om högst 12 arbetsdagar i rad.
 • Klarare fridagar under en utjämningsperiod. Under en utjämningsperiod ska du ha lika många fridagar enligt kollektivavtalet som det finns veckor i perioden. Detta innebär att till exempel under en 4 veckor lång utjämningsperiod ska du ha 4 * 2 = 8 fridagar (veckovila och fridag enligt kollektivavtalet).
 • Förhandlingsorganisationen för förmän inom handel och Finsk Handel genomför ett projekt för att främja arbetshälsan, arbetstrivseln och kontrollen över egna arbetet bland förmän under 2020–21.
 • För kontorsanställda är fridagen permanent – om möjligt lördagen. Bestämmelsen om en permanent fridag i kontorsarbete behöver dock inte iakttas om det finns en grundad anledning för det på basis av affärsverksamheten.
 • I fortsättningen behöver kontorsanställda ges endast två lediga helgaftnar på samma sätt som expediter om det finns en grundad anledning för det på basis av affärsverksamheten.

 

När arbetsskiftsförteckningen ska delges

 • Också i fortsättningen ska arbetsskiftsförteckningen delges senast två veckor innan arbetsveckan inleds.
 • Är utjämningsperioden minst 19 veckor ges arbetsskiftsförteckningen för kännedom senast 3 veckor innan arbetsveckan inleds. Tidigare gällde tiden på 3 veckor utjämningsperioder på minst 9 veckor.
 • I fortsättningen kan det arbetsplatsspecifikt avtalas också i samband med dessa långa utjämningsperioder att arbetsskiftsförteckningen delges senast en vecka innan arbetsveckan inleds. Om arbetsplatsen har en förtroendeman avtalas det med förtroendemannen om frågan. Finns det inte en förtroendeman ingås avtalet om en vecka med personalgruppen i fråga.

 

Arbetsolyckor

Är anställda arbetsoförmögna på grund av en arbetsolycka har de rätt till en avlönad period på 4 veckor oberoende av hur länge anställningen varat. Tidigare var avlönade perioden kortare om anställningen varat under 3 månader också i samband med arbetsolyckor.

 

Arbetsdräkt

Arbetsplatsspecifikt kan det avtalas om ersättande arrangemang i stället för att arbetsgivaren förser expediter med arbetsdräkt. 

 

Andra ändringar:

Kontorsanställda och partiförsäljare kan avtala att uppsägningstiden för bägge parter ska vara 1 månad. Är uppsägningstiden för arbetsgivare längre enligt kollektivavtalet ska de följa den.

 

Preciseringar:

 • när arbetsavtalstimmar ska höjas
 • anställda som omfattas av en eventuell utjämningsperiod på 27–52 veckor
 • beredskap och nödarbete
 • granskning av maximala arbetstiden 
 • rätt till lön för tandläkarbesök
 • betalning av extra lediga dagar enligt semesterlagen 
   

Genomförs senare

 • PAM:s och Finsk Handels arbetsgrupp fortsätter sitt arbete med att förnya avlöningssystemet.
 • PAM och Finsk Handel tar fram modellanvisningar för trakasserier och sexuella trakasserier. Syftet är att hjälpa arbetsplatser att ta fram sådana anvisningar.
 • PAM:s och Finsk Handels gemensamma utbildningspolitiska arbetsgrupp utreder utvecklingen av yrkeskompetens.
 • Förbunden tillsätter också en separat arbetsgrupp för att utvärdera hur anställda orkar arbeta och ergonomisk och personalbaserad arbetsskiftsplanering. Arbetsgruppen utreder också testmodeller för arbetsskiftsplanering som kunde göra det möjligt att låta utföra arbete på heltid.
 • Det ingicks ett avtal om sommarpraktikantprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna för 2020 och 2021.
   

Förtroendemannasystemet

På företag som är riksomfattande eller har över 800 anställda ska det förhandlas om förtroendemannaorganisationen för att öka lokala växelverkan. Kollektivavtalet ställer fast vilka frågor som måste gås igenom.

 • Avtalet om organisationen ska ingås skriftligen.
 • Uppnås inte samförstånd om organisationen kan arbetsmarknadsparterna behandla frågan om någondera parten begär detta. 

För deras ämbetsperiod höjs arbetstimmarna för deltidsanställda förtroendevalda minst till det timantal som ställs fast i tabellen över befrielse från arbetet för förtroendevalda. 
 

Ändringar som rör förmän 

Matrast

 • Med lokala avtal kan matrasten förkortas med 30 minuter eller
 • slopas totalt då anställda får äta på arbetstid.
 • Anställda avtalar om detta med sin förman.

Arbetsskiftsförteckning

 • Då arbetsskiftsförteckningen upprättas ska förmän ges tillfälle att framföra sina åsikter om längden på och placeringen av arbetsskift och hur fridagar och årsledighet ges.

Diskussion om att orka arbeta

 • En diskussion om hur förmannen orkar arbeta, belastningsfaktorer i arbetet och vid behov vidare åtgärder ska föras i slutet av lönediskussionen eller vid någon annan tidpunkt på arbetsplatsen.

 

För förtroendemän

Via länkarna hittar du material riktat till förtroendemän

Ikraftträdande och förverkligande av förändringar i kollektivavtal

Förverkligande av lönesättning

 

Kollektivavtal i fickformat

Ta del av de mest centrala bestämmelserna i handelns kollektivavtal på olika språk.

På finska

På svenska

På engelska

På ryska

På estniska

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14

  PAM:s tjänster på sommaren
  Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
  PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.