Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Kollektivavtal för handeln

Uppdaterad: 26.05.2023

I kollektivavtalet för anställda inom handelssektorn har avtalats om minimivillkoren för arbetet inom handelssektorn. I avtalet kan till exempel en försäljare och en lagerarbetare hitta information om arbetstid, lön och lön för sjukdomstid. Villkoren är minimivillkor.

Avtalet förhandlas fram av Servicefacket PAM rf som representant för arbetstagarna och Finsk Handel som representant för arbetsgivarna. Kollektivavtalets avtalsperiod är 1.2.2023–31.1.2025 (24 mån).

Avtalet tillämpas på företag som verkar inom detaljhandel, partihandel, handelslogistik, agenturhandel, kioskhandel, service- och trafikstationsverksamhet, handelns service- och stödverksamhet eller maskinuthyrning. Handelns kollektivavtal omfattar cirka 200 000 arbetstagare.

Handelns kollektivavtal 1.2.2023–31.1.2025

Digital version av kollektivavtalet (kommer senare)

Bilaga till handelns kollektivavtal – avtal och rekommendationer (kommer senare)

Innehållsförteckning

(klicka på rubriken för att komma till det aktuella avsnittet)

Vad är nytt i jämförelse med det föregående kollektivavtalet?

Övriga centrala förändringar

Övrigt

Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalet

Förändringar som gäller cheferna

För förtroendevalda

Kollektivavtal i fickformat

Nedan länkar till dokumenten och efter dem en sammanfattning av förändringarna i text

Förändringar i handelns kollektivavtal

Förändringar i kollektivavtalet för chefer inom detaljhandeln

Dokumenten om familjeledighet

Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalet

Vad är nytt i jämförelse med det föregående kollektivavtalet?

Avtalsperioden för kollektivavtalet för handelsbranschen är 1.2.2023–31.1.2025 (24 mån).

Löner

Tabellöner fr.o.m. 1.6.2023

Tillägg fr.o.m. 1.6.2023

 • Lönelösningen består av ett engångsbelopp och löneförhöjningar 1.6.2023 och 1.6.2024.
 • Engångsbelopp i april 2023
  • För heltidsanställda 400 euro, för deltidsanställda i proportion till timmarna i arbetsavtalet
  • Betalas i samband med löneutbetalningen i april 2023.
  • 200 euro (hälften) kan betalas senast i samband med löneutbetalningen i september
  • Förutsättningen är att anställningsförhållandet har inletts senast 1.2.2023 och är giltigt den första betalningsdagen.
  • Betalas också om den anställda är permitterad, sjukledig eller familjeledig
 • Löneförhöjningar 1.6.2023
  • De personliga månadslönerna höjs med 105 euro, de personliga timlönerna med 0,66 euro
  • Tabellönerna höjs 3,88 %
  • Dessutom höjs tabellönerna
   • Så att B1-tabellönerna höjs med 50 % av skillnaden mellan B2- och B1-tabellönerna
   • Så att C1-tabellönerna höjs med 50 % av skillnaden mellan C2- och C1-tabellönerna
  • Ersättningarna för förtroendepersoner höjs med 6 %
 • Löneförhöjningar 1.6.2024
  • De personliga månadslönerna höjs med 60 euro och de personliga timlönerna med 0,38 euro
  • Tabellönerna höjs med 2,14 %
  • Dessutom höjs tabellönerna
   • Så att B1-tabellönerna höjs till B2-tabellönernas nivå
   • Så att C1-tabellönerna höjs till C2-tabellönernas nivå

Ersättning för förtroendemän fr.o.m. 1.6.2023

Ersättning för arbetarskyddsfullmäktige fr.o.m. 1.6.2023

Anvisning om löneförhöjning (pdf, på finska)

(Till innehållsförteckningen)

Nedanstående ändringar i texten träder i kraft 1.2.2023 om inget annat nämns:

Lönesystemet

PAM:s mål var att utveckla lönesystemet för logistik- och tjänstemannauppgifter. I den här målsättningen gjordes betydande framsteg. Lönesystemet för logistik- och tjänstemannauppgifter:

 • Tas i bruk 1.1.2024
 • Klassificering och lönekoppling
  • Grundläggande uppgift [tjänstemän] →  lönegrupp A
  • Yrkesuppgift [tjänstemän och logistik] →  lönegrupp B2
  • Krävande yrkesuppgift [tjänstemän och logistik] →  lönegrupp C1 (1.6.2024 C2)
  • Specialyrkesuppgift [tjänstemän och logistik] →  lönegrupp D
  • Sakkunniguppgift [tjänstemän] →  avtalslön som är högre än lönen för specialyrkesuppgift

Lönesystemet för logistik- och tjänstemannauppgifter revideras enligt följande:

 • De nuvarande lönegrupperna för logistik [lagerarbetare], tjänstemän [kontorsarbetare] och ICT-tjänstemän ersätts 1.1.2024 med ny klassificering som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad
 • Faktorer som inverkar på svårighetsgraden är bl.a. kompetensen som behövs i uppgiften, prövningsrätten, arbetets självständighetsgrad samt interaktionens karaktär
 • Bestämmelserna och terminologin i kollektivavtalet i anslutning till lönerna uppdateras så att de motsvarar en lönegradering baserad på svårighetsgraden

Klassificeringen baserad på svårighetsgrad för ICT-tjänstemän tas i bruk 1.1.2024.

(Till innehållsförteckningen)

Perioden för betald familjeledighet förlängs

PAM:s mål i förhandlingarna var att reformera kollektivavtalet så att det svarar mot målsättningarna i familjeledighetsreformen. Detta lyckades man med. I och med det nya kollektivavtalet ändras följande saker:

 • Den födande föräldern: lön för graviditetsledighet från början av graviditetsledigheten under en sammanhängande period på 40 graviditetspenningsdagar och lön för föräldraledighet under de 36 första föräldrapenningsdagarna.
 • Den icke-födande föräldern: lön för föräldraledighet under de 36 första föräldradagpenningsdagarna.

(Till innehållsförteckningen)

Ökad befrielsetid från arbetet för förtroendevalda

PAM:s mål i förhandlingarna var att förbättra förtroendepersonernas ställning. Detta lyckades då man i förhandlingarna avtalade om ökad befrielsetid från arbetet för förtroendepersoner. Se befrielsetiderna från arbetet här.

(Till innehållsförteckningen)

Övriga centrala förändringar

Uppdatering av fackföreningsutbildningen

Begränsningar som gäller antalet kurser tas bort från kollektivavtalet → rätt att delta och ersättningar:

 • förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige högst 2 veckor under ett kalenderår
 • vice förtroendemannen och 1:a vice arbetarskyddsfullmäktige högst 1 vecka under ett kalenderår

(Till innehållsförteckningen)

Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalet blir en del av kollektivavtalet

Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalet blir en del av kollektivavtalet

(Till innehållsförteckningen)

Gemensam utveckling

 • Pilotprojekt för lokala utbetalningar 2024 som en del av lönelösningen för tjänstemän och partihandlare och -köpare
 • Arbetsgrupp för att förnya grunderna för försäljarnas löner
 • Arbetsgrupp för förtydligande av arbetstidsbestämmelserna i kollektivavtalet
 • Arbetsgrupp för uppföljning av jämställdheten
 • Arbetsgrupp för utbildning, bl.a. främjande av läroavtalsutbildningen
 • Runda bordet för handelns framtid: PAM:s och Finsk Handels gemensamma diskussions- och utvecklingsforum för handelsbranschen
 • Fortsättning på projektet om välmående i arbetet för cheferna i detaljhandeln

(Till innehållsförteckningen)

Främjandet av chefernas välmående i arbetet går framåt

 • När chefen är ledig ska arbetsuppgifterna ordnas så att syftet med ledigheten uppfylls, t.ex. genom vikariearrangemang eller på andra sätt som arbetsgivaren beslutar
 • Diskussionerna om det faktiska genomförandet av ledighet och arbetstid förs på initiativ av någondera parten.
 • I samband med den årliga lönediskussionen behandlas grunderna för eventuella ersättningar och/eller tillägg samt behoven av utbildning och introduktion för att stöda chefens kompetens
 • Arbetstid som av tvingande skäl infallit utanför den egentliga arbetstiden är tilläggs- eller övertidsarbete, och minskar inte utjämningsperiodens timmar om inte annat avtalas på chefens initiativ (ej ny tolkning)
 • I diskussionen som gäller förtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning ska antalet representerade personer och övriga aspekter beaktas

(Till innehållsförteckningen)

Övrigt

Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalet för sommaren 2023 och 2024

Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalet för sommaren 2023 och 2024; ersättning 395 euro (+10 euro bättre än det tidigare). Lär kännä arbetslivet ocj förjäna -avtalet.

(Till innehållsförteckningen)

Förändringar som gäller cheferna

Löner

Chefernas löneförhöjningar

 • Engångsbelopp i april 2023
  • För heltidsanställda 400 euro, för deltidsanställda i proportion till timmarna i arbetsavtalet
  • Betalas i samband med löneutbetalningen i april 2023.
  • 200 euro (hälften) kan betalas senast i samband med löneutbetalningen i september
  • Förutsättningen är att anställningsförhållandet har inletts senast 1.2.2023 och är giltigt den första betalningsdagen.
  • Betalas också om den anställda är permitterad, sjukledig eller familjeledig
 • 1.6.2023 tabellönerna och de personliga lönerna höjs med 3,5 %
 • 1.6.2024 tabellönerna och de personliga lönerna höjs med 2,5 %

(Till innehållsförteckningen)

För förtroendevalda

Klicka på länkarna för att hitta material för förtroendemän

Ikraftträdande och implementering av förändringarna i kollektivavtalet (kommer senare)

Genomförande av lönelösningen (kommer senare)

Kollektivavtal fickformat

De centrala bestämmelserna i handelns kollektivavtal i ett nötskal.

Kollektivavtal i fickformat på finska (kommer senare)

Kollektivavtal i fickformat på svenska (kommer senare)

Kollektivavtal i fickformat på engelska (kommer senare)

Kollektivavtal i fickformat på ryska (kommer senare)

Kollektivavtal i fickformat på estniska (kommer senare)

Medlem: beställ kollektivavtalet här

Fackavdelning: beställ kollektivavtalet här

 

Handelns kollektivavtal 1.2.2022-31.1.2023

Handelns kollektivavtal i fickformat

Handelns kollektivavtal 1.2.2022–31.1.2023

Bilaga till handelns kollektivavtal – avtal och rekommendationer (finskspråkig bilaga)

Ändringar i handelns kollektivavtal (finskspråkig bilaga)

Ändringar i kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln (finskspråkig bilaga)

Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalet (finskspråkig bilaga)

Lönetabeller 2.2.2022 (finskspråkig bilaga)

Tillägg (finskspråkig bilaga)

Tabell: Ersättningar till förtroendevalda (finskspråkig bilaga)

Anvisningar för löneökning (finskspråkig bilaga)

Handelns kollektivavtal och dess centrala bestämmelser i ett nötskal.

Kollektivavtal i fickformat på finska

Kollektivavtal i fickformat på svenska

Kollektivavtal i fickformat på engelska

Kollektivavtal i fickformat på ryska 

Kollektivavtal i fickformat på estniska

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  030 100 640 vardagar kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 vardagar kl. 10-14