Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Kollektivavtal för handeln

Tillämpningsområde:

I kollektivavtalet för handeln har man kommit överens om minimikrav som tillämpas inom branschen såsom lön, arbetstid, lön under sjukdomstid, helgdagsersättning osv. Villkoren är minimivillkor, som arbetgivaren åtminstone bör tillämpa för alla sina arbetstagare.

Kollektivavtalet inom handeln tillämpas vid företag vars verksamhetsområde är detaljhandel, grossisthandel, agenturverksamhet, kioskhandel, bensin- och trafikstationsverksamhet, handelns service- och stödverksamhet eller maskinsuthyrning. Avtalet tillämpas på alla arbetstagare underställda arbetstidslagen.   

Handelns kollektivavtal är i kraft 1.2.2018-31.1.2020

Lönetabeller

Bilaga till Handelns kollektivavtal: Avtal och Rekommendationer

De viktikaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.2.2018–31.1.2020

De nya lönetabellerna (på finska):

Lönetabeller 1.4.2018

Lönetabeller 1.4.2019

Arbetsgivarpart: Finsk Handel

Avtalsperiod: 1 februari 2018–31 januari 2020

Vad är nytt jämfört med tidigare kollektivavtalet?


Sammanfattat
Alla heltidsanställdas och -tjänstemäns månadslöner (anställda per 31.3.2018) höjs med 42 €/mån eller timlönerna med 0,26 €/h den 1 april 2018 och den 1 april 2019. För dem som får avvägd månadslön genomförs förhöjningen enligt samma avvägning som normalt (t.ex. med 30 timmar blir det 30/37,5 * 42 = 34 €/mån).

Samma datum höjs tabellönerna med 1,6 %. Nya lönetabellerna finner du här. Förmäns personliga och tabellöner höjs med 1,6 % under respektive avtalsår. Ersättningarna till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs enligt vad som avtalas separat (länk till tabeller).

Arbetstidstilläggen höjs inte.

Arbetsgivarnas förslag om att skära ned bland annat söndagsersättningarna stoppades. Det sattes också stopp på försämringarna av bestämmelserna om arbetstiden för tjänstemän.

Förbättringar uppnåddes särskilt i samband med granskningen av deltidsanställdas arbetstid: i fortsättningen granskas varje deltidsanställds verkliga arbetstid i perioder av sex månader om det inte lokalt avtalas om en längre granskningsperiod.

I fortsättningen måste det avtalas med anställda om nattarbete och arbetsgivare kan kräva att anställda ska arbeta på natten enbart i situationer då ett nattskift annars inte utfördes. Dessutom fick anställda bättre möjligheter att påverka bland annat placeringen av nattskift.

Nu kan det som mest tjänas in 7 dagar årsledighet. Hittills har det varit 6,5 dagar.

I samband med sjukledighet räcker det i fortsättningen med en egen anmälan i situationer då hälsovårdstjänster inte är tillgängliga, till exempel på veckoslut. Dessutom avtalades det om så kallat ersättande arbete till vilket anställda alltid ska ge sitt samtycke.

Hur lyckades PAM med sina mål?
Centrala textändringar:


Fler timmar till deltidsanställda

• Avtalade timmarna i arbetsavtal för deltidsanställda och verkliga arbetstiden ska jämföras sinsemellan i perioder av ett halvt år. Motsvarar arbetstiden inte det avtalade ska arbetsgivaren skriftligen ange orsakerna för betydande skillnader. Arbetsavtal ska uppdateras så att de motsvarar en längre verklig arbetstid precis som hittills. Lokalt kan det avtalas om längre granskningsperioder på högst ett år.
• Med förtroendemannen ska bland annat principerna för att erbjuda mertidsarbete och hur bra de fungerar, antalet verkliga arbetstimmar bland deltidsanställda och utvecklingen av arbetstimmarna utredas samt framtida utvecklingen uppskattas.

Välfärd genom arbetstider
• Det ska avtalas om nattarbete med anställda. Arbetsgivare kan dock kräva att det ska arbetas på natten om ett nattskift annars inte utfördes. I princip får nattskift inte börja eller sluta mellan klockan 01 och 05. Under vissa förutsättningar är arbetsgivare skyldiga att anordna skjuts för nattarbetare.
• Arbetsskiftsplaneringens inverkan på arbetshälsan har lyfts fram bland annat med fler möjligheter för anställda att påverka arbetsskiftsplaneringen och rekommendationer om rotationen av arbetsskift och placeringen av fridagar.
• Arbetsskift ska vara minst 4 timmar. På anställdas begäran eller av grundad anledning kan de vara kortare. Grundade anledningen måste klargöras för anställda innan en arbetsskiftsförteckning utarbetas.
• Kollektivavtalet ställer fast att syftet med flexibel arbetstid är att ge anställda rätt att själva besluta om när dagliga arbetstiden börjar och slutar.
• I årsledighetssystemet stiger maximiantalet avlönade dagar till 7. Hittills har det varit 6,5 dagar.
• Deltagande i aktiveringsåtgärder som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses också utgöra ett hinder att vårda ett sjukt barn.

Mervärde för anställda med lokala avtal
• Förhållandet mellan lokala avtal och arbetsavtal preciserades. Lokalt avtalade frågor utgör inte en del av arbetsavtal. Lokala avtal kan alltid sägas upp utan att detta påverkade arbetsavtal. Ett arbetsplatsspecifikt avtal är därmed en separat handling.
• Ersättningarna till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs enligt vad som avtalas separat (länk till tabeller).
• I beräkningen av den tid arbetarskyddsfullmäktige är befriade från arbetet beaktas inte längre indelningen i yrkesgrupper och kopplingen till antalet anställda, vilket innebär att till denna del kommer arbetarskyddsfullmäktige att vara i samma ställning som förtroendemän.
• Förmän inom detaljhandeln och lager- och transportförmän får rätt att bland sig välja en förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig.

Övrigt
• I samband med frånvaron på grund av sjukdom räcker det i fortsättningen med den anställdas egna anmälan i situationer då hälsovårdstjänster inte är tillgängliga, till exempel på kvällar, nätter, veckoslut och helgdagar.

• Det avtalades om regler för ersättande arbete i samband med arbetsoförmåga. Anställda ska alltid ge sitt samtycke till ersättande arbete.

• Prövotiden är fortfarande högst 4 månader (enligt arbetsavtalslagen kan prövotiden vara 6 månader). Arbetsgivaren kan dock förlänga prövotiden på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet med högst en månad för varje frånvaroperiod av 30 kalenderdagar. Anställda ska informeras om en förlängning.

• Då det tillämpas ett schema för utjämning av arbetstiden på högst 8 veckor kan det lokalt avtalas att tiden för att ge arbetsskiftförteckningen för kännedom är en vecka i stället för nuvarande två veckor. Förtroendemannen ingår avtalet å anställdas vägnar. Finns det inte en förtroendeman ingås avtalet med personalgruppen i fråga.

• Det kan lokalt avtalas om att ta i bruk ett schema för utjämning av arbetstiden på 27–52 veckor. Avtalet kan ingås för viss tid – högst 52 veckor – och det upphör utan särskild uppsägning efter att tiden gått ut. Schemat kan tillämpas endast på de fastanställda och de visstidsanställda med ett arbetsavtal på minst ett år vars arbetstid är minst 35 timmar per vecka. En del av utjämningen av arbetstiden ska genomföras med hela fridagar. Schemat förutsätter en grundad anledning med samband till produktions- eller serviceverksamheten på driftsstället. Om att ta i bruk schemat ska det avtalas med förtroendemannen. Finns det inte en förtroendeman ingås avtalet med personalgruppen i fråga.

• Arbetsgivaren kan ensidigt besluta om att ta i bruk en veckoarbetstid på 38 timmar och ett söckenhelgssystem i stället för årsledighetssystemet.

• Det har inte skett förändringar vad gäller förutsättningarna för betalning av språktillägg, däremot sjönk tilläggets storlek från och med 1.4.2018. Ifall att arbetstagaren fick språktillägg före 1.4.2018 så bibehålls språktillägget som förut. Om arbetstagaren får språktillägg från och med 1.4.2018 eller därefter är språktillägget 3 % av tabellönen per språk. För språkkunskaper bättre än vanligt betalas ett 2 % högre tillägg. 

• Under avtalsperioden behandlar gemensamma arbetsgrupper mellan PAM och Finsk Handel en reform av avlöningssystemet inom branschen, en utvekling av ställningen för förtroendevalda och utvecklingen av näthandel.

• Under avtalsperioden utreder parterna ytterligare behovet av att utveckla kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln.

EXEMPEL PÅ LÖNUTVECKLINGEN ENLIGT HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL

Exempel 1

På ett företag i Tammerfors arbetar en heltidsanställd expedit med tredje årets lön i lönegrupp B1, det vill säga 1 765 €. Den 1 april höjs lönen enligt kollektivavtalet med 42 € som betalas alla heltidsanställda. Efter löneförhöjningen är lönen därmed 1 765 € + 42 € = 1 807 €.

Samtidigt höjs tabellönerna med 1,6 procent. Tredje årets lön i lönegrupp B1 blir därmed 1 793 € från den 1 april.
På samma företag i juni börjar en heltidsanställd expedit som placeras i samma löneklass, det vill säga tredje året i lönegrupp B1. Lönen fastställs enligt lönetabellen och är därmed 1 793 €.

Exempel 2
På ett lager i Helsingfors arbetar en deltidsanställd lagerarbetare med femte årets lön i lönegrupp B2, det vill säga 12,29 €/h. Den 1 april höjs lönen enligt kollektivavtalet med 0,26 €/h som betalas alla deltidsanställda. Efter löneförhöjningen är timlönen därmed 12,29 €/h + 0,26 €/h = 12,55 €/h.

Samtidigt höjs tabellönerna med 1,6 procent. Femte årets lön i lönegrupp B2 blir därmed 12,49 €/h från den 1 april.
På samma företag i juni börjar en deltidsanställd lagerarbetare som placeras i samma löneklass, det vill säga femte året i lönegrupp B2. Lönen fastställs enligt lönetabellen och är därmed 12,49 €/h.


Konkurrenskaftsavtalet

Systemet för årsledighet inom handeln

Anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

 

Läs mer