Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal för handeln

Uppdaterad: 09.09.2022

Kollektivavtal för handeln

Kollektivavtalet för handelsanställda ställer fast minimianställningsvillkoren för handelsarbete. Till exempel en försäljare och en lagerarbetare hittar i avtalet information om lön, arbetstid eller lön för sjuktid. Det handlar om minimivillkor.

 

Avtalet har förhandlats fram av Servicefacket PAM och Finsk Handel. Avtalsperioden är 1.2.2022–31.1.2024 (1+1 år).

Handelns kollektivavtal tillämpas på företag som verkar inom detaljhandel, partihandel, handelns logistik, agenturhandel, kioskhandel, service- och trafikstationsverksamhet, handelns service- och stödverksamhet eller maskinuthyrning. Avtalet omfattar cirka 200 000 anställda.

Handelns kollektivavtal i fickformat

Handelns kollektivavtal 1.2.2022–31.1.2024

Bilaga till handelns kollektivavtal – avtal och rekommendationer (finskspråkig bilaga)

Innehållsförteckning

(klicka på rubriken så kommer du vidare)

Vad är nytt jämfört med förra kollektivavtalet?

Andra viktiga ändringar

Övrigt

Ändringar som gäller förmän

Till förtroendevalda

Kollektivavtal i fickformat

Nedan länkar till dokument och efter dem en sammanfattning av ändringar i textform

Ändringar i handelns kollektivavtal (finskspråkig bilaga)

Ändringar i kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln (finskspråkig bilaga)

Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalet (finskspråkig bilaga)

 

Vad är nytt jämfört med förra kollektivavtalet?

Avtalsperioden för handelns kollektivavtal är 1.2.2022–31.1.2024 (1+1 år). Löneförhöjningen för det andra året kommer att förhandlas senast den 15 december 2022. Om ingen överenskommelse träffas, kan kollektivavtalet sägas upp med en normal uppsägningstid på en månad som löper ut den 31 januari 2023. Det nu gällande kollektivavtalet innehåller förbättringar vad gäller PAM:s mål att förbättra återhämtning och välbefinnande i arbetet.

Löner

Lönetabeller 2.2.2022 (finskspråkig bilaga)

Tillägg (finskspråkig bilaga)

 • Avtalet höjer lönerna med 2,0 procent. Detta gäller tabellöner, personliga löner, arbetstidstillägg och ersättningar till förtroendevalda. Löneförhöjningen kommer att bli av 1.5.2022.
 • Den andra löneförhöjningspotten ska förhandlas fram senast den 15 december 2022.
 • En förhöjning på 2,0 procent gäller alla tillägg och ersättningar som betalas ut till förtroendevalda.

Tabell: Ersättningar till förtroendevalda (finskspråkig bilaga)

Anvisningar för löneökning (finskspråkig bilaga)

(Till innehållsförteckning)

Textändringarna nedan träder i kraft 2.2.2022 om inte annat anges:


Förbättringar i arbetstidsbestämmelser

PAM hade som mål i förhandlingarna att förbättra anställdas ork och arbetshälsa, att minska arbetsbelastningen vid nattarbete och att främja återhämtning från arbetet. Dessutom har man haft som mål att göra det lättare att sammanjämka arbete och fritid, bland annat genom att förlänga vilotider mellan nattskiften. Följande förbättringar i kollektivavtalet förhandlades fram:

 • Minimitiden för dygnsvila förlängs. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om dygnsvila, men den bör vara minst 9 timmar (tidigare 8 timmar, en timmes förlängning).
 • Enstaka lediga dagar kan inte placeras mellan nattskift.
  • Det går att avvika från detta genom att i enskilda fall avtala med arbetsgivaren om det.
 • Antalet veckoslutsledigheter är oförändrat, men utöver dessa ska arbetstagarna få tre extra kombinationer av successiva ledigheter per år.
 • Arbetsgivaren informerar de anställda om tidpunkten för timgranskningen och perioden som omfattas av den
 • Modellen för att erbjuda heltidsarbete
  • En modell som man avtalar om lokalt där arbetsgivaren förbinder sig att erbjuda heltidsarbete och i gengäld är undantagen från timgranskningen.
 • Dessutom vägledande inskrivningar
  • Som ett led i behandlingen av utjämningssystemet diskuteras även variationen i behovet av arbetskraft under perioden.
  • Arbetsgivaren ska se till att mat- och kafferaster de facto kan hållas och ge instruktioner om ensamarbete.

(Till innehållsförteckning)

Utvecklingen av lönesystemet framskrider

PAM har haft som mål att fortsätta utveckla lönesystemet så att det bättre motsvarar vardagen inom branschen. Utgångspunkten för PAM är att frågor förhandlas lokalt med förtroendevalda. Följande resultat ingår i kollektivavtalslösningen:

 • En lönedel som baserar sig på personlig kompetens och prestation införs.
  • Ett alternativ som man kommer överens om lokalt enligt erfarenhetsår.
  • Träder i kraft 1.1.2023, tillämpningsanvisningar och lansering tillsammans med Finsk Handel.
 • En avskalad version av ICT-protokoll.
  • Bland annat lönetabeller och löneklassificering kvarstår.
 • Arbetet med att klassificera tjänstemännens uppgifter enligt svårighetsgrad fortsätter.
  • Bearbetas färdigt under 2022.

Till innehållsförteckning

 

Andra centrala ändringar
 

Ändringar i arbetstider

 • Även deltidsanställda ska i fortsättningen omfattas av tillämpningsområdet för utjämningssystemet på 27–52 veckor, dessutom är förutsättningen att
  • arbetstiden är minst 30 h/vecka. Tidigare var förutsättningen heltidsarbete (37,5 h/vecka).
  • Deltidsanställda ska få en avvägd månadslön.
 • Möjlighet att fem gånger under året avvika från den tid man är bunden till arbete, om detta är nödvändigt på grund av ett möte eller evenemang som arrangeras på distans.
 • Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om bestämmelserna om ledighet på helgdagsaftnar på annat sätt.
 • Arbetsgivaren och arbetstagaren kan i enskilda fall komma överens om att avvika från arbetspass på under 4 timmar.

Gemensam utveckling

 • Det ska inrättas en arbetsgrupp med uppgift att utreda familjeledighetsreformens effekter på handelns kollektivavtal. Arbetet ska vara klart senast den 30 april 2022.
 • ”Logistik inom handeln” läggs till tillämpningsområdet (precisering).
 • Arbetsgruppen för logistik inom handeln.
  • Anlitande av utomstående arbetskraft, inkl. bestämmelser om reservarbetskraft.
  • Uppföljning av tillämpningsområdet.
  • Identifiering av mer krävande logistikuppgifter och inskrivning av dem.
 • Den utbildningspolitiska arbetsgruppen fortsätter sin verksamhet.

Till innehållsförteckning

Övrigt

”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” – sommarpraktikprogrammet för 2022

 • Avtalet ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” för sommaren 2022; ersättning 380 euro (+ 5 euro jfr. med tidigare).

Till innehållsförteckning

Ändringar som gäller förmän 

Löner

 • En löneförhöjning på 2,0 procent som gäller löner och tillägg, precis som för andra anställda och också samma tider (länk till löner).

Mat- och kafferaster

 • Om operativa skäl hindrar att en mat- och kafferast hålls på överenskommet eller föreskrivet sätt, bestämmer förmannen själv om var rasten ska förläggas.

Arbetsskiftsförteckning

 • Vid uppgörandet av arbetsskiftsförteckningen bör förmannen ges möjlighet att framföra sin åsikt om lämpliga raster framöver.

Årsledigheter

 • Vid uttag av årsledighet är syftet att ta hänsyn till förmannens önskemål och arbetsarrangemang som bidrar till bättre ork i arbetet.

Årliga samtal med närmaste chefen

 • Årliga samtal ska innefatta förpliktelsen att behandla även följande:
  • tillämpningen av lönesystemet och dess grunder.
  • på förmannens initiativ en genomgång av om tiden räcker till för chefsarbete samt vikariatsarrangemang.

Förmän och välbefinnande i arbetet

Ett uppföljningsprojekt för arbetsvälbefinnandeprojektet för förmän. Projektet tar hänsyn till bl.a. åldersledning, förlängda arbetskarriärer samt att orka i arbetet. 

Till innehållsförteckning

Till förtroendevalda

Material till förtroendevalda: klicka på länkarna nedan!

Ikraftträdelse och implementering av kollektivavtalsändringar (kommer senare)

Det praktiska genomförandet av lönelösningen (kommer senare)

Kollektivavtal i fickformat

Handelns kollektivavtal och dess centrala bestämmelser i ett nötskal.

Kollektivavtal i fickformat på finska

Kollektivavtal i fickformat på svenska

Kollektivavtal i fickformat på engelska

Kollektivavtal i fickformat på ryska 

Kollektivavtal i fickformat på estniska

 

Medlem: beställ kollektivavtalet här (nyaste versionen finns  webben)

Fackavdelning: beställ kollektivavtalet här (nyaste versionen finns  webben)

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14