Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Systemet för årsledighet och söckenhelger inom handeln

Uppdaterad: 15.02.2022

Bestämmelserna rörande söckenhelger ändrades den 1.2.2017 till ett system för årsledighet, enligt vilket arbetstagaren tjänar in ledighet enligt antalet arbetstimmar. (Under vissa förutsättningar kan systemet med söckenhelger användas lokalt även i fortsättningen)

Intjäning av årsledighet

I anställningsförhållanden som inletts den 1 januari 2017 eller därefter börjar intjäning av årsledighet först efter att anställningsförhållandet har varat i 6 månader.

Årsledighet tjänas in per kalenderår enligt:
Det faktiska antalet arbetade timmar, annan tid som räknas som arbetstid enligt 2 kap. 4 § i arbetstidslagen, utbildning beordrad av arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren betalar för inkomstbortfall från den ordinarie arbetstiden, befrielse från arbetet för en förtroendeman och en arbetarskyddsfullmäktig samt arbetsgivarunderstödd facklig utbildning för personalrepresentanter till den del som arbetsgivaren betalar för inkomstbortfall från den ordinarie arbetstiden.

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Antalet utförda       Antalet lediga       Antalet lediga
timmar                   dagar                    arbetstimmar

220                        1                           7,5

440                        2                            15

660                        3                            22,5

880                        4                            30

1 100                     5                            37,5

1 320                     6                            45

1 540                     6,5                         48,75


Beviljande av ledighet

Ledigheten ges i första hand under intjäningsåret, dock senast före slutet av april det år som följer på intjäningsåret.

På arbetstagarens initiativ kan man avtala skriftligen om att ledigheterna ges senast i slutet av det kalenderår som följer på intjäningsåret.

Årsledigheten kan inte tas ut under samma tid som semester eller andra ledigheter.

Årsledigheten ska i mån av möjlighet ges i samband med en annan ledighet. Ledighet kan emellertid ges på en enskild dag, som exempelvis en söckenhelg.

Vid beviljande av ledighet ska arbetstagaren höras. Oavbrutna ledigheter på tre dagar eller längre ska avtalas med arbetstagaren.

Ledigheten ska antecknas i arbetsskiftsförteckningen. Under det kalenderdygn då ledigheten är förlagd kan man inte planera in starten eller slutet på ett arbetsskift.

Årsledighetsdagarna ska ges som hela lediga dagar.

Frånvaro ändrar inte de lediga dagarna enligt arbetsskiftsförteckningen.

Årsledighet ges under en arbetsdag på 7,5 timmar.

När en arbetstagare har tjänat in 6,5 hela årsledighetsdagar på ett kalenderår ska den del av ledigheten som överstiger 6 dagar (3 timmar och 45 minuter) även ges som en hel dag.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att den del av arbetstagarens ledighet som överstiger 6 dagar kan användas på annat sätt, till exempel:

för att förkorta en eller flera arbetsdagar med motsvarande antal timmar (lön betalas emellertid för hela det planerade arbetsskiftet) eller genom att betala kontant ersättning för de aktuella timmarna enligt punkt 6 eller genom att överföra timmarna till arbetstidsbanken.

På arbetstagarens initiativ kan man komma överens om att ett planerat arbetsskift ska vara årsledighet. Ledighetens längd motsvarar då längden på arbetsskiftet. I samband med överenskommelsen ska man emellertid fastställa den eventuella inverkan det har på antalet årsledighetsdagar.

Lön under årsledigheten

När det gäller årsledighet får arbetstagaren lönen med fasta tillägg utan timspecifika miljötillägg och arbetstidstillägg.

Månadsavlönade arbetstagare och arbetstagare som inte arbetar heltid får sin normala lön oberoende av hur lång årsledighet de har haft.

Timavlönade arbetstagare får lön för tiden för årsledigheten enligt längden på den årsledighet som hållits.

Den som får provision ska få sin genomsnittliga dagsprovision för de lediga dagarna.

Utbetalning av ledighet i form av kontant ersättning

Med en arbetstagare vars anställningsförhållande har varat i sex månader kan man komma överens (enligt 23 § i kollektivavtalet) om att betala ut kontant ersättning istället för att ge årsledighet. Då betalas en kontant ersättning ut till arbetstagaren för varje intjänad årsledighetsdag som motsvarar dess längd. Ersättningen betalas ut följande lönedag.

På arbetstagarens initiativ kan man även komma överens om att enskilda lediga dagar eller en del av dem ska betalas ut i form av kontant ersättning. Den kontanta ersättningen betalas ut följande lönedag.

Den kontanta ersättningens storlek räknas ut genom att multiplicera längden på årsledigheten med timlönen. När det gäller timlönen tar man med fasta tillägg till arbetstagarens lön vid tidpunkten för utbetalningen utan timspecifika miljötillägg och arbetstidstillägg.

Timlönen för arbetstagare som inte arbetar heltid beräknas enligt arbetstagarens månadslön för heltidsarbete, som delas med 160.

Årsledighet när anställningsförhållandet upphör

Årsledighetsdagar som inte har tagits ut när anställningsförhållandet upphör betalas ut i form av kontant ersättning.

Om man på arbetstagarens initiativ har kommit överens om att ta ut årsledighet innan man har tjänat in den har arbetsgivaren vid anställningsförhållandets upphörande rätt att kräva tillbaka den lön som betalats ut för årsledighet som inte har tjänats in. Återkrav är endast möjligt om anställningsförhållandet upphör av en anledning som beror på arbetstagaren.

Ersättningar för arbete på söckenhelger och dagar före söckenhelger

För arbete på trettondagsafton, skärtorsdagen, Kristi himmelsfärdsafton, midsommarafton, dagar före helgdagar, julafton och nyårsafton i en butik som är öppen efter klockan 18 betalas tillägg för helgdagsaftnar motsvarande lördagstillägget ut.

För arbete som utförs på en söndag eller en kyrklig högtidsdag, självständighetsdagen och första maj betalas lön förhöjd med 100 procent.

Övriga bestämmelser för söckenhelger

Man får endast ge arbetstagare arbete på söndagar eller kyrkliga högtidsdagar om man har kommit överens om det i anställningsavtalet eller om arbetstagaren ger sig särskilda medgivande till det.

Vid arbete på söndagar fördelas arbetet rättvist med särskild hänsyn till arbetstagarens yrkesskicklighet, kompetens och lämplighet.

Istället för systemet för årsledighet kan man (enligt 23 § i kollektivavtalet) på en enskild arbetsplats avtala om att införa systemet för söckenhelger på företaget eller en del av det.
En förtroendeman kan komma överens om införandet av systemet för söckenhelger efter att ha diskuterat med de arbetstagare hen representerar. Om ingen förtroendeman har valts på arbetsplatsen ska arbetsgivaren avtala om det med varje enskild arbetstagare som ingår i den yrkesgrupp som berörs.

Bestämmelserna i systemet för söckenhelger gäller under avtalsperioden, dock alltid minst ett kalenderår i taget, och arbetstidssystemet kan därmed inte ändras mitt under året.

För en anställd som påbörjar ett nytt anställningsförhållande mitt under kalenderåret tillämpas också systemet med söckenhelger.

Inga ändringar görs i arbetstagarens anställningsavtal.

Heltidsanställdas arbetstid (37,5 timmar i veckan) förlängs till 38 timmar i veckan. Det innebär också att en söckenhelgs förkortande effekt på arbetstiden är 7,6 timmar istället för 7,5 timmar.

Heltidsanställdas arbetstid (40 timmar i veckan) förlängs inte utan de får 3 ”pekkanendagar” mindre.

Deltidsanställdas arbetstid blir densamma som tidigare, liksom även villkoren i systemet med söckenhelger.

Arbetstiden inom handeln förkortas enligt följande under 2018:

Arbetstidsförkortning för söckenhelg för heltidsanställda 38/40 timmar

Nyårsdagen måndagen den 1/1 7,6/8 timmar

Trettondagen lördagen den 6/1 Arbetstiden förkortas inte, då den infaller på en lördag

Långfredagen den 30/3 7,6/8 timmar

Annandag påsk måndagen den 2/4 7,6/8 timmar

Första maj tisdagen den 1/5 7,6/8 timmar

Kristi himmelsfärdsdagen torsdagen den 10/5 7,6/8 timmar

Midsommardagen lördagen den 23/6 7,6/8 timmar

Självständighetsdagen torsdagen den 6/12 7,6/8 timmar

Julafton måndagen den 24/12 7,6/8 timmar

Annandag jul onsdagen den 26/12 7,6/8 timmar

Inom handeln kan arbetstidsförkortning när det gäller en heltidsanställd ske genom att ge arbetstagaren en ledig dag under veckan med söckenhelgdag eller under de två veckorna före eller de två veckorna efter denna vecka. Man kan även ge en ledig dag under den utjämningsperiod då ovan nämnda dag infaller.

För deltidsanställda räknar man ut arbetstidsförkortningen eller den kontanta ersättningen genom att dela veckoarbetstiden enligt anställningsavtalet med 5. Exempel: överenskommen veckoarbetstid 30 h : 5 = 6 timmar.
Man kan även ge kontant ersättning för motsvarande arbetstidsförkortningen eller ledighet med lön motsvarande förkortningen under perioden med arbetstidsförkortning.

Arbetstagaren har rätt till arbetstidsförkortning för en söckenhelg under förutsättning att arbetsförhållandet har pågått i minst en månad innan söckenhelgen. Arbetstagaren har rätt till förkortning av arbetstiden om anställningsförhållandet har pågått i 6 arbetsdagar före självständighetsdagen.

Läs mer

Medlemsförmåner