Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 31.03.2020

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Soveltamisala

Työehtosopimusta sovelletaan kiinteissä toimipaikoissa sijaitsevissa huvi-,teema- ja elämyspuistoissa työskenteleviin työntekijöihin. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus 1.2.2018 – 31.3.2020

Palkat 1.5.2018 alkaen

 

HUOM! 

PAM sopi 30.3.2020  työehtosopimuskauden pidentämisestä koronaepidemian vuoksi yhdessä alan työnantajaliitto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan kanssa. Huvi-, teema-, ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi jatkuu 30.9.2020 asti. Aiemmin sovittu palkkataulukko pysyy voimassa. 

Koronaepidemian vuoksi PAM on yhdessä MaRan kanssa sopinut  myös määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 19.3. 

Muutokset koskivat lomautusilmoitusajan lyhenemistä, yhteistoimintalain määräajoista poikkeamista, työvuorolistojen tekoa ja muuttamista, sairauspoissaoloista ilmoittamista sekä oikeutta alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon.

Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Palkankorotukset ja korvausten korotukset

 • henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2018 1,8% ja 1.5.2019 1,7%
 • lm- ja tsv korvauksia sekä euro- ja senttimääräisiä lisiä korotetaan 3,5% 1.5.2018 alkaen.

Työsopimus ja koeaika

 • Kausityöhön otettavan tuntipalkkaisen työntekijän kanssa voidaan sopia kaksi- tai kolmiviikkoisjakson keskimääräisestä vähimmäistyöajasta, jolloin sovitun työajan tulee toteutua työsuhteen kestoaikana. Tämä määräys on voimassa kokeiluluonteisesti sopimuskauden ajan 31.3.2020 asti.
   
 • Koeaika säilyy entisenä 4 kuukautena. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä säädetyllä tavalla.
  Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.
   
 • Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin neljä kuukautta.

Tilapäiset poissaolot

Alle 10- vuotiaan lapsen hoitaminen

 • Työntekijällä on oikeus muiden säädettyjen edellytysten täyttyessä jäädä hoitamaan äkillisesti sairastunutta alle 10-vuotiasta lasta myös silloin, kun toisella lapsen kanssa vakituisesti asuvalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta hoitaa lasta osallistuessaan työttömyysturvalain mukaisen ja työttömyysturvaetuuksien edellytyksenä olevaan työllistymistä edistävään palveluun tai vastaavaan toimenpiteeseen.

Siviilipalveluslain mukainen täydennyspalvelus

 • Työntekijälle maksetaan pakollisilta reservin kertausharjoituspäiviltä tai siviilipalveluslaissa tarkoitetulta täydennyspalvelusajalta palkan ja reserviläispalkan erotus.

Palvelualojen ammattiliiton kokouksiin osallistuminen

 • Sopimusalatoimikunnan, valiokunnan, hallituksen ja valtuuston jäsenellä on oikeus osallistua em. hallintoelinten kokouksiin sekä liittokokoukseen, ellei osallistumiselle ole erityistä työn järjestelyistä johtuvaa painavaa estettä.

Äitiys-, adoptio- ja isyysvapaan palkka

Äitiysvapaalla olevalle työntekijälle maksetaan äitiysvapaan palkkana työntekijän peruspalkan ja hänelle maksettavan sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan erotus vapaan kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta, jos työsuhde on keskeytyksettä kestänyt vähintään kaksitoista kuukautta ennen äitiysvapaan alkamista.

Mikäli äitiysvapaa-ajalta palkkaa saanut työntekijä ei palaa työhön, saadaan äitiysvapaa-ajalta maksettu palkka periä takaisin. Takaisinperintäoikeutta ei kuitenkaan ole silloin, kun työsuhde on perhevapaan aikana päättynyt työntekijästä itsestään riippumattomista syistä ja työntekijä on tästä syystä estynyt palaamasta työhön.
Lähinnä tämä koskee tilanteita, joissa määräaikainen työsuhde on päättynyt perhevapaan aikana.

Työpaikkakohtainen sopiminen

 • Työpaikkakohtaisen sopimuksen tekeminen ei saa olla edellytyksenä työsopimuksen solmimiselle eikä työpaikkakohtainen sopimus voi olla osa työntekijän työsopimusta.
 • Työnantajan aloitteesta tapahtuva ja muuta kuin kokonaista henkilöstöryhmää tai noudatettavaa työaikajärjestelmää koskeva työpaikkakohtainen sopimus voidaan tehdä työntekijän kanssa vasta hänen koeaikansa päättymisen jälkeen

Muut muutokset

 • Alkoholilain muutosten vaikutus huomioidaan palkkaryhmissä (4,7% →5,5%)

Työryhmät

 • Työryhmän tehtävänä on uudistaa sekä yhdenmukaistaa pääluottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua koskevat vapautusaika- ja korvaustaulukot. Työryhmä selvittää myös mahdollisuudet paikkakuntakalleusluokituksen poistamiseen ja palkkataulukkojen yhdenmukaistamiseen.

 

 HUOM! Tälla hetkellä vain vanha sopimus tilattavissa.

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle