Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 14.12.2021

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevassa työntekijöiden työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työajat ja lomat. Työehtosopimusta sovelletaan kiinteissä toimipaikoissa sijaitsevissa huvi-,teema- ja elämyspuistoissa työskenteleviin työntekijöihin. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä. 

Sopimuksen solmivat työntekijöiden PAM ja työnantajien Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 800 työntekijää.

HUOM! 
PAM on sopinut koronaepidemiasta johtuvista syistä alan työnantajaliitto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan kanssa määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin, jotka ovat nyt voimassa. Lue lisää täältä

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 1.10.2020-31.3.2022.

Tästä pääset selaamaan työehtosopimuksen näköisversiota.

Sisällysluettelo
(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?
Palkat
Työaika lyhenee 1.1.2021 alkaen
Työssäjaksamista edistetään

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:

Uuden työaikalain mukanaan tuomat muutokset
Vuosilomapalkan laskentasäännön tarkennus
Uusi määräys mahdollisuudesta käyttää  palkallista koulutus-, perehdytys- tai palaveriaikaa 7,5 tuntia vuodessa  
Luottamusmiesten korvauksia ja vapautusaikoja koskevan taulukon uudistaminen
Koeaika pitenee

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Tiiviisti:
Alan työehtosopimusneuvottelu käytiin vuonna 2020 poikkeuksellisissa olosuhteissa koronapandemiasta toimialalle aiheutuneiden vaikutusten vuoksi. Aiemmin sovittua työehtosopimuskautta jatkettiin keväällä 2020 kestämään syyskuuhun loppuun 2020 koronan vuoksi. 

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet huvi-, teema- ja elämyspuistoalan työehtosopimuksen uudistamisesta ajanjaksolle 1.10.2020–31.3.2022. Uudessa työehtosopimuksessa sovittiin kahdesta erillisestä palkantarkistuksen ajankohdasta helmikuussa ja lokakuussa 2021. Tuolloin palkankorotuksista käydään erikseen palkkaneuvottelut. Jos palkkaneuvotteluissa ei saavuteta sopua, työehtosopimus päättyy aiemmin.

Palkkaratkaisun yhteydessä selvitetään mahdollisuudet paikkakuntakalleusluokituksen poistamiseen ja palkkataulukkojen yhdenmukaistamiseen. 

Palkat
Osio päivitetty 1.11.2021
PAM ja MaRa ry ovat neuvotelleet alan ensimmäisen palkkaratkaisun ja se on hyväksytty 26.2.2021. Ratkaisun mukaisesti työsuhteessa olevien työntekijöiden ja esimiesten henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1,3 prosenttia sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Korotus koskee henkilöitä, joiden työsuhde on voimassa 1.3.2021. Taulukkopalkkoja tai työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

Korotuksesta muodostetaan henkilökohtainen euro- tai senttimääräinen palkkaerä, jota tulee palkkahallinnossa käsitellä niin, ettei se työsuhteen kestäessä häviä tai supistu esimerkiksi taulukkopalkan noustessa tai työntekijän siirtyessä seuraavan vuosiportaan tai vaativamman palkkaryhmän mukaisiin tehtäviin. Palkkaerää käsitellään osana peruspalkkaa esimerkiksi vuosilomapalkkaa, sairausajan palkkaa, prosentuaalisia työaikakorvauksia tai palkankorotuksia laskettaessa.

PAM ja Mara ry ovat neuvotelleet alan toisen palkkaratkaisun ja se on hyväksytty 1.11.2021. Ratkaisun mukaisesti työehtosopimuksen taulukko- ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,9 %. Lisäksi iltatyölisä korotettiin 1,30 euroon/tunti, yötyölisä 2,21 euroon/tunti ja hälytysraha 9,40 euroon.

Voit tarkistaa voimassa olevat palkat tästä


Työaika lyhenee 1.1.2021 alkaen 
PAMin tavoitteena oli päästä eroon vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen mukaisista ilmaisista työtunneista. Tässä onnistuttiin. Työaikaa lyhennetään 1.1.2021 alkaen palauttamalla ennen kiky-pidennystä olleet työaikamääräykset muun muassa jaksotyöajan palauttaminen nyt 112,5 tuntiin, tasoittumisjärjestelmien enimmäistyöajat ja lisätyökiintiöt. 

Työssäjaksamista edistetään
Työehtosopimuksessa huomioitiin työntekijöiden jaksamiseen ja työvuorojen sijoitteluun liittyviä määräyksiä.

Vuorokausilepo pidemmäksi. Vuorokausilepo työvuorojen välissä on 11 tuntia. Työntekijät voivat sopia työpaikkakohtaisesti vuorokausilevon lyhentämisestä 8 tuntiin.

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:
Työehtosopimuksessa parannettiin työntekijän asemaa sairausajan palkan maksamisen ajalta. Uusi kappale sairausajan palkasta tuo oikeudenmukaisuutta myös alle kuukauden kestäneeseen työsuhteeseen, mikäli työntekijä joutuu sairauslomalle työtapaturman vuoksi.
 
•    Jos työntekijälle sattuu työtapaturma, hänen oikeutensa saada palkkaa paranee tapaturmasta johtuvalta sairausajalta.
 
•    Jatkossa sairausajan palkkaa voi saada vähintään 4 viikon pituiselta ajanjaksolta siitä riippumatta, miten pitkä työsuhde työntekijällä on takana.

Uuden työaikalain mukanaan tuomat muutokset
Työehtosopimuksessa huomioitiin uuden työaikalain mukanaan tuomat muutokset täsmentämällä työajan tarkastelujaksoa 12 kuukauteen.

Vuosilomapalkan laskentasäännön tarkennus
Työehtosopimuksessa oleva kirjaus lomapalkan laskentasäännöstä korjattiin.

Lomapalkka lasketaan prosentuaalisesti myös silloin, kun työntekijän työaika ja palkkausmuoto (tuntipalkasta kuukausipalkaksi tai toisin päin) ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana. Lomapalkan tasausta ei suoriteta.

Uusi määräys mahdollisuudesta käyttää palkallista koulutus-, perehdytys- tai palaveriaikaa 7,5 tuntia vuodessa  
Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi työn suorittamisen kannalta tarpeellista koulutus-, perehdytys- ja palaveriaikaa enintään 7,5 tuntia kalenterivuodessa. Tältä ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkka mahdollisine työaikalisineen ja sunnuntaityökorvauksineen. Em. koulutus, perehdytys ja palaveri toteutetaan siten, että työvuoro pitenee koulutuksen, perehdytyksen ja palaverin keston verran, kuitenkin enintään kahdella tunnilla päivässä. Näitä tunteja ei huomioida työaikajakson kokonaistuntimäärässä lisä- tai ylityöhön oikeuttavaa aikaa laskettaessa.

Luottamusmiesten korvauksia ja vapautusaikoja koskeva uudistettu taulukko 
Käyttöön otetaan luottamusmiesten/työsuojeluvaltuutettujen korvauksia ja vapautusaikoja koskeva uudistettu taulukko. Lähtökohtaisesti korvausmääriä ei koroteta enää sopimuskauden aikana.

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle järjestetään säännöllistä vapautusta työstä sekä maksetaan korvausta työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä 1.1.2021 lukien seuraavasti:

Työntekijämäärä Työstä vapautustunteja /3 viikkoa Korvaus €/kk 1.1.2021
25-50 6 74
51-70 9 74
71-90 12 74
91-110 14 74
111-150 20 74
151-200 25 74
201-300 38 110
301-400 50 139
yli 400 64 168

 

Taulukon mukaisesta työntekijämäärän alarajasta poiketen työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tarvittaessa käyttää enintään 3 tuntia vapautusaikaa kutakin kolmiviikkoisjaksoa kohden.

Työntekijämäärän ollessa enintään 24 voivat työnantaja ja luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu sopia mahdollisesta vapautuksesta ja korvauksesta paikallisesti.


Koeaika pitenee
Koeajan enimmäispituus pitenee lain sallimaan 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta. Lyhyemmässä kuin 12 kuukautta kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia