Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Päivitetty: 04.01.2022

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu alan vähimmäistyöehdoista. Esimerkiksi siivooja ja kiinteistönhoitaja löytää sopimuksesta tiedon, millainen palkka, työaika tai sairausajan palkka hänelle kuuluu maksaa. Ehdot ovat minimiehtoja. 

Kiinteistöpalvelualan työtehtäviä ovat mm. puhdistus- ja siivoustehtävät, kiinteistönhoitotehtävät, tekniset palvelutehtävät, toimitilapalvelutehtävät, viherpalvelutehtävät, ja näihin läheisesti liittyvät tehtävät.

Talonmiehen työtä ja siivousta koskeva työehtosopimus on lopetettu erillisenä työehtosopimuksena. Se on nykyisin liitteenä kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen liitteenä.

Huom! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää takaisinottovelvoitteesta.

 

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus 1.2.2020 – 28.2.2022

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen näköisversion löydät täältä.

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?


Tiiviisti:

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.2.2020 – 28.2.2022. 

Palkkataulukot ovat voimassa 1.4.2020– 28.2.2022

Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden valmiuden avulla alan työhehtosopimusta päästiin neuvottelemaan aidosti kiinteistöpalvelualan lähtökohdista. Valmiuden avulla rakennetun lakonuhkan vuoksi alalle saatiin aikaan työehtosopimus, joka ei sisällä esimerkiksi merkittäviä muutoksia työaikajärjestelmiin. Uudessa sopimuksessa säilyy työntekijän oikeus säännölliseen viikoittaiseen lepoaikaan sekä päästään kokonaan eroon Sipilän hallituksen kilpailukykysopimuksen työajanpidennyksestä. 

 

Palkkoihin yhteensä 3,3 % prosentin korotus 

Kiinteistöpalvelualalle saatiin neuvoteltua 3, 3 prosentin kokonaiskorotus. Merkittävää on, että palkankorotus tapahtuu etupainotteisesti eli niin että suurempi korotus tulee ensin. 

 • Alan palkkoja korotetaan 2,0 % 1.4.2020 alkaen.  
 • Toinen 1,3 %. korotus palkkoihin tehdään 1.4.2021 alkaen. 
   

Alan ilta- ja yövuorolisiin pieni korotus 

Uuden sopimuksen mukaan 1.4.2020 alkaen ilta- ja iltavuorolisä on 0,72 euroa tunnilta ja yö- sekä yövuorolisä 1,33 euroa tunnilta. 

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan pistearvoja, vähimmäispalkkoja ja perustuntipalkkoja korotetaan vastaavasti samoina ajankohtina. 

 

Kiky eli kilpailukykysopimuksen tuomat työajanpidennykset poistuvat lopullisesti kiinteistöpalvelualalta 

PAMin tavoitteena oli päästä eroon vuoden 2016 kilpailukykysopimuksen mukaisista ilmaisista työtunneista. Tässä onnistuttiin ja kiky tulee poistumaan 10 kuukauden siirtymäajalla kiinteistöpalvelualalta. Samanlaista siirtymäaikaa käytetään myös esimerkiksi kaupan alalla. Kaikki kilpailukykysopimuksen mukaiset työajan pidennykset poistuvat työehtosopimuksesta 31.12.2020. 

 

Työntekijöille oikeus tarkastella toteutuneiden työtuntien ja työsopimuksen yhtenevyyttä työnantajan kanssa. 

PAM tavoitteli muutoksia, joiden myötä yhtä useammalla nykyisellä osa-aikatyöntekijällä olisi mahdollisuus saada lisää työtunteja. Tässä onnistuimme ja jatkossa osa-aikaisten työntekijöiden asemaa parannetaan sekä sopimukseen lisätyllä tuntien tarkasteluoikeudella, että perustettavalla PAMin ja työnantajaliiton välisellä uudella aiheeseen keskittyvällä työryhmällä. 

Kirjaus: 

 • Osa-aikaisella työntekijällä on oikeus pyynnöstä kohtuullisessa ajassa tarkastella työnantajan kanssa kerran vuodessa työntekijän toteutuneen työajan ja työsopimuksen työaikaehdon vastaavuutta. Edellä mainittua tarkastelua ei tarvitse tehdä, mikäli vastaavanlaisesta velvollisuudesta on säädetty lailla.   
 • Liitot perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on seurata osa-aikaisia työntekijöitä koskevia mahdollisia työlainsäädäntömuutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia osa-aikaisten työntekijöiden työsuhteisiin. Saatuaan tämän työn valmiiksi työryhmä arvioi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet. 
   

Oikeus viikonloppuvapaaseen 12 kertaa vuodessa 

Kiinteistöpalveluala on osaksi siirtymässä 24/7 työaikaan. Osana työn ja vapaan yhteensovittamista on merkittävää, että myös kiinteistöpalvelualalla saatiin sopimukseen määriteltyä lauantai-sunnuntai - viikonloppuvapaiden määrä. Alalle saatiin sovittua vähintään 12  lauantai -sunnuntai - vapaan yhdistelmää kalenterivuodelle. Esimerkiksi kaupan alalla sovittuja lauantai-sunnuntai viikonloppuvapaita on tällä hetkellä vain 9.  

Kirjaus: 

 • Työntekijällä on kalenterivuoden aikana vähintään 12 lauantai-sunnuntai vapaapäiväyhdistelmää, ellei työntekijän kanssa toisin sovita tai perustellusta syystä muuta johdu. Vapaapäiväyhdistelmät eivät koske työntekijöitä, jotka työskentelevät pääsääntöisesti vain viikonloppuisin. Vuosilomalle sijoittuvat vapaapäivät lasketaan saaduiksi vapaapäiväyhdistelmiksi. Jos työntekijä ei ole työskennellyt koko vuotta, annetaan vapaapäiväyhdistelmät vastaavassa suhteessa. 

 

Oikeus palkkaan työtapaturmasta johtuvan sairausajalle uudelle työntekijälle 

Tällä määräyksellä turvataan uudelle työntekijälle ansionsa saaminen nopeammin, kuin vakuutusyhtiön korvaamana. Määräyksellä pyritään työntekijöiden yhdenvertaisempaan kohteluun sekä ettei tapaturmasta johtuva sairausaika koidu työntekijälle kohtuuttomaksi taakaksi.  

Kirjaus: 

 • Jatkossa jos työntekijän työsuhde on kestänyt alle yhden kuukauden ja työntekijä on työtehtävissä tapahtuneen työtapaturman vuoksi estynyt tekemästä työsopimuksensa mukaista työtä, maksetaan sairausajan palkkaa heti työsuhteen alusta, mikäli työehtosopimuksen 11 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät. Sairausajan palkkaa maksetaan tällöin kuitenkin enintään 28 kalenteripäivältä. 
   

Arkipyhäkorvausten parantaminen aloitetaan 

PAMin tavoitteena on, että palkalliset arkipyhävapaat koskettaisivat jatkossa kaikkia kiinteistöpalvelualan työntekijöitä tasapuolisesti. Kiinteistöpalvelualan työtä tehdään entistä enemmän kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden ja tämän vuoksi on tärkeää, että työntekijän saama korvaus arkipyhistä vastaa tähän muutokseen. Työehtosopimuksen kehittämisen osalta on tärkeää, että osapuolet käyvät  työryhmässä yhdessä lävitse nykytilaa ja selvittävät vaihtoehtoisia malleja. 

Kirjaus: 

 • Työryhmä perustetaan ja sen tehtävänä on tarkastella ja selvittää työehtosopimuksen arkipyhäkorvausta koskevaa määräystä. Selvityksessä otetaan huomioon toimialalla mahdollisesti tapahtuneet muutokset ja asiakasyrityksistä tulevat palvelutarjonnan laajentamisen tarpeet. 
 • Työryhmä selvittää vaihtoehtoisia malleja työehtosopimuksen arkipyhäkorvausmääräykselle.  
 • Työryhmä antaa työskentelystään väliraportin 31.10.2020 mennessä. Työryhmän tulokset tulee olla valmiina osapuolten välistä yhteistä tarkastelua varten 31.10.2021. 

 

Eritelisä 

Sovintoesityksessä 2018 sovittu määräys kirjattiin nyt omaksi kohdaksi työehtosopimukseen. Useissa yrityksissä on jo viime sopimuskauden aikana rakennettu toimivia paikallisia sopimuksia eritelisän maksusta. PAM tarjoaa luottamusmiehille koulutusta omalla työpaikalla tapahtuvaan paikalliseen sopimiseen. 

Kirjaus: 

 • Eritelisän, eli sisätiloissa olevien ulosteiden, oksennusten ja veren siivoamisesta, maksamisesta sovitaan paikallisesti. 

 

Muita keskeisiä muutoksia:

 

Koeaika 

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia koeajasta työsopimuslain mukaisesti. Koeaika on enintään kuusi kuukautta, ellei työsopimuslaista muuta johdu. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. 

 

Jaksotyö 

Työaikalain määräysten lisäksi voidaan käyttää jaksotyötä työehtosopimuksessa sovituissa ja paikallisesti sovituissa kohteissa.  

Kirjaus: 

 • Työaika voidaan järjestää työaikalain mukaiseksi jaksotyöksi työaikalain 7 §:n mukaisesti. 
 • Säännöllinen työaika jaksotyössä on enintään 112,5 tai 120 tuntia kolmessa viikossa tai enintään 75 tai 80 tuntia kahdessa viikossa. Työajan ollessa 120 tai 80 tuntia sovelletaan työajan lyhennystä koskevan pöytäkirjan määräyksiä vuosityöajan lyhentämisestä. 
 • Säännöllisen työajan ollessa jaksotyössä enintään 114 tuntia 3 viikossa tai 76 tuntia 2 viikossa, sovelletaan työajan pidentämistä koskevan pöytäkirjan määräyksiä vuosityöajan pidentämisestä. Määräys voimassa 31.12.2020 asti. 
   

Ilmaistuntien sijaan työnantajalla on jatkossa mahdollisuus käyttää koulutus-, perehdytys- tai palaveriaikaa 8 tuntia vuodessa. Näistä maksetaan peruspalkka. 

Uuden sopimuksen myötä esimerkiksi työpäivän jälkeisistä palavereista ja koulutuksista, tulee saada työajan palkka mahdollisine työaikalisineen sekä sunnuntaikorvauksineen. Tällaisia tunteja saa kertyä maksimissaan 8 tuntia vuodessa ilman lisä- ja ylityön korotusosia. Määräys tulee voimaan 1.1.2021. 

Kirjaus: 

 • Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi työn suorittamisen kannalta tarpeellista koulutus-, perehdytys- ja palaveriaikaa enintään 8 tuntia kalenterivuodessa. Tältä ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkka mahdollisine työaikalisineen ja sunnuntaityökorvauksineen. 
 • Edellä mainittu koulutus, perehdytys ja palaveri voidaan toteuttaa siten, että työvuoro pitenee koulutuksen, perehdytyksen ja palaverin keston verran, kuitenkin enintään kahdella tunnilla päivässä. Em. koulutus, perehdytys ja palaveri voidaan toteuttaa myös kokonaisena päivänä. Em. koulutus-, perehdytys- ja palaveriaikaa ei voi sijoittaa arkipyhäpäiville, ellei toisin sovita. Muutoin koulutusten osalta noudatetaan liittojen välisen koulutussopimuksen määräyksiä. 

 

Vuorokausilepo uuden työaikalain mukaiseksi 

Vuorokausilepoon liittyviin kirjauksiin tehtiin työaikalain tuomat muutokset. 

Kirjaus: 

 • Vuorokausilepoa voidaan tilapäisesti lyhentää tai siitä voidaan tilapäisesti poiketa työaikalain 25 §:n mukaisesti. 

 

Lisä- ja ylityösuostumus uuden työaikalain mukaiseksi 

Kirjaukseen tehtiin työaikalain tuomat pykälän numeromuutokset. 

Kirjaus: 

 • Työntekijän lisä- ja ylityösuostumus määräytyy työaikalain 17 §:n mukaan. 

 

Sunnuntaityö 

Kirjaukseen tehtiin työaikalain tuomat pykälän numeromuutokset. Sunnuntailta maksettava palkka pysyy ennallaan. 

Kirjaus:  

 • Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä tehtävästä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka työaikalain 20 §:n mukaisesti. 

 

Palkkamääräykset 

Työehtosopimukseen tulee kirjaus vaihtoehtoisesta pienten yritysten palkkausjärjestelmästä. 

 

Loppupalkanmaksu 

Loppupalkan maksamiseen tehtiin lisäys paikallisen sopimisen mahdollisuudesta. Paikallinen sopiminen edellyttää luottamusmiehen ja työnantajan tekemää sopimusta. 

 
Kirjaus: 

 • Työsuhteen päättyessä loppupalkka on maksettava 10. kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä, mikäli työntekijä on toimittanut kaikki palkan maksamiseen tarvittavat tiedot. Työnantaja ja luottamusmies voivat sopia loppupalkan maksamisajankohdasta toisin paikallisesti työehtosopimuksen 18 §:n mukaisesti. 

 

Luottamusmiesjärjestelmä 

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksi nostetaan samassa suhteessa kuin alan palkkoja. Lisäksi jaksamisen ja hyvinvoinnin osalta lisättiin koulutusmahdollisuutta luottamusmiehille. 

Kirjaus: 

 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.4.2020 lukien 2 % ja 1.4.2021 lukien 1,3 %. 
 • Luottamusmiehen hyvinvointia ja jaksamista työpaikalla pidetään tärkeänä. Sovittaessa työnantajatuen piiriin kuuluvista ammattiyhdistyskoulutuksista, huomioidaan tässä yhteydessä mahdollisuus osallistua hyvinvointiin liittyvälle kurssille. Työnantajatuen piiriin hyväksytään yksi uusi koulutus, joka on kestoltaan kolme päivää. Tämä koulutus lisää koulutustarjontaa yhdellä koulutuksella. 
   

Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskeva pöytäkirja 

Osapuolilla on jo pidemmän aikaa ollut yhteinen käsitys siitä, että talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevat määräykset poistetaan työehtosopimuksesta. Yhteinen näkemys on ollut myös siitä, että kyseisen pöytäkirjan piiriin kuuluvien työntekijöiden ansiotaso ei laske pöytäkirjan päättämisetä johtuen. 

Kirjaus: 

 • Liitot perustavat talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan työryhmän. Työryhmä käy läpi talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan määräykset ja valmistelee tarvittavat toimenpiteet ja työehtosopimusmääräykset pöytäkirjan korvaamiseksi Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevalla työehtosopimuksella. Samalla kiinteistöpalvelualan palkkausjärjestelmään valmistellaan talonmiehen työhön mallitehtäväkuvaukset. Em. toimenpiteiden tulee olla valmiina 31.5.2021. 
 • Työryhmätyöskentelyn jälkeen pöytäkirjassa tarkoitettujen talonmiehinä ja pistepalkkaisina siivoojina toimivien työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta sellaisenaan. Pöytäkirjan soveltamispiirissä muutoshetkellä olevien työntekijöiden ansiotaso ei heikkene. 


Taskutessit

Työehtosopimuksen määräykset pähkinänkuoressa.

Suomeksi

In English

Eesti keeles

Po russki

På svenska

Arabia

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä
 

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistötyönantajat ry

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Materiaalit

Jäsenedut

  Muutoksia