Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus

Päivitetty: 21.10.2021

Työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkka, työaika ja lomat. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä. Kaikkien alan yritysten on noudatettava niitä, koska sopimus on yleissitova. Sopimus neuvotellaan määräajoin uudestaan.

 

Sopimuksen solmivat työntekijöiden PAM ja työnantajien Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 75 000 työntekijää.

 

HUOM! Tästä Matkailu-, ravintola, ja vapaa-ajan palvelujen esimiesten työehtosopimus.

Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevaa työntekijöiden työehtosopimusta noudatetaan tyypillisesti työpaikoissa kuten: ravintolat, kahvilat, pubit, yökerhot, catering-yritykset ja henkilöstöravintolat, eines- ja valmistuskeittiöt, hotellit ja muut majoitusliikkeet, kylpylät ja hyvinvointikeskukset, leirintä- ja caravan -alueet, loma- ja mökkikylät, maaseutumatkailupalvelut, huolto- ja liikenneasemat, keilahallit, loma- ja kurssikeskukset, kongressikeskukset, kotimaisten matkailupalvelujen edistäminen, myynti, markkinointi ja välitys.

HUOM! PAM  on sopinut koronaepidemiasta johtuvista syistä alan työnantajaliitto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan kanssa määräaikaisista muutoksista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. 

Katso tästä tarkemmat tiedot  muutoksista matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksiin. 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 1.10.2020-31.3.2022.

Taitetun työehtosopimuksen voit tilata PAM verkkokaupasta.


Sisällysluettelo
(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)
 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:

Sairausajan palkka työtapaturman johdosta

Uuden työaikalain mukanaan tuomat muutokset

Vuosilomapalkan laskentasäännön tarkennus

Luottamusmiesten asema paranee 

Koeaika pitenee

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Tiiviisti:

Alan työehtosopimusneuvottelu käytiin vuonna 2020 poikkeuksellisissa olosuhteissa koronapandemiasta toimialalle aiheutuneiden vaikutusten vuoksi. Aiemmin sovittua työehtosopimuskautta jatkettiin keväällä 2020 kestämään syyskuuhun loppuun 2020 koronan vuoksi.

Sopimusratkaisu syntyi sopimuskauden päättyessä ja uusi työehtosopimus on voimassa 1.10.2020-31.3.2022. Työehtosopimusneuvotteluissa ei sovittu palkankorotuksien määrästä. Sopimuksessa sovittiin kahdesta erillisestä palkantarkistuksen ajankohdasta helmikuussa ja lokakuussa 2021. Tuolloin palkankorotuksista käydään erikseen palkkaneuvottelut. Jos palkkaneuvotteluissa ei saavuteta sopua, työehtosopimus päättyy aiemmin.

Sopimuksessa sovittiin, että alalla työskentelevien työaika lyhenee, kun vuosivapaapäiviä tulee lisää. Vuosivapaa-järjestelmään tehdään muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2022.  Siitä lähtien työntekijällä mahdollista ansaita palkallisia vuosivapaapäiviä enimmillään 9, joka on 2 päivää enemmän kuin aiemmin.

Keskeisiä parannuksia työehtosopimuksessa ovat työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät muutokset. Työvuorojen välisen lepoajan on oltava vähintään 11 tuntia, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. Työntekijän kanssa sopiessakin lepoajan on kuitenkin oltava vähintään 8 tuntia. Aiemmin työvuorojen välinen lepoaika tuli olla vähintään 10 tuntia.  Tämän lisäksi peräkkäisten yövuorojen määrää rajoitetaan viiteen entisen seitsemän päivän sijaan. Työntekijän kanssa sopiessa  voidaan asiasta kuitenkin sopia kertaluontoisesti toisin.

PAMin ja MaRan yhteisessä työryhmässä jatketaan työskentelyä palkkausjärjestelmän ja ansiokehityksen seuraamisen parissa.  Tämän lisäksi jatketaan työaikoihin liittyviä kysymyksiä varten perustetaan sopimuskauden ajaksi työryhmä.Palkat
(osio päivitetty 1.10.2021)

Sopimuksessa on sovittu palkantarkistusten ajankohdista, mutta ei vielä korotusten määrästä.
Ensimmäinen palkankorotusajankohta on 1.2.2021 ja toinen 1.10.2021.

PAM ja MaRa ry hyväksyivät 26.1.2021 palkkaratkaisun, jonka mukaisesti työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja korotetaan 15–24 eurolla kuukaudessa. Esimiesten vähimmäispalkkoja korotetaan 20–25 eurolla kuukaudessa. Työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

PAM ja Mara ry hyväksyivät 1.10.2021 palkkaratkaisun, jonka mukaisesti työehtosopimuksen taulukko- ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,9 %. Lisäksi korotuksia tuli iltatyölisään, joka nousee 1,30 euroon/tunti sekä yötyölisään, joka nousee 2,21 euroon/tunti.

Taulukkopalkat ja tuntipalkat 1.2.2021 alkaen

Taulukkopalkat ja tuntipalkat 1.10.2021 alkaen


Voimassa olevat palkat löydät työehtosopimustekstien lopusta.


Työaika lyhenee kun vuosivapaajärjestelmä uudistuu
PAMin tavoitteena oli päästä eroon vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen mukaisista ilmaisista työtunneista. Tässä onnistuttiin. Työaikaa lyhennetään 1.1.2022 uudistamalla vuosivapaajärjestelmä.

 • Työajan lyhentäminen toteutetaan vuoden 2022 alusta alkaen lisäämällä vuosivapaiden määrää. 1.1.2022 työntekijällä on mahdollisuus ansaita palkallisia vuosivapaapäiviä enimmillään 9 kappaletta aiemman 7 sijaan.
  • Vuosivapaan ansaintaraja muutetaan 200 tuntia, 1400 tunnin jälkeen lyhyempi porrastus siten, että tuottaa enimmillään 9 vapaata.
 • Osa-aikaisille vapaapäivä annetaan ensisijaisesti vapaapäivänä, sopimalla rahana.
 • Vapaana pidetty vuosivapaa on ansainnassa työssäolon veroista aikaa
 • 106,5 järjestelmä palautetaan 105 tuntiin.
  • 90-tuntisen vuosivapaan ansainta muutetaan vastaavasti (palautetaan 8 vapaaseen, joiden potuus 6 tuntia)
 • Toimistotyöaika palautetaan 37,5 tuntiin.

Kaikki työajan lyhentämiseen tehdyt sopimusmuutokset tulevat voimaan siitäkin huolimatta, vaikka työehtosopimus päättyisi ennen 1.1.2022.

 

Työssäjaksamista edistetään

Työehtosopimuksessa huomioitiin työntekijöiden jaksamiseen ja työvuorojen sijoitteluun liittyviä määräyksiä. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2021 alkaen.

 • Vuorokausilepo pidemmäksi. Vuorokausilepo työvuorojen välissä on 11 tuntia. Työntekijät voivat sopia työpaikkakohtaisesti vuorokausilevon lyhentämisestä 8 tuntiin.
   
 • Yövuoroputket lyhenevät. Yövuoroja voidaan sopia järjestettäväksi vain 5 päivää entisen 7 päivän sijaan. Työpaikkakohtaisesti asiasta voidaan kuitenkin sopia kertaluontoisesti työntekijän kanssa.

 

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:

Nämä tekstimuutokset tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen

Sairausajan palkka työtapaturman johdosta
Työehtosopimuksessa parannettiin työntekijän asemaa sairausajan palkan maksamisen ajalta. Uusi kappale sairausajan palkasta tuo oikeudenmukaisuutta myös alle kuukauden kestäneeseen työsuhteeseen, mikäli työntekijä joutuu sairauslomalle työtapaturman vuoksi.

 • Jos työntekijälle sattuu työtapaturma, hänen oikeutensa saada palkkaa paranee tapaturmasta johtuvalta sairausajalta.
   
 • Jatkossa sairausajan palkkaa voi saada vähintään 4 viikon pituiselta ajanjaksolta siitä riippumatta, miten pitkä työsuhde työntekijällä on takana.Uuden työaikalain mukanaan tuomat muutokset

Työehtosopimuksessa huomioitiin uuden työaikalain mukanaan tuomat muutokset täsmentämällä työajan tarkastelujaksoa 12 kuukauteen.

 

Vuosilomapalkan laskentasäännön tarkennus

Työehtosopimuksessa oleva kirjaus lomapalkan laskentasäännöstä korjattiin.

 • Kirjaukseen lisätään kohta, joka ottaa huomioon vuosilomalain mukanaan tuomat muutokset. Lomapalkka lasketaan jatkossa prosentuaalisesti myös silloin, kun työntekijän työaika ja palkkausmuoto ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana. Lomapalkan tasausta ei suoriteta.

 

Luottamusmiesten asema paranee 
Osana työehtosopimusneuvotteluja saavutettiin parannuksia luottamusmies- ja työsuojelusopimuksiin. Ne ovat osa työehtosopimuksen liitesopimuksia.

 • Uusi yhteistyömuoto ”vuosikeskustelut” parantamaan työntekijöiden ja työnantajien vuoropuhelua. Työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin, että työpaikoilla käydään vuosittain henkilöstön edustajien kanssa keskustelu, jossa käsitellään työpaikan neuvottelujärjestelmälle asetettuja tavoitteita sekä järjestelmän toimivuutta.
   
 • Luottamusmiesten ajankäyttöön helpotusta poikkeustilanteissa. Paikallisesti on sovittava riittävästä lisävapautusajasta luottamusmiehille, mikäli työpaikalla on esimerkiksi toistuvia yhteistoimintamenettelyjä. Perusteena lisävapautusajalle on tilanteet, jossa yhteistoimintaneuvottelut kuluttavat huomattavan osan luottamusmiehen vapautusajasta ja vaikeuttaa näin luottamusmiehen edellytyksiä hoitaa muita luottamustehtäviä.
   
 • Valtakunnallisesti toimivissa konserneissa sopijaliitot voivat yhdessä paikallisten osapuolten kanssa sopia konserniluottamusmiehen valinnasta.

 

Koeaika pitenee

Koeajan enimmäispituus pitenee lain sallimaan 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta. 12 kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

 

Taskutes

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksen keskeiset määräykset pähkinänkuoressa.

Taskutes suomeksi

Taskutes ruotsiksi

Taskutes englanniksi

Taskutes venäjäksi

Taskutes viroksi

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä 

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia