Muokattu: 28.11.2017 - 14:30

Avainsanat: Terveys, Työsuojelu

Sairastuminen

Sairastumistilanteen ohjeet työntekijälle

Sairasajan palkka


Työsopimuslain mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan.

  • Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijä on oikeutettu saamaan täyden palkan sairauspoissaolon yhdeksännen päivän loppuun saakka.
  • Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, näiltä päiviltä voi saada puolet palkasta.
  • Jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, oikeutta sairausajan palkkaan ei ole.

Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

PAMin työehtosopimuksissa on sovittu lakia paremmat ehdot sairausajan palkanmaksusta. Useimmissa sopimuksissa työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on työsuhteen kestosta riippuen enimmillään 8 viikkoa. Palkalliselta ajalta KELA maksaa sairausvakuutuksen sairauspäivärahan joko suoraan työnantajalle tai palkan ja päivärahan erotuksen työntekijälle työehtosopimuksesta riippuen. Mikäli sairaus kestää pidempään kuin työehtosopimuksen palkanmaksuvelvollisuus, KELA maksaa sairauspäivärahan työntekijälle. Työehtosopimuksissa on myös tarkemmat määräykset sairauspoissaolosta ilmoittamisesta, lääkärintodistuksista, sairauden uusiutumisesta sekä työntekijän alle 10 vuotiaan lapsen sairastumisesta.

Sairauspäivärahan suuruus määräytyy verotettujen työtulojen perusteella niin, että pienempituloiset saavat suuremman prosenttiosuuden tuloistaan kuin suurempituloiset. Päivärahaa maksetaan 300 arkipäivältä. Päivärahan saannin estää opiskelu, kuntoutusraha, tapaturmakorvaus tai eläke. Työttömällä on oikeus sairauspäivärahaan 55 sairauspäivän jälkeen.

Osasairauspäiväraha

Työntekijällä on mahdollisuus palata osa-aikaisesti entiseen työhönsä sen jälkeen kun sairauspäivärahakauden omavastuuaika 1+9 päivää on kulunut. Työajan tulee vähentyä 40 – 60 % aiemmasta.

Osasairauspäivärahakaudella työntekijä saa täyttä palkkaa, niin kauan kuin työntekijällä on oikeus työsuhteen kestosta riippuvaan palkalliseen sairauslomaan. Tällöin Kela maksaa osasairauspäivärahan työnantajalle. Jos työntekijällä ei ole enää oikeutta palkkalliseen sairauslomaan, työnantaja maksaa palkan tehtyjen työtuntien mukaan ja Kela maksaa osasairauspäivärahan työntekijälle.

Osasairauspäivärahaa maksetaan 12–120 arkipäivältä. Osasairauspäivärahaa haetaan Kelasta ja sen suuruus on aina puolet työntekijän kokoaikaisesta sairauspäivärahasta. Sairauspäivärahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa
todettujen työtulojen mukaan.

Osasairauspäivärahan saaminen edellyttää kokoaikaista työsuhdetta. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jossa työntekijän työaika on kyseisellä alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen säännöllisen työajan pituinen. Aikaisemmin Kela on tulkinnut 30 viikkotuntimäärän täyttävän kokoaikaisuusehdon kaupan alalla. Oman paikkakunnan Kelan kanta kokoaikaisuuteen kannattaa kuitenkin varmistaa ennen osa-aikaisen työsopimuksen tekemistä.

Jos työntekijä työskentelee säännöllisesti ja samanaikaisesti kahdessa tai useammassa osa-aikaisessa työsuhteessa, hän voi saada osasairauspäivärahaa. Työskentelyä pidetään kokoaikaisena, jos yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa. Tällöin osasairauspäiväraha maksetaan suoraan työntekijälle.

Osasairauspäivärahalle siirtyvän on esitettävä Kelalle lääkärinlausunto B, jossa on selvitys hänen työkyvystään ja siitä, että osa-aikatyö ei vaaranna työntekijän terveyttä ja toipumista.

Työnantaja ja työntekijä tekevät osasairauslomasta määräaikaisen, kirjallisen sopimuksen osa-aikaisen sairauspoissaolon ajaksi. Sopimuksesta tulee käydä ilmi sopimuskauden pituus, sovittu työaikajärjestely (nykyinen työaika, osa-aikainen työaika), osa-aikatyön ajalta maksettava palkka sekä osasairausloman vaikutus vuosiloman ansaintaan ja vuosilomapalkkaan.

Jos työntekijä ei kuitenkaan sairautensa vuoksi kykene enää suoriutumaan osa-aikaisesta työstään, sopimus päättyy ja työntekijä palaa tai siirtyy kokoaikaiselle sairauspäivärahalle.

Uusimmat

Suosituimmat