Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Sairastuminen » Osasairausloma ja osasairauspäiväraha
Viimeksi päivitetty: 10.08.2023

Osasairausloma ja osasairauspäiväraha

Työntekijällä on mahdollisuus palata töihin sairauden jälkeen osa-aikaisesti ja saada Kelan myöntämää osasairauspäivärahaa. Osa-aikaisen työskentelyn avulla paluu kokoaikaiseen työhön helpottuu.

Osasairauspäivärahalla tuetaan työkyvyttömän työntekijän työkykyä ja helpotetaan paluuta kokoaikaiseen työhön. Osasairauspäivärahaa voi saada tilanteessa, jossa ilman mukautettuja työaikajärjestelyjä työntekijä olisi kokonaan poissa töistä ja oikeutettu sairauspäivärahaan.

Osasairauspäivärahalla työajan tulee vähentyä 40–60 % aiemmasta kokoaikaisesta työstä.

Osasairauspäivärahan maksaa Kela

Osasairauspäivärahaa maksetaan 12–150 arkipäivältä. Osasairauspäivärahaa haetaan Kelasta ja sen suuruus on aina puolet työntekijän kokoaikaisesta sairauspäivärahasta. Sairauspäivärahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan.

Osasairauspäivärahaa voi saada kokoaikaisessa työsuhteessa. Kokoaikatyöksi katsotaan 30 tuntia viikossa tai työntekijän työhön normaalisti sovellettavassa työehtosopimuksessa  kokoaikaiseksi säännölliseksi työajaksi katsottu työaika.   

Myös sellainen työntekijä, jolla on useita säännöllisiä ja osa-aikaisia työsuhteita, voi saada osasairauspäivärahaa. Työskentelyä pidetään kokoaikaisena, jos yhteenlaskettu työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Tällöin osasairauspäiväraha maksetaan suoraan työntekijälle.

Kannattaako pysyä sairauslomalla vai tehdä osa-aikainen tuntisopimus?

Osasairauspäivärahaan oikeutettu työntekijä voi saada täyttä palkkaa niin kauan kuin työntekijällä on oikeus palkalliseen sairauslomaan. Tällöin Kela maksaa osasairauspäivärahan työnantajalle. Jos työntekijällä ei ole enää oikeutta palkalliseen sairauslomaan, työnantaja maksaa palkan tehtyjen työtuntien mukaan ja Kela maksaa osasairauspäivärahan työntekijälle.

On mahdollista, jopa suositeltavaa, katkaista täyden sairauspalkan maksu osasairausajalla ja tehdä määräaikainen osa-aikainen tuntisopimus. Tällöin työnantaja maksaa osa-aikatunneista palkkaa ja Kela maksaa sairauspäivärahat puolitettuna suoraan työtekijälle. Tällöin työehtosopimuksen mukainen sairausajan palkka säilyy käytettäväksi myöhemmin, jos paluu kokoaikaiseen työhön ei onnistukaan ja työkyvyttömyys jatkuu. 

Miten osasairauspäivää haetaan?

Osasairauspäivärahaa haetaan Kelasta. Työntekijän on esitettävä Kelalle lääkärinlausunto B, jossa on selvitys hänen työkyvystään ja siitä, että osa-aikatyö ei vaaranna hänen terveyttään ja toipumista.

Työnantaja ja työntekijä tekevät osasairauslomasta määräaikaisen, kirjallisen sopimuksen osa-aikaisen sairauspoissaolon ajaksi. Sopimuksesta tulee käydä ilmi sopimuskauden pituus, sovittu työaikajärjestely (nykyinen työaika, osa-aikainen työaika), osa-aikatyön ajalta maksettava palkka sekä osasairausloman vaikutus vuosiloman ansaintaan ja vuosilomapalkkaan.

Jos osa-aikatyö ei sovikaan?

Jos työntekijä ei sairautensa vuoksi kykene enää suoriutumaan osa-aikaisesta työstään, sopimus päättyy. Työntekijä palaa tai siirtyy kokoaikaiselle sairauspäivärahalle.

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku