Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 30.08.2022

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu  työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista.
Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Soveltamisala
Työehtosopimusta sovelletaan Suomen Kansallisteatterin työsuhteessa oleviin tekniseen ja toimistohenkilökuntaan ja heihin verrattavaan henkilökuntaan.

Neuvotteluosapuolet
Työntekijäliitot: Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto ry
Työnantajaliitto: Suomen Teatterit ry.

 

Suomen kansallisteatterin teknisten ammattilaisten palkat 1.6.2022 alkaen.
Uusi työehtosopimus ajalle 1.3.2022 – 28.2.2024 päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

 

Palkantarkistukset

 

Vuosi 2022: Yleiskorotus 1.6.2022  2,00 %

Vuoden 2023 mahdolliset palkantarkistukset neuvotellaan ja sovitaan sopijapuolten kesken siten, että ne astuvat voimaan viimeistään 1.3.2023. Mikäli vuoden 2023 palkankorotusten toteutusta ja tasoa ei saada sovittua, on työehtosopimus irtisanottavissa viimeistään 16.1.2023 päättymään 28.2.2023.

 

Muutokset työehtosopimuksen tekstiin

 

7 § säännöllinen työaika (lisäyksiä)

Työaikamuodot:

Näytäntötyöntekijöiden, keittiöhenkilökunnan ja lipunmyyjien osalta vuosityöajassa on sekä vuositunnit että päivien lukumäärä. Vuosittainen työaika täyttyy, kun jompikumpi määreistä tulee täyteen.

 

Näytäntötyöntekijät

Kuukausipalkkaisen työvuoro suunnitellaan vähintään 4,5 tunnin ja enintään 13 tunnin pituiseksi. Jos vuoro toteutuu alle työvuorosuunnitelman mittaisena, maksetaan peruspalkka silti tuolta ajalta, mutta lisät vain toteutuneiden työtuntien mukaan.

 

Pöytäkirjamerkintä 8 § b) kohdan jälkeen:

Työntekijän velvollisuus on kirjata ja / tai tarkistaa työaikaseurantaan toteutuneet työtunnit kunkin kuukauden loputtua. Työnantaja huolehtii, että kaikilla työntekijöillä on käytännön osaaminen ja tasapuolinen mahdollisuus työajan kirjaamiseen työaikana. Esihenkilön velvollisuus on hyväksyä tehdyt työtunnit seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

 

9 § Vuorokautiset lepoajat

Työntekijälle on annettava työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin pituinen keskeytymätön lepoaika. Vuorokausilepo saadaan työn järjestelyihin liittyvistä syistä lyhentää 10 tuntiin teknisessä näytäntötyössä.

 

14a § Operaattorilisä on suuruudeltaan 1.6.2022 alkaen 113,37 € kuukaudessa.

 

17 § Osakuukauden palkka

Jos työntekijän palkka on laskettava kalenterikuukauden osalta, käytetään jakajana sen kuukauden työpäivien lukumäärää.

 

18 § Näytelmän dramaturgiaan osallistuvan työntekijän erityiskorvaus

Työntekijälle, joka työtä suorittaessaan osallistuu näytelmän dramaturgiaan, suoritetaan ennen ensimmäistä valmistavaa harjoitusta tiedossa oleva erillinen korvaus Suomen Kansallisteatterin käytännön mukaisesti. Yhdessä sovittu ajantasainen lista lisätehtäväkorvauksista löytyy intrasta ja luottamushenkilöiltä.

 

43 § Sairausloma-ajan palkka

9. Lapsettomuushoitojen ajalta aiheutuvien poissaolojen palkallisuus

Hoidon vastaanottamisesta johtuva sairausloma on palkallista, jos aikaa ei ole saatu työajan ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan tässä viitatun sairausloman ajankohta pyritään sopimaan työntekijän ja työnantajan välillä siten, ettei työn suorittaminen turhaan vaikeutuisi.

 

Vanhempainvapaauudistuksen huomioiminen

Pykälät 47 §ja 48 § ovat voimassa siihen asti, kunnes lait 28/2022 sekä 29-59/2022 tulevat voimaan 1.8.2022 lukien. Tämän jälkeen edellä mainittuja pykäliä ei sovelleta, vaan voimaan astuvat pykälät 47a § ja 48a §. Mikäli lakien voimaantulossa tapahtuu olennaisia muutoksia, joiden takia tässä sovitut pykälät eivät ole järkevästi sovellettavissa muutokset huomioiden, on työehtosopimuksen sopijapuolilla velvollisuus neuvotella näiden pykälien muutoksesta vastaamaan mahdollisesti muuttunutta lainsäädäntöä.

 

47 § Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa

1. Työntekijällä on oikeus saada äitiysvapaan 72 ja isyysvapaan 12 ensimmäiseltä arkipäivältä varsinainen palkkansa edellyttäen, että

 1. työntekijä on ollut ao. teatteriin työsuhteessa välittömästi ja keskeytymättä ennen äitiys- ja isyysvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta;
 2. äitiys- ja isyysvapaasta on ilmoitettu viimeistään kaksi kuukautta ennen äitiys- tai isyysvapaanalkamista;
 3. työntekijällä on oikeus äitiys- tai isyyspäivärahaan ja hän noudattaa sen nostamista koskevia määräyksiä.

Äitiysvapaan osalta työnantajalle esitetään lääkärin tai terveyskeskuksen antama sairausvakuutuslaissa tarkoitettu todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta. Isyysvapaan osalta työnantajalle toimitetaan esitäytettynä Kelalle toimitettava isän vanhempainetuushakemus (Kelan lomake SV 29).

Palvelussuhteen päättyessä päättyy aina myös oikeus äitiys- tai isyysvapaan palkkaetuihin.

Äitiys- ja isyysvapaan palkkaan sovelletaan 43 §:n 5 momentin määräyksiä.

Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata koskevia määräyksiä sovelletaan vastaavasti myös adoptio- ja ottolapsen vanhempiin.

 

Kokonaissuunnitelman tekeminen

Työnantajalle on pyrittävä ilmoittamaan äitiysvapaata haettaessa isyysvapaan ja äitiys- tai isyysvapaata haettaessa vanhempainvapaan käyttämisestä, alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta.

 

48 § Työnantajan oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivä- ja äitiysrahaan sekä eräisiin muihin korvauksiin

Teatterilla on oikeus saada sairaus- ja äitiysvapaan ajalta maksettua palkkaa vastaava osa sairausvakuutuslain mukaisesta päivä- ja äitiysrahasta.

Saadakseen sairausloman ja äitiysvapaan ajalta palkkaetuja työntekijän on noudatettava, mitä sairausvakuutuslain mukaisen päivä- tai äitiysrahan saamiseksi on säädetty tai määrätty. Jos teatteri menettää työntekijän laiminlyönnin tai toimenpiteiden seurauksena sille kuuluvan etuuden, vähennetään tämän työehtosopimuksen mukaisia palkkaetuja menetystä vastaavalla määrällä.

 

47a § Raskaus ja vanhempainvapaa

Työntekijällä on oikeus saada raskausvapaan 40 ensimmäiseltä arkipäivältä varsinainen palkkansa ja vanhempainvapaalta 44 ensimmäiseltä arkipäivältä varsinainen palkkansa edellyttäen, että

1) työntekijä on ollut ao. teatteriin työsuhteessa välittömästi ja keskeytymättä ennen raskaus- tai vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta;

2) palkalliset vanhempainvapaapäivät eivät ylitä syntyneen lapsen/lasten osalta yhteensä 44 päivää ja

3) raskaus- ja vanhempainvapaasta on ilmoitettu viimeistään kaksi kuukautta ennen raskaus- ja vanhempainvapaan alkamista;

4) työntekijällä on oikeus raskaus- ja vanhempainpäivärahaan ja hän noudattaa sen nostamista koskevia määräyksiä

Vanhempainvapaapäiviä on molempien vanhempien mahdollista käyttää 18 päivää samanaikaisesti. Molempien vapaat lasketaan 44 päivän kokonaismäärään. (Sairausvakuutuslaki (28/2022) 9 luku 8 §).

Vanhempainvapaalla oleva työntekijä ja työnantaja voivat sopia osittaisesta, enintään 5 tunnin päivittäisestä, työnteosta.

Jos osittaisesta työnteosta sovitaan ajalla, jolloin työnantajalla on vanhampainvapaan palkanmaksuvelvollisuus, maksaa työnantaja palkan tehdyistä tunneista sekä vanhempainvapaan 50 % palkan ja hakee Kelan päivärahan itselleen.

Raskaus- ja vanhempainvapaan palkkaan sovelletaan 43 §:n 5 momentin määräyksiä.

Raskaus - ja vanhempainvapaata koskevia määräyksiä sovelletaan sairausvakuutuslain määrittelemiin vanhempiin.

44 päivän ylittävät perhevapaat ovat palkattomia.

 

Kokonaissuunnitelman tekeminen

Työnantajalle on pyrittävä ilmoittamaan raskaus - tai vanhempainvapaata haettaessa vapaan käyttämisestä, alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta.

 

48a § Työnantajan oikeus työntekijän sairausvakuutuslain mukaisiin päivärahaetuuksiin sekä eräisiin muihin korvauksiin

Teatterilla on oikeus saada sairaus- ja vanhempainvapaan ajalta maksettua palkkaa vastaava osa sairausvakuutuslain mukaisista vanhempainpäivärahaetuuksista.

Saadakseen sairausloman ja vanhempainvapaan ajalta palkkaetuja työntekijän on noudatettava, mitä sairausvakuutuslain mukaisen päivä- tai vanhempainrahaetuuksien saamiseksi on säädetty tai määrätty. Jos teatteri menettää työntekijän laiminlyönnin tai toimenpiteiden seurauksena sille kuuluvan etuuden, vähennetään tämän työehtosopimuksen mukaisia palkkaetuja menetystä vastaavalla määrällä.

 

IX LUOTTAMUSHENKILÖ

63 § Luottamushenkilöjärjestelmän tarkoitus

Luottamushenkilöjärjestelmän tarkoitus on edistää Suomen Teatterit ry:n ja PAM ry:n sekä Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välillä solmitun Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevan työehtosopimuksen noudattamista, teatterin ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Luottamushenkilö voi edustaa myös vuokratyöntekijää tilaajavastuulain (1233/2006) 6 §:ssä säädetyllä tavalla.

Luottamushenkilöllä tarkoitetaan tässä sopimuksessa sen solmimishetken mukaisessa lainsäädännössä luottamusmies-termillä mainittua henkilöstön valitsemaa edustajaa eli aiempien työehtosopimusten mukaista luottamusmies-henkilöä.

 

65 § Luottamushenkilön ja työsuojeluvaltuutetun korvaus

Luottamushenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle maksetaan tehtävien hoitamisesta erilliskorvaus, jonka suuruus on 1.6.2022 lukien 88,74 €.

 

Sopimuskauden aikana seurattavat asiat ja muut huomiot

 • Luottamusmiehen tiedonsaantioikeuden toteutuminen uusista työntekijöistä osastoilla.
 • Tarkkaillaan, miten palkkakeskustelut toteutuvat käytännössä. Kerrotaan henkilöstölle palkkakeskustelujen perustuvan vapaaehtoisuuteen ja omaan aktiivisuuteen.
 • Työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen osana tarkastellaan maksimityötuntimäärien toteutumista eri työntekijöillä.
 • Yhdenmukaistetaan puvuston lounaskäytännöt, jotta mahdollistetaan keskeytyksetön ruokatauko.
 • Seurataan kuiskaajien ja järjestäjien kaksiosaisten työpäivien ruuhkahuippujen tasaamisen toteutumista.

 

 

 

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus   1.12.2020-28.2.2022.
Työehtosopimuksen näköisversioon voit tutustua täällä.
 

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä (Huom! Uusimmat tiedot verkossa)

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä (Huom! Uusimmat tiedot verkossa)

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme