Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus

Päivitetty: 25.08.2021

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu  työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista.
Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Soveltamisala
Työehtosopimusta sovelletaan Suomen Kansallisteatterin työsuhteessa oleviin tekniseen ja toimistohenkilökuntaan ja heihin verrattavaan henkilökuntaan.

Neuvotteluosapuolet
Työntekijäliitot: Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto ry
Työnantajaliitto: Suomen Teatterit ry.

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus  on voimassa 1.12.2020-28.2.2022. Työehtosopimuksen näköisversioon voit tutustua täällä.
 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?


Palkankorotukset

 • 1.5.2021 järjestelyerä 1,00 %. Järjestelyerä maksetaan lähtökohtaisesti tasaeränä, jos ei paikallisesti toisin sovita.
 • Yleiskorotus 1.6.2021 0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 euroa.

Palkkataulukko 1.6.2021 alkaen (päivitetään kun valmistuu)
 

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat


Palkan laskemistapa
Muutetaan tilapäisesti osakuukauden palkan laskemisessa käytettävää jakaja luvuksi 21 (17§). Muutoksesta sovitaan sopimuskauden mittaisena kokeiluna.

Työaikalain muutoksesta johtuvat päivitykset
Ylityön teettämistä koskevat rajoitukset” muutetaan työaikalain mukaiseksi (22§).

Työajan enimmäismäärä 
Työntekijän työaika työaikalain (872/2019) ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa näytäntövuoden aikana.

Vuorokausilepoon liittyvät määräykset ja korvaukset
Muutetaan lepoaikaa lyhentävää työtä koskeva määräys Työaikalain muutosta vastaavaksi (26§).

 • Viikoittaisena vapaapäivänä (10§) tehdystä ja vuorokausilepoa (9§) lyhentävästä työstä suoritetaan yksinkertainen perustuntipalkka peruskuukausipalkan ja muiden tämän sopimuksen maksettavien korvausten lisäksi.  Vuorokausilepoa lyhentävällä työllä tarkoitetaan sitä työtä, joka lyhentää 9§:ssä tarkoitettua lepoaikaa.
 • Tässä pykälässä tarkoitetusta työstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Vastaavan vapaa-ajan laskennassa noudatetaan tämän pykälän säännöksiä.

Pöytäkirjamerkintä 

 • Edellä mainittu korvaus maksetaan työaikalain (872/2019) mukaan annettavan korvaavan lepoajan lisäksi. (Työaikalain vuorokausilepoa koskeva säännös ei ole osa tätä työehtosopimusta.) 
 • Vähimmäislepoajasta voidaan poiketa työaikalain (872/2019) 25 §:n mukaisesti.     

Vanhempainvapaa
Pidennetään palkallisen isyysvapaan pituus 12 päivään (47§).

Lapsen sairastuminen
Muutetaan tilapäisen hoitovapaan ikärajaa (49§). 
Työntekijällä on oikeus saada työlomaa hänen äkillisesti sairastuneen alle 12 vuotiaan lapsensa tai muun hänen taloudessaan pysyvästi asuvan alle 12 vuotiaan lapsen taikka vammaisen lapsensa hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi.

Koulutus
Tuntipalkkaisten työntekijöiden (liite 4) lisätään 1 §:n soveltamiskirjaukseen 53 §: Koulutustilaisuudet. 

 • Tuntipalkkaisten työntekijöiden koulutus on jatkossa palkallista samoin edellytyksin kuin kuukausipalkkaistenkin koulutus.

Järjestyksenvalvojan tehtävästä korvaus
Järjestyksenvalvojatehtävän tehtävästä korvataan sopimuskaudella kuukausipalkkaiselle työntekijälle, jonka työtehtäviin valvontatehtävä kuuluu, 50 euron palkanlisä, ja tuntipalkkaiselle työntekijälle kuukausipalkasta johdetulla jakajalla laskettu vastaava korotus tuntipalkkaan. Mahdollisesta huomioimisesta palkkataulukosta ja tehtävänimikkeissä sovittaisiin seuraavalla sopimuskierroksella.
    

Vanha työehtosopimus

Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 
(1.2.2018–31.3.2020 > 1.4.2020–30.11.2020)

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle