Työtapaturmat

Päivitetty: 10.04.2019

Huonot työolosuhteet ja väärät työmenetelmät voivat aiheuttaa tapaturmia tai työntekijä voi joutua väkivallan tai sen uhan kohteeksi etenkin työskennellessään yksin.

Palvelualoilla kuolemaan johtavia tapaturmia sattuu vuosittain 2-3. Tapaturmat liittyvät useimmiten esineiden siirtämiseen tai taakkojen nostamiseen käsivoimin. Myös liukastuminen ja kompastuminen sekä leikkaava, terävä tai karhea esine on usein tapaturman aiheuttaja.

Nuorilla työntekijöillä on ensimmäisinä työpäivinä keskimääräistä suurempi tapaturmariski, ja toisaalta kokeneet työntekijät voivat turtua työkohteen vaaroille.

Työtapaturma voi sattua
- varsinaisessa työssä
- työstä johtuvissa olosuhteissa
- työpaikalla
- työmatkalla
- työntekijän ollessa työnantajan asialla
- pelastustoiminnassa ihmishenkiä tai työnantajan omaisuutta varjeltaessa
- sodassa tai aseellisessa selkkauksessa
- Suomessa ja ulkomailla

Jos työtapaturma sattuu kodin ja työpaikan välisellä työmatkalla, hyväksyttävä poikkeama lyhyimmästä matkareitistä on ainakin lapsen päivähoitoon vienti ja haku sekä matka lähiruokakauppaan, mutta ei enää poikkeaminen paikalliseen pubiin ennen kotiin menoa.

Miten tapaturmatilanteessa toimitaan


Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työntekijöille on annettu ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman sattuessa on ryhdyttävä. Työpaikalla on oltava myös riittävä määrä ensiapuvälineitä sekä ensiaputaitoisia työntekijöitä. Työnantaja tulee antaa tapaturmaan joutuneelle vakuutustodistus, jolla saa maksutta hoitoa ja lääkkeet terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Mikäli tapaturman uhrin tila vaikuttaa vakavalta, on otettava yhteyttä hätäkeskukseen numeroon 112 sekä ilmoitettava asiasta työnjohdolle (ja työsuojeluvaltuutetulle). Hätäkeskuksesta yleensä otetaan yhteys myös poliisiviranomaiseen, mutta asia kannattaa varmistaa. Jos kysymys on vakavasta työtapaturmasta, poliisi suorittaa tutkinnan välittömästi.

Vaikka työtapaturma ei olisikaan ilmeisen vakava, vaan työntekijä selviytyy omin voimin lääkäriin, on aina muistettava kertoa lääkärille, että tapaturma sattui työtehtävässä ja varmistettava, että lääkäri myös kirjaa tapahtuneen työtapaturmaksi sairauslomatodistukseen. Monesti esimerkiksi äkillisten työliikkeiden aiheuttamia revähdyksiä ei huomata kirjata työssä aiheutuneeksi. Tällöin tapaturmavakuutuksen korvaukset voivat jäädä saamatta, ja työntekijälle maksetaan vain työehtosopimuksen mukainen sairausajanpalkka. Jos työliikkeen aiheuttama kipu ilmenee vasta myöhemmin, esimerkiksi illalla työpäivän jälkeen, on tärkeää mennä lääkäriin mahdollisimman nopeasti heti kun ymmärtää yhteyden työn, työliikkeen ja kipeytymisen välillä.

Ilmoitus viranomaisille ja vakuutusyhtiöön
Työnantajan velvollisuus on ilmoittaa tapaturmasta siihen vakuutusyhtiöön, josta on ottanut vakuutuksen. Oman vakuutussuojansa takia työnantajalta kannattaa aina varmistaa, että ilmoitus tapaturmasta vakuutuslaitokseen on tehty. Vakavasta tai kuolemaan johtavasta tapaturmasta ja ammattitaudista on viipymättä ilmoitettava myös työsuojeluviranomaisille.

Mikäli työsuojeluviranomaisen ja poliisin selvitysten perusteella syntyy epäily, että tapaturma on aiheutunut työnantajan laiminlyönneistä ja työturvallisuusmääräyksien rikkomisesta, syytteen nostaa yleinen syyttäjä. Tutkinnan yhteydessä tapaturman uhrin on syytä varmuuden vuoksi ilmoittaa, että hakee vahingonkorvausta ja vaatii rangaistusta tapaturman johdosta.

Tapaturmien ehkäisy


Tapaturman jälkeen työpaikalla on syytä tutkia tapaturmaan johtaneet syyt. Tutkintaan osallistuvat ainakin työsuojelupäällikkö, esimies ja työsuojeluvaltuutettu. Tutkinnassa dokumentoidaan tapaturmatekijät, käydään tapahtumat läpi ja selvitetään seikat, jotka myötävaikuttivat tapaturmaan. Tutkinnan tulokset tulee saattaa myös työntekijöiden tietoon. Myös työsuojeluviranomaisen tarkastuskertomuksessa saattaa tulla toimenpideohjeita ja korjausehdotuksia.

Tapaturmavakuutus ja työntekijän etuudet


Työnantajan velvollisuus on vakuuttaa työntekijänsä tapaturmavakuutusyhtiössä. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki työntekijät, myös työharjoittelussa olevat koululaiset ja opiskelijat. Tapaturmavakuutuksesta korvataan työntekijälle ja heidän omaisilleen työpaikka- ja työmatkatapaturmista sekä ammattitaudeista aiheutuneet vahingot ja menetykset sekä ammattitaudit. Työnantajan on pidettävä tapaturmaluetteloa korvaus- ja vakuutusasioiden selvittämistä varten. Vakuutusyhtiön nimen ja osoitteen on oltava näkyvillä työpaikalla.

Tapaturman korvattavuuden edellytykset

- äkillinen eli esimerkiksi yhtäkkinen nopea putoaminen, kaatuminen, törmäys tai pahoinpitely
- ennalta arvaamaton eli odottamaton ja yllättävä tapahtuma
- ulkoinen tekijä eli vahingon aiheuttaa esimerkiksi liukkaus, kuoppa tiessä, päälle kaatuva tai kehoon osuva esine ja jonka tapahtuman seurauksen työntekijälle aiheutuu vamma tai sairaus tai joka pahentaa aikaisempaa vammaa tai sairautta.

Syy-yhteys
Tapaturman korvattavuus edellyttää myös tapaturman ja vamman tai sairauden välistä syy-seuraussuhdetta. Ammattitaudin kohdalla on löydyttävä sairauden ja altistavan tekijän välinen syys-seuraussuhde. Syy-yhteysharkinta kuuluu aina lääkärille.

Työtapaturmana korvataan
- ammattitauti
- vamma, joka on syntynyt lyhyenä, enintään vuorokauden pituisena aikana ja joka ei ole ammattitauti
- työliikkeen yhteydessä syntynyt lihaksen tai jänteen kipeytyminen, esimerkiksi selän venähdys
- hiertymä tai hankauma
- lämpö- tai paleltumavamma
- ilmanpainevamma
- polvilumpion tai kyynärpään tulehdus

Tapaturmavakuutuksen etuudet työntekijälle

Päiväraha
Päiväraha työtapaturmasta maksetaan kolmannen työkyvyttömyyspäivän jälkeen jokaiselta kalenteripäivältä. Mikäli työnantaja maksaa sairausajan palkkaa, maksetaan päiväraha työnantajalle. Sairausajan palkan jälkeen päivärahan suuruus on vuosiansio jaettuna 360:llä.

Korvattavat kulut
Tapaturmavakuutuksen korvattavaksi kuuluu muun muassa
- sairaanhoito- ja lääkekulut ilman omavastuuta (lääkäriltä E-lausunto)
- matkakulut hoitoon pääsemiseksi ilman omavastuuta
- tutkimuskulut ja lääkärinpalkkiot
- silmälasit, proteesit, rikkoutuneet vaatteet
- ylimääräiset lastenhoitokustannukset
- perhe-eläke, hautausapu, opaskoiralisä, haittalisä

Tapaturmaeläke
Jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua työtapaturmasta, maksetaan tapaturmaeläkettä täysin työkyvyttömälle työntekijälle 85 % vuosiansiosta kunnes työntekijä täyttää 65 vuotta. Sen jälkeen maksetaan 70 %. Osittaisesta työkyvyttömyydestä maksetaan vastaava osa täydestä eläkkeestä. Työkyvyn aleneman on oltava yli 10 %, jotta eläkettä maksettaisiin.
Vaikka työtapaturmasta on myönnetty tapaturmaeläke, on aina haettava myös työeläkettä tulevan ajan määräytymisen vuoksi.

Haittaraha
Mikäli vammasta jää pysyvä haitta (muu kuin työkyvyn alenema), maksetaan haittarahaa vuoden kuluttua työtapaturmasta. Haittaraha määräytyy STM:n haittaluokituksen (1- 20) perusteella.

Kuntoutus
Työntekijällä on oikeus päästä kuntoutukseen tapaturman tai ammattitaudin takia. Kuntoutus voi olla työ- tai toimintakykyyn liittyvää, kuntoutus- tai apuvälinehoitoa tai ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen ajalta maksetaan täysi tapaturmaeläke.

Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen, pdf (Työturvallisuuskeskus)

Työturvallisuuslaki

Tilastoja tapaturmista ylläpitää Tapaturmavakuutuslaitosten liitto http://www.tvl.fi/.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle