Työvuorolistat kaupan alalla

Työvuoroluetteloa laadittaessa työntekijälle on varattava tilaisuus esittää siitä mielipiteensä. Lisäksi epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvuoroa ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä. Työajan sijoittelun ja vapaapäivien tulisi vaihdella työntekijöiden kesken.

Työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kaksi viikkoa ennen työviikon alkamista. Työajan tasoittumisjakson ollessa vähintään yhdeksän viikkoa työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kolme viikkoa ennen työviikon alkamista.

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa työaikalain mukaan seuraavasti:

- työntekijän suostumuksella tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa,

- muutoksesta on ilmoitettava työntekijälle välittömästi

Kun työvuoroluettelo on annettu työntekijälle tiedoksi, sitä voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän suostumuksella, tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut työnantajan tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa. Työnantajan yksipuolinen muutosoikeus rajoittuu tilanteisiin, joissa työpaikan tuotanto-, palvelu- tai muun toiminnan järjestelyjen turvaaminen on tarpeen ennalta arvaamattomien tapahtumien vuoksi.

Jos edellä käsitellyssä kuulemismenettelyssä on ilmoitettu työnantajalle tai tämän edustajalle esimerkiksi syistä, jotka olisi huomioitava (esim. työvoiman määrä työvuorossa) työvuoroluetteloa laadittaessa, eivät nämä syyt ole ennalta arvaamattomia, jotka oikeuttavat muuttamaan työvuoroluetteloa.

Jos työvuoroluetteloa muutetaan hyväksyttävän syyn perusteella, on muutoksesta ilmoitettava välittömästi työntekijälle.

Työvuoroluetteloa laadittaessa työntekijälle on varattava tilaisuus esittää siitä mielipiteensä niin työvuorojen pituuden, työvuorojen sijoittelun, vapaapäivien ja vuosivapaiden suhteen. Lisäksi epätarkoituksenmukaisia lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Työajan sijoittelun ja vapaapäivien tulisi vaihdella työntekijöiden kesken. Työvuoron tulee olla vähintään 4 tuntia. Työntekijän pyynnöstä tai perustellusta syystä työvuoro voi olla tätä lyhyempi. Jos perusteltu syy lyhyemmän työvuoron teettämiselle olisi, niin työnantajan on käytävä työntekijän kanssa syy läpi ennen työvuoroluettelon laatimista.

Työvuoron sijoittuessa eri vuorokauden aikoihin, on ne suositeltavaa suunnitella työaikaergonomisesti. Tämä tarkoittaa, että työvuorojen kiertosuunta olisi aamu, päivä, ilta- ja yövuoro.

Jos vapaapäiviä on kaksi tai enemmän peräkkäin, niin on suositeltavaa, että vapaille lähdetään aamuvuorosta ja vapaapäivien jälkeen tullaan iltavuoroon, jotta vapaa-aika tulee mahdollisimman pitkäksi.

Työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kaksi viikkoa ennen työviikon alkamista. Työpaikkakohtaisesti (23§:n mukaisesti) voidaan kuitenkin sopia, että työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään viikkoa ennen työviikon alkamista. Jos työpaikalla on luottamusmies, niin asiasta sovitaan hänen kanssaan, muussa tapauksessa asiasta sovitaan asianomaisen henkilöstöryhmän kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät tekevät yhteisen päätöksen, yksittäinen työntekijä ei voi sopia asiasta. Jos työnantaja ehdottaa sopimista, niin työntekijöiden kannattaa miettiä vastinparia sopimiselle.

Työajan tasoittumisjakson ollessa vähintään yhdeksän viikkoa, työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kolme viikkoa ennen työviikon alkamista.

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa työaikalain mukaan seuraavasti:

- työntekijän suostumuksella tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa,

- muutoksesta on ilmoitettava työntekijälle välittömästi.

Kun työvuoroluettelo on annettu työntekijälle tiedoksi, sitä voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän suostumuksella tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut työnantajan tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa. Työnantajan yksipuolinen muutosoikeus rajoittuu tilanteisiin, joissa työpaikan tuotanto-, palvelu- tai muun toiminnan järjestelyjen turvaaminen on tarpeen ennalta arvaamattomien tapahtumien vuoksi.

Jos edellä käsitellyssä kuulemismenettelyssä on ilmoitettu työnantajalle tai tämän edustajalle esimerkiksi syistä, jotka olisi huomioitava (esim. työvoiman määrä työvuorossa) työvuoroluetteloa laadittaessa, eivät nämä syyt ole ennalta arvaamattomia, jotka oikeuttavat muuttamaan työvuoroluetteloa.

Jos työvuoroluetteloa muutetaan hyväksyttävän syyn perusteella, on muutoksesta ilmoitettava välittömästi työntekijälle.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää