Hyppää sisältöön
Tiedotteet

07.06.2024 10:01

Hallituksen yhdenvertaisuuden toimintaohjelma kaipaa toimia työelämän ongelmien ratkaisemiseksi

PAM huomauttaa lausunnossaan myös hallituksen joidenkin toimien ristiriidasta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisen kanssa. PAM jätti perjantaina lausunnon toimintaohjelman luonnoksesta.

Valtioneuvosto antoi vuosi sitten eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen jatkeeksi hallitus lupasi valmistella Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman jatkon.

PAM pitää sinänsä hyvänä, että toimintaohjelmassa huomioitu myös työelämä. Toimenpideohjelma kuitenkin keskittyy pääasiassa maahanmuuttajien, erityisesti korkeakoulutettujen ja maahanmuuttajaäitien, työllistymisen haasteisiin. Yhdenvertaisuuden ja rasismin vähentämisen näkökulmasta tärkeään työelämän ja sen ongelmien korjaamisen ei haeta ratkaisuja.

Samoin toimenpideohjelmassa ei ole PAMin mielestä huomioitu hallituksen muita lakihankkeita ja niiden vaikutusta ohjelman tavoitteisiin.

Toimenpideohjelman tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia työllistyä torjumalla rasismia ja syrjintää. Kuitenkin esimerkiksi ulkomaalaislainmuutos edellyttää, että irtisanomistilanteessa työntekijä löytää uuden työpaikan kolmen kuukauden sisällä irtisanomisesta tai edessä on maastakarkoitus. Tämä altistaa työperäisiä maahanmuuttajia hyväksikäytölle.

Kilpailutuksiin kriteereiksi suunnitelmat

Työpaikoilla maahanmuuttaja taustaiset työntekijät saavat usein huonompaa palkkaa kuin suomalaistaustaiset, työskentelevät muita useammin koulutustaan vastaamattomissa tehtävissä, ja ovat vastentahtoisesti osa-aikaisissa ja epätyypillisissä työsuhteissa. Myös työuralla eteneminen tai työpaikan vaihto ovat vaikeampia kuin suomalaistaustaisilla.

Viime kädessä tällaisiin tilanteisiin johtavat päätökset tehdään yritystasolla.  Erityisesti suurten työnantajien ja monikansallisten yritysten rooli syrjinnän ehkäisyssä ja yhdenvertaisuuden edistämisessä on merkittävä. Kyse on vastuullisuudesta.

Yrityksillä on velvollisuus laatia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.PAM ehdottaa, että kun julkisia hankintoja kilpailutetaan, kriteerinä voisi olla muiden edellytysten lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laadukkuus.

Valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä tiivistämällä voitaisiin myös vaikuttaa suoraan yritysten toimintatapoihin ja käytänteisiin.

Työnantajille vastuuta kielen opetuksesta

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttaneiden töissä työkieli voi usein olla englanti. Palvelualojen työpaikoilla työkieli taas on yleensä suomi ja suomen tai ruotsin kielen oppiminen on ensiarvoisen tärkeää. Integroituminen yhteiskuntaan ja aktiivinen osallisuus vaatii kommunikoinnin välineet, joista kieli on keskeisin. Kielitaito suojaa myös työperäiseltä hyväksikäytöltä ja työttömyydeltä.

Kuntien kotouttamistoimet ja suomen kielen opetus kuuluvat vain turvapaikan saaneille eivätkä työperäisesti Suomeen muuttaneille. PAMin mielestä työnantajien tulisikin ottaa vastuuta palkkaamansa vieraskielisen työntekijän suomen tai ruotsin kielen opiskelun tukemisesta.

– Hallituksen tulisi tukea työnantajia kehittämään hyviä käytäntöjä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ammattiliitot voivat toimia yhteistyökumppaneina tässä prosessissa.

Toteutuminen vaarassa

Toimenpideohjelman toimeenpanoon suunnitellaan laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen, kanssa.

– Tämä on hyvä tavoite, mutta siihen voi liittyä haasteita, kun otetaan huomioon järjestöjen samanaikainen kamppailu niukkenevan valtionavun kanssa, PAMin lausunnossa todetaan.

Hallitus on leikkaamassa 30 prosenttia järjestöjen tukia. Lisäksi THL:n päätös lakkauttaa tasa-arvotiedon keskuksen ja hallituksen päätös lakkauttaa Työkanava-ohjelma ovat merkittäviä ja haittaavat PAMin mielestä yhdenvertaisuuden ja maahanmuuttotaustaisen työllistymistä.

PAM moittii sitä, että ohjelmasta puuttuvat mittarit, joilla etenemistä voitaisiin arvioida. Sen mielestä on tärkeää turvata AVIn työsuojeluviranomaisen syrjinnän valvontaresurssit, ja heidän tietoonsa tulleiden syrjintätapausten määrää on seurattava systemaattisesti.

PAMin lausunto rasismin torjumiseksi ja yhdenveraisuuden edistämiseksi

PAMin Työkanavaa koskeva lausunto

Haku