Lakko ei vaikuta työsuhteeseen

Työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan tai määräaikaisen työsuhdetta.

Työnantaja ei saa syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esimerkiksi silloin, kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista tai muista asioista.

Lakon lopettamissopimuksella turvataan se, että asetettuun määräpäivään mennessä työpaikalle ilmoittautuneet työntekijät otetaan takaisin ns. vanhoina työntekijöinä. Kun työntekijä palaa töihin lakon päätyttyä määräajassa, työsuhteen ehdot säilyvät ennallaan.

Lue alta lakon mahdolliset vaikutukset palkkaan tai muihin etuuksiin. 

Töiden lopettaminen
Palkkasaatavien maksaminen
Luontaisedut
Työsuhdeasunto
Työaika
Mahdolliset työajan lyhennysvapaat lakon aikana
Vuosilomat
Lomaraha (lomaltapaluuraha)
Sairausajan palkka
Opiskelijat ja tukitoimin työssä olevat

Töiden lopettaminen

Töiden lopettamistyöt ennen lakon alkamista suoritetaan normaalisti. Työpaikoilla on sovittava ennen lakon alkamista avainten luovuttamisesta ym. asioista, jotta poistuminen työpaikalta sujuu ongelmitta lakon alkaessa. Avaimet luovutetaan kuittia vastaan tai muuten todistetusti.

Palkkasaatavien maksaminen

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta lakon ajalta. Maksettavaksi jo erääntyneet työntekijän ansaitsemat palkat, päivärahat, matkakorvaukset ja muut työsuhdesaatavat on työnantajan maksettava normaalina palkanmaksupäivänä myös työtaistelun aikana.

Luontaisedut

Lakkopäiviltä ei työntekijöillä ole oikeutta työnantajan kustantamiin luontaisetuihin kuten lounaisseteleihin. Työntekijän käytössä olevat työnantajan omistamat työvälineet, esim. työsuhdeauto, on toimitettava ennen työtaistelua työnantajan hallintaan, ellei toisin ole sovittu.

Työsuhdeasunto

Työntekijän työsuhde ei pääty lakon vuoksi, joten hänellä on oikeus asua työsuhdeasunnossa lakon aikana.

Työaika

Jos lakko on lyhytaikainen, noudatetaan lakon päättymisen jälkeen töihin palattaessa ennalta laadittua työtuntiluetteloa, muutoin toimitaan lopettamissopimuksen mukaan.

Mahdolliset työajan lyhennysvapaat lakon aikana

Työtaistelun aikana noudatetaan ennalta laadittua työvuorolistaa. Mikäli siihen on merkitty työajan lyhennyksiä (tunteja/päiviä), ne kuluvat normaaliin tapaan, mutta jos niitä ei ole ennalta merkitty listaan, ne säästyvät myöhempään ajankohtaan. Yleensä työajanlyhennykset kertyvät ja kuluvat yrityksessä käytettävän työaikaperiodin aikana.

Vuosilomat

Lakon alkaminen ei keskeytä työntekijän aloittamaa vuosilomaa. Työnantajan on maksettava lomapalkka ja lomaraha normaalisti ennen loman alkamista.

Poikkeukset:

  • lomaa ei työneuvoston kannan mukaan voida määrittää alkavaksi lakon aikana
  • jos lakko alkaa ennen sovittua vuosilomaa, on työntekijä lakossa ja loma siirtyy
  • jos lakko ja ennalta ilmoitettu loma alkavat samana päivänä, työntekijä on vuosilomalla, sillä vuosiloma alkaa kello 00.00 ja lakko vasta tämän jälkeen (eli silloin kun työvuoro alkaisi)

Työstä poissaoloa lakon vuoksi ei lueta työssäolon veroiseksi ajaksi laskettaessa seuraavan lomakauden vuosilomaa.

Lomaraha (lomaltapaluuraha)

Jos työntekijän vuosiloma tai sen osa päättyy lakon aikana eikä hän välittömästi palaisi työhön, ei lomarahaa tältä osin makseta. Tämän vuoksi aluetoimisto voi anomuksesta myöntää työluvan lomalta palaaville, jolloin oikeus lomarahaan on olemassa.

Sairausajan palkka

Kun työntekijä on sairastunut ennen lakon alkamista, hänelle on maksettava sairausajan palkkaa myös lakon ajalta työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Työntekijän on syytä toimittaa työnantajalle välittömästi lääkärintodistukset ja tieto tervehtymisestään, vaikka liittyykin lakkoon sairausajan päättyessä.

Jos taas työntekijä sairastuu ryhdyttyään lakkoon, hänelle ei oikeuskäytännön mukaan tarvitse maksaa sairausajan palkkaa lakkopäiviltä. Sen sijaan hänellä on oikeus sairausvakuutuksen päivärahaan.

Opiskelijat ja tukitoimin työssä olevat

Pakollista harjoittelua lakkokohteissa suorittavat opiskelijat saattavat joutua tilanteeseen, jossa heidän tekemänsä työ on lakonalaista työtä, jota ei pitäisi tehdä. Opiskelijan osallistuminen lakkoon voi kuitenkin mahdollisesti merkitä opiskelujen myöhästymistä. Siksi luottamusmiehen neuvoteltava erikseen oppilaiden asema asianomaisten koulutusyksiköiden kanssa. Neuvottelut pitää käydä ennen kuin lakko alkaa, ja niiden tulos on kerrottava opiskelijoille. Suositus on, että opiskelijoita ja työssäoppijoita ei valvoitettaisi tekemään lakon alaisia töitä. 

Tukityöllistetyt, joiden niin kutsuttu nollaantumislaskuri on kiinni jokaisesta työviikosta, anovat hyvissä ajoin ennen lakon alkamista erikseen työlupaa PAMin aluetoimistolta. Aluetoimisto myöntää luvan työntekoon harkintansa mukaan.

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme